Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV po vyjadrení Akreditačnej komisie SR a z rozhodnutia podpredsedu vlády a ministra školstva SR zo dňa 26. mája 2010 získal právo spolupodieľať sa na uskutočňovaní dennej i externej formy doktorandského študijného programu v študijnom odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Platnosť práv trvá, pokiaľ budú vykonávané podľa zákona. Vznik spoločného edukačného pracoviska je zárukou rozvoja vedeckej disciplíny a umožňuje rast a posilnenie pracoviska.

 

Garant študijného programu externej vzdelávacej organizácie: Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

Spolugaranti: Mgr. Svorad Zavarský, PhD., Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

 

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV ako externá vzdelávacia organizácia v spolupráci s Filozofickou fakultou UKF v Nitre každoročne vypisuje konkurz na obsadenie dvoch miest trojročného interného doktorandského štúdia.

 

Témy dizertačných prác a termíny prijímacích pohovorov sa zverejňujú v zhode s termínmi na Filozofickej fakulte UKF v Nitre.

 

 

Podmienky prijatia uchádzača na štúdium:

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončené magisterské vysokoškolské vzdelanie v odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúry alebo v príbuznom odbore, predloženie koncepcie dizertačnej práce obsahujúcej návrh a zdôvodnenie jej tematického zamerania a metodologického postupu. Uchádzač predloží zoznam vlastných publikovaných článkov, štúdií, recenzií a pod., ktoré zaradí do širšieho lingvistického kontextu, a predloží zoznam významných pôvodných publikácií zo slovenskej a svetovej lingvistiky, ktoré preštudoval.

 

Prijímacie skúšky sa uskutočňujú podľa študijného programu a zásad prijímacieho konania v termíne stanovenom podľa harmonogramu štúdia na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Požiadavky na prijímacích skúškach zodpovedajú rozsahu a obsahu poznatkov, vedomostí a zručností 2. stupňa vysokoškolského vzdelania.

 

Študijný program

a) študijná časť

Ťažiskom tejto časti je absolvovanie povinných predmetov a ďalších povinne voliteľných a výberových predmetov. Profil absolventa sa formuje aj individuálnym štúdiom literatúry určenej školiteľom.

Povinné predmety: metodológia jazykovedy I, II, III.

Povinne voliteľné predmety: doktorandské kolokvium I, II, III, IV.

Výberové predmety: výberová prednáška podľa témy

Povinná je odborná jazyková príprava z cudzieho jazyka (podľa výberu: nemčina, angličtina, ruština).

V rámci študijnej časti sa vhodne kombinujú povinné predmety zo študijného odboru zabezpečované na FF UKF s povinne voliteľnými predmetmi, ktoré v rámci študijného programu vo forme prednášok realizujú a zabezpečujú školitelia, garanti a spolugaranti študijného programu v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV. Povinne voliteľné predmety tvoria súčasť ponuky v rámci DŚ v odbore.

 

b) vedecká časť

Náplňou vedeckej časti je základný výskum a publikačná činnosť (spolu s ohlasmi), aktívna prezentácia výsledkov na konferenciách, účasť na projektových aktivitách a grantoch, popularizačná činnosť, ktorej predchádza základný vedecký výskum.

 

c) povinné aktivity

Absolvovanie študijného programu.

Vypracovanie písomnej práce na dizertačnú skúšku

Dizertačná skúška.

Vypracovanie dizertačnej práce.

Obhajoba dizertačnej práce.

 

Organizácia štátnych skúšok a obhajoba dizertačnej práce sa riadi študijným poriadkom a zásadami doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte UKF v Nitre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics