Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Nahrávky liturgií a súkromných modlitieb veriacich byzantského obradu v cirkevnoslovanskom jazyku

 

Prvá výskumná cesta medzi veriacich byzantskej tradície na východnom Slovensku sa realizovala v roku 1999 počas prvých dvoch týždňov Paschy slávenej podľa gregoriánskeho kalendára, teda v čase od 5. do 15. apríla 1999. Uskutočnil sa výskum zameraný na používanie liturgickej cirkevnej slovančiny v pravoslávnych chrámoch v slovenskom jazykovom prostredí na východnom Slovensku. Upriamili sme sa predovšetkým na také lokality, v ktorých sa byzantsko-slovanská obradová tradícia spomína vo vizitáciách gréckokatolíckeho biskupa Mukačevskej eparchie M. M. Olšavského z polovice 18. storočia. Vzhľadom na to, že slovenskí gréckokatolíci ako liturgický jazyk používajú najmä spisovnú slovenčinu, stredom nášho záujmu sa stali veriaci v slovenských pravoslávnych farnostiach, v ktorých sa náboženské obrady slávia v cirkevnej slovančine. Z množstva takýchto farností sme vybrali slovenské cirkevné spoločenstvá Michalovskej eparchie vo Falkušovciach (nahrávka liturgie 5. apríla 1999; uložená v SÚJS SAV), Šamudovciach (nahrávka liturgie 8. apríla 1999; uložená v SÚJS SAV), Markovciach (nahrávka liturgie 11. apríla 1999; uložená v SÚJS SAV), Zemplínskej Širokej (nahrávka liturgie 12. apríla 1999; uložená v SÚJS SAV), Lastomíre (nahrávka liturgie 13. apríla 1999; uložená v SÚJS SAV), Hažíne (nahrávka liturgie 14. apríla 1999; uložená v SÚJS SAV) a Cejkove (nahrávka liturgie 15. apríla 1999; uložená v SÚJS SAV). Treba pripomenúť, že sú to cirkevné spoločenstvá veriacich, ktorých spevná i náboženská prax je úzko spätá s tradíciou gréckokatolíckej cirkvi na východnom Slovensku. Máme tu na mysli nielen používanie liturgických nápevov, ale i používaný liturgický jazyk, ktorý sa na fonetickej a morfologickej úrovni prispôsobuje jazykovému vedomiu používateľov.

Počas terénnych výskumov realizovaných v rokoch 2000 a 2001 sme náhodne realizovali aj nahrávky súkromných modlitieb v cirkevnoslovanskom jazyku. Podarilo sa nám zaznamenať aj niekoľko textov, ktoré možno zaradiť do kolekcie pamiatok ľudovej prozaickej tradície. Zistili sme, že mladšia stredná i súčasná mladá generácia slovenských gréckokatolíkov (laikov) už vôbec nepoužíva, resp. vôbec nepozná cirkevnoslovanské modlitbové ani liturgické texty. Nahrávky sme preto realizovali predovšetkým so staršími ľuďmi, ktorí si používanie cirkevnoslovanského jazyka v chrámoch podnes pamätajú.

V dňoch 07.07. – 02.08.2007 sa uskutočnil terénny výskum vo vybraných farnostiach Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie. Počas terénnych výskumov sa podarilo lokalizovať a skatalogizovať mnohé cenné pamiatky, predovšetkým tlačené liturgické, bohoslužobné i mimobohoslužobné knihy s rukopisnými marginálnymi zápismi zo 17. – 19. storočia. Uskutočnili sa aj nahrávky liturgií v cirkevnoslovanskom jazyku v týchto farnostiach Prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupstva: V dňoch 07.–08.07.2007 v Šumiaci, dňa 20.07.2007 v Humennom, dňa 21.07.2007 v Rešove, 22.07.2007 vo Falkušovciach (opakovaná nahrávka) a dňa 01.08.2007 v Štefurove. Realizovali sa aj nahrávky spontánnych prehovorov modlitieb a textov v cirkevnoslovanskom jazyku veriacich byzantského obradu v slovenskom, rusínskom, rusínsko-ukrajinskom i zmiešanom slovensko-rusínsko-ukrajinskom prostredí. Uskutočnili sa aj výskumy v priestore dolnozemských Rusnákov, ktorí si v prostredí Vojvodiny podnes zachovali svoj jazyk, tradície i obrady. Vyhotovili sa nahrávky liturgií v cirkevnoslovanskom jazyku vo farnostiach v Ruskom Keresture, Kocure, Djurdjove a v Novom Sade a tiež záznamy spontánnych nárečových prehovorov. 

Žiaľ, pre krátkosť času a nedostatok financií, ktorými bolo determinované aj naše pôsobenie v teréne, podarilo sa realizovať iba niekoľko nahrávok. Uložené sú v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV v Bratislave.

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics