Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Martin Sentiváni SJ: Grécka schizma a únia.

Historicko-polemická dizertácia.

(Martinus Szent-Ivany: Dissertatio chronologico-polemica de ortu, progressu, ac diminutione Schismatis Graeci, atque Graeci ritus Ecclesiae, cum Romana Ecclesia, tot votis exoptata Reunione,

Trnava 1703)

 

Martin Sentiváni je autorom nielen odborných dizertácií, ale aj početných polemických spisov, ktoré napísal v závere svojho života (1699-1705). Dielo, ktoré pripravujeme na vydanie, stojí na pomedzí obidvoch spomenutých žánrov. Je dobovým svedectvom o vzťahu medzi kresťanským Západom a Východom predovšetkým na našom území. Prináša niekoľko zaujímavých momentov: dielo únie v Uhorsku pripisuje jedine zásluhám kardinála Koloniča, fakt Užhorodskej únie úplne obchádza a v opise historického vývinu cirkevnej schizmy vôbec nespomína rok 1054. Dielo sa člení na štyri kapitoly (Pôvodná jednota Cirkvi, Okolnosti vzniku schizmy, Schizma – rozdelenie bez dostatočného dôvodu, Prečo únia?) a apendix (výťah z cirkevných análov C. Baronia o Brestskej únii). Nachádza sa v ňom aj „dokumentačný“ materiál – florentský dekrét o gréckej únii a edikt kráľa Leopolda I. z r. 1699. Tieto dokumenty spolu so štvrtou kapitolou vytvárajú propagandistický aspekt spisu a sú vlastne „reklamou“ únie. Titulný list nás informuje, že spis bol venovaný všetkým veriacim byzantského-slovanského obradu v Uhorsku, z obsahu však vyplýva, že autor ho adresoval najmä veriacim byzantského obradu v Sedmohradsku, kde práve v tom čase bola otázka únie aktuálna.

Pripravujeme kritickú edíciu latinského textu s paralelným slovenským prekladom. Súčasťou vydania bude úvodná štúdia venovaná otázkam historického kontextu a filologickému rozboru diela.

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics