Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Vedecké vydanie ľudových naratívnych textov

zo zbierky Samuela Cambela

 

Plánované monografické dielo bude obsahovať vedecké vydanie ľudových prozaických textov, ktoré tvoria základ pri budovaní databázy naratívov rozličných žánrov v hraničnom priestore medzi Východom a Západom slovanského sveta. Počítačové a dokumentografické spracovanie je nevyhnutnou zložkou prípravy na klasifikáciu a katalogizáciu variantov jednotlivých textov.

Získame tak synchrónny rez dobového rozprávačského repertoáru regionálneho charakteru, ktorý z folkloristického hľadiska poskytuje relatívne ustálený a presný obraz zastúpenia jednotlivých žánrov, obraz o životnosti cyklov, látok a motívov. Realizujú sa genologické a poetologické analýzy, načrtnú sa perspektívy pre vekový, rodový, sociálny a religionistický pohľad na repertoár i rozprávačov. Skúmané folklórne pramene poskytnú vhodný materiál na ďalšie skúmanie vybraných historických, religionistických, kulturologických či demografických aspektov vývinu východného Slovenska. Takto koncipovaný výskum z hľadiska folkloristiky umožní ozrejmiť miesto zberateľov nefolkloristov v kontexte súdobej zberateľskej praxe. Vďaka presne zaznamenaným nárečovým textom prispeje k poznaniu regionálneho obrazu ľudovej prozaickej tradície na prelome 19. a 20. storočia v kontexte slovenskej folkloristiky i v najnovšej medzinárodnej klasifikácii naratívnych textov (The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography).

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics