Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Riziká a financovanie výskumu

 

Takto široko koncipovaný výskum pamiatok byzantskej tradície na Slovensku sa zo slovenskej strany doteraz nerealizoval. K tejto zložke písomníctva a kultúry sa pristupovalo a často podnes pristupuje s vopred predurčeným (apriórnym) pohľadom, ktorý je aj dnes ešte živený tendenčnými výkladmi o jednoznačnej príslušnosti všetkých nositeľov byzantskej tradície v našom priestore k východoslovanskému prostrediu.

Výskum takéhoto rozsahu i príprava vybraných pamiatok byzantskej tradície na vydanie je podmienené budovaním databázy, kde sa jednotlivé pamiatky systematizujú. Pri tomto výskume sa nezaobídeme bez pomoci Pontificio Istituto Orientale, s ktorým náš ústav v decembri 2004 podpísal dohodu o spolupráci pri napĺňaní edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. Nezaobídeme sa ani bez spolupráce s Centrom spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach, ktoré nám významne pomáha pri riešení grantových projektov i pri realizácii terénnych výskumov.

Pri terénnom a archívnom výskume i pri získavaní nahrávok sa stretávame s niektorými prekážkami a rizikami, ktoré sa v praktickej rovine prejavujú pri jazykovo-historickej, kultúrno-spoločenskej i kulturologickej interpretácii získaných pamiatok. Osobitne rizikové môžu byť doposiaľ veľmi živé a nie vždy „úprimné” konfesionálne vzťahy medzi cirkvami a cirkevnými inštitúciami v skúmanom priestore. Všetky tieto okolnosti zastrešuje vyše štyridsaťročné dedičstvo totalitného systému.

Rizikom úspešnej realizácie je aj finančné zabezpečenie jednotlivých výskumov. Za týmto účelom sa realizujú samostatné projekty a granty predovšetkým v domácich inštitúciách (VEGA), z vlastných prostriedkov a prípadných sponzorských darov. Osobitne cenná je podpora Gregorian Foundation, nadácie Alexander von Humboldt-Stiftung a Spoločnosti autorov vedeckej a odbornej literatúry pri vydávaní prvých dvoch zväzkov edície Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae.

Veríme, že komplexný výskum cyrilských i latinských pamiatok byzantskej tradície na Slovensku, budovanie databázy pamiatok a ich postupné vydávanie prispeje k rozšíreniu národného kultúrneho bohatstva i jeho uplatneniu v širšom európskom rámci. Cirkevnoslovanské i latinské pamiatky, o ktoré sa pri riešení projektu budeme opierať, poskytujú dôkazy o zjednocujúcej úlohe dedičstva byzantskej i latinskej tradície v priestore Slovenska. Miesto takýchto pamiatok v národnom i európskom kultúrnom a historickom prostredí je preto nezastupiteľné. Je to príklad multikultúrneho a multijazykového dedičstva, ktoré sa zrodilo práve na našom území, ktoré je špecifické svojou jazykovou, kultúrnou a etnickou rozmanitosťou. Prioritou teda nie je univerzálnosť jednej alebo druhej tradície, ale výskum spolužitia a vzťahov dvoch tradícií – Západu a Východu, ktoré v našom priestore našli vhodné podmienky pre vlastný kultúrny rozvoj.

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics