Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

3. kapitola

Zo slavistickej literárnej vedy

 

 

 

Slovenská literárnovedná slavistika po roku 1993
 

Dana Hučková


Slavistika ako veda o jazyku, dejinách a kultúre slovanských národov má s ohľadom na svoj komplexný interdisciplinárny záber špecifické postavenie v rámci spoločenských vied. V prípade slovenskej slavistiky ide o skúmanie slovensko-slovanských a slovensko-neslovanských vzťahov v kontexte jazykovedy, literatúry, folkloristiky, etnológie, archeológie a histórie. V súčasnej slovenskej slavistike, ak ju chápeme ako takúto systematickú a komplexnú vednú disciplínu (a nie iba ako úzko filologickú disciplínu), však literárnovedný historicko-porovnávací výskum predstavuje asi jej koncepčne najdifúznejšiu súčasť. Jadro záujmovej oblasti súčasnej slovenskej slavistiky predstavujú jazykovedné, folkloristické, etnologické, historické a archeologické témy – a hoci i tie literárne (literárnovedné) sú prítomné, sú priveľmi rozptýlené na to, aby sa dalo hovoriť o koncepčnej profilácii slovenskej literárnovednej slavistiky.

V tejto súvislosti sa vynára otázka: Kto vôbec sa dnes na Slovensku profesionálne venuje literárnovednej slavistike? Aj ďalšie otázky súvisia s prvou: Aký je aktuálny inštitucionálny rámec slovenskej literárnovednej slavistiky? Aké sú jej publikačné orgány? V takto vymedzenom priestore môžeme pracovne hovoriť o dvoch podobách slovenskej literárnovednej slavistiky.

1. Primárna literárnovedná slavistika. Predstavujú ju slovenskí filológovia so špecializáciou na konkrétne slovanské jazyky a ich literatúry. V rámci inštitucionálneho pokrytia sú to vedeckí pracovníci ústavov SAV (Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, čiastočne Ústav svetovej literatúry SAV), ktorí sú paralelne aktívni tiež ako prekladatelia z daného jazyka do slovenčiny, a/alebo pedagógovia na vysokých školách (Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty UK v Bratislave, odbor východoslovanské jazyky a kultúry v rámci Katedry rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda  Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra slovanských jazykov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – poľština, ruština, Inštitút rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity,  Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach). V kontexte vedeckej a vedecko-pedagogickej práce z vybranej slovanskej literatúry (vo viacerých prípadoch ide o kumulované pracovné zaradenie) riešia aj témy medziliterárnych vzťahov (komparatistika, porovnávací výskum literatúry).

Vedecké výstupy tejto časti slovenskej literárnovednej slavistiky predstavuje časopis Slavica Slovaca a čiastočne aj Slovak Review. Osobitný význam majú zborníky a knižné monografie, resp. príspevky v nich, ktoré sa dotýkajú jednotlivých slovanských literatúr (ide napríklad o zborníky typu Slovensko-slovanské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy;[1] Slovensko-bieloruské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy[2] a pod.).

Oblasť literárnovednej rusistiky sa aj vzhľadom na predchádzajúci kultúrno-spoločenský vývin a tradíciu výskumu síce javí ako najrozvinutejšia a najsilnejšia spomedzi ostatných slovanských literatúr (práce o recepcii ruskej literatúry, resp. o problematike ruskej literatúry sú v kontexte slovenskej literárnovednej slavistiky najpočetnejšie; možno uviesť napr. výskum ruskej moderny Andreja Červeňáka či diskusie o podobách symbolizmu iniciované Evou Maliti),[3] no voči slavistike sa rusistika vymedzuje akoby na báze  konkurencie. Rusistika sa prezentuje ako výskumná oblasť mimo rámca slavistiky, resp. slavistiku zahŕňa pod seba (napríklad nitrianska katedra rusistiky, ponúkajúca v obrátenom garde slavistický študijný program východoslovanské jazyky a kultúry).

2. Sekundárna literárnovedná slavistika. Predstavujú ju slovenskí literárni vedci, školení slovakisti (absolventi odboru slovenský jazyk a literatúra v kombinácii), profesionálne zameraní najmä na výskum teórie literatúry a dejín národnej literatúry. Ich pôsobiskom sú vedecké pracoviská (Ústav slovenskej literatúry SAV), vysoké školy (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave, katedry slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnava, na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na Katolíckej univerzite v Ružomberku, na Univerzite Jánosa Selyeho v Komárne, na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity; na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)  i v ďalších inštitúciách.[4] V rámci tém z dejín národnej literatúry sa venujú aj presahom do slovanskej problematiky (napríklad slovanská vzájomnosť). Skúmajú tiež témy spoločné pre širší teritoriálny rámec (stredoeurópsky, východoeurópsky), či teoretické témy platné aj v iných národných literatúrach (slohové tendencie, žánre, poetika literárneho diela a pod.). Takýto slavistický presah však vždy závisí od individuálnej orientácie bádateľa, od jeho otvorenosti voči iným literárnym systémom a tiež od jeho znalosti cudzieho jazyka (slovanského i neslovanského). Pre mnohých slovakistov je tento prístup imanentnou súčasťou ich práce, hoci často zostáva nepomenovaný (prinajmenšom v rámci kontextového skúmania česko-slovenských literárnych vzťahov).

Základným vedeckým časopiseckým publikačným priestorom je v tejto oblasti revue pre literárnu vedu Slovenská literatúra, jediný vedecký časopis na Slovensku so zameraním na prezentáciu výsledkov výskumu národnej literatúry, vychádzajúci v Ústave slovenskej literatúry SAV kontinuitne od roku 1954. Väčšinu príspevkov tvoria pôvodné literárnohistorické a literárnoteoretické práce, pričom časopis je otvorený výsledkom bádania všetkých členov slovenskej literárnovednej obce i príspevkom zahraničných slovakistov. Príležitostne boli a sú v Slovenskej literatúre uverejňované preklady zahraničných autorov, najmä literárnoteoretické štúdie, ktoré v prostredí slovenskej literárnej vedy môžu mať iniciačný charakter.

Literárnovedných slovakistov zahrnutých do skupiny nazvanej sekundárna literárnovedná slavistika možno označiť aj ako „latentní“ slovenskí slavisti. Z prostredia vysokých škôl sa dá ako dobrý príklad prepojenia slovakistického a slavistického záberu uviesť vedecká práca Petra Kášu, ktorý sa venuje slovenskej literatúre 19. storočia (Šafárik, Kollár) a ktorý opakovane pôsobil ako lektor slovenského jazyka a kultúry v Poľsku a v Maďarsku. Český, poľský a maďarský literárny kontext je stabilnou súčasťou jeho v mnohom zaujímavých výkladov slovenskej literatúry daného obdobia.[5] Za „typ nepriznaného univerzitného slavistu“ možno označiť aj Ľubomíra Kováčika, špecialistu na výskum slovenského literárneho romantizmu, ktorý celkom prirodzene pracuje historicko-porovnávacou metódou v kontextovom prepojení slovenského a poľského literárneho romantizmu.[6]

Z inštitúcií patrí do tejto skupiny Ústav slovenskej literatúry SAV, vedecké pracovisko zamerané na výskum dejín slovenskej literatúry a teórie literatúry. Cielený slovakistický záber znamená síce v terminológii scientometrických kritérií vedeckú inštitúciu bez priamych väzieb k medzinárodnému kontextu, napriek tomu je zjavné, že slavistické podložie tvorí bádateľskú základňu značného počtu vedeckých výstupov daného ústavu.

Keď sa v roku 1991 rozdelil dovtedajší Literárnovedný ústav SAV, pôsobiaci od roku 1973, na dve samostatné vedecké pracoviská – Ústav slovenskej literatúry SAV a Ústav svetovej literatúry SAV, čo bolo reakciou na neorganické normalizačno-administratívne zlúčenie začiatkom sedemdesiatych rokov a na prirodzenú diferenciáciu odlišne zameraných výskumných kolektívov, formulačne sa odlíšilo tiež výskumné zameranie oboch pracovísk. Výskum národnej literatúry spadá do kompetencie Ústavu slovenskej literatúry SAV[7] a výskum inonárodných literatúr a medziliterárnych vzťahov do pôsobnosti Ústavu svetovej literatúry SAV.[8]

Slavistický rozmeru prác súčasného Ústavu slovenskej literatúry SAV je prítomný vo veľkej časti vedeckých výstupov, explicitne ho zhrnujeme vo výberovej bib­liografii v prílohe, ktorú zostavila Oľga Vaneková. Implicitne sa ako dôležité javí upozorniť na tie základné oblasti, kde sa výskum národnej literatúry spája so slavistickým výskumom, teda treba pomenovať tie okruhy, kde sa nesmeruje iba dovnútra národnej literatúry, ale kde sa národná literatúra integruje do širších slovanských súvislostí.

Medzi hlavné tematické piliere takto poňatého výskumu možno zaradiť formovanie staršej slovenskej literatúry predspisovného obdobia (Gizela Gáfriková), tematický výskum staršej slovenskej literatúry (zborník Posledné veci človeka), genologický výskum (so zameraním na také žánre ako traktát, kázeň, malé literárne žánre, duchovná pieseň a ďalšie). Patrí sem aj analýza a interpretácia diel vybraných autorov, najmä básnickej tvorby Pavla Jozefa Šafárika (Lenka Rišková), diela Jozefa Ignáca Bajzu (Erika Brtáňová), výskum diela a textologická edícia korešpondencie Jána Kollára (Erika Brtáňová, Oľga Vaneková, Adelaida Mezeiová, Dana Hučková), výskum literárnych slohov a štýlov slovenskej literatúry 19. a 20. storočia v prepojení na inonárodné slovanské kontexty (klasicizmus: slovenský, český, nemecký, maďarský a poľský kontext; preromantizmus – biedermeier – romantizmus: slovenský, český, poľský, srbský, chorvátsky kontext; realizmus: slovenský, český a maďarský kontext; moderna: slovenský, český, poľský, maďarský, rakúsky a rumunský kontext; socialistický realizmus – slovenský, český, poľský, maďarský, nemecký kontext a pod.).

Ústav slovenskej literatúry SAV sa okrem toho usiluje stať kontaktným miestom pre zahraničných literárnovedných slovakistov/slavistov. Cielene sa rozvíja spolupráca s inštitútmi slavistiky na zahraničných vysokých školách (prednáškové cykly pre študentov slavistiky vo Viedni a v Budapešti; slovensko-srbský projekt s Filozofickou fakultou v Novom Sade Literatúra v kontaktoch zameraný na slovenskú vojvodinskú literatúru v 18.–20. storočí a jej konexie so slovenským a srbským literárnym prostredím; vybrané prednášky pre študentov slavistiky v Ľubľane a v Krakove) a s literárnovednými ústavmi zahraničných akadémií vied (v Prahe, Krakove, Varšave, Budapešti a Moskve).

Peripetie slovenskej literárnovednej slavistiky alebo Quo vadis, Slavica Slovaca Litteraria? Hoci v úvode spomínané rozdelenie na primárnu a sekundárnu slavistiku je iste zjednodušujúce, v hrubých rysoch zodpovedá skutočnosti. Vlastne práve pre existenciu takejto dvojkoľajnosti (nesústredenosti, rozbiehavosti, možno nekoncepčnosti) je slovenská literárnovedná slavistika v súčasnosti v postavení, keď jej inštitucionálne pokrytie v rámci SAV zabezpečuje jediná vedecká ustanovizeň so slavistickým záberom – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, avšak aj ten len s minimálnym počtom vedeckých pracovníkov. Iné podujatia so slavistickou orientáciou sú iba krátkodobé projektové personálne zoskupenia.

Korene tohto stavu slovenskej literárnovednej slavistiky treba hľadať v situácii zo začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia, s príznačne vyhroteným dianím okolo časopisu Slavica Slovaca.

Časopis pôvodne vychádzal dva razy ročne, rozdelený na dve jazykovedné a dve literárnovedné čísla. Medzníkom bol v jeho histórii rok 1992, keď došlo k oddeleniu obidvoch pôvodne kompatibilných radov.[9] Po odlúčení sa literárnovedná časť časopisu Slavica Slovaca pretransformovala na úplne nové periodikum novovzniknutého Ústavu svetovej literatúry SAV s názvom Slovak Review. Na jeho obálke bol výrazný podtitul „formerly Slavica Slovaca and Slowakei“, čo sa v redakčnom úvodníku Hľadanie konsenzu osvetľovalo nasledovne: „Časopis Slovak Review (...) vznikol spojením (...) dvoch doterajších periodík – Slowakei (vydávaný Slovenským inštitútom Matúša Černáka v Mníchove) a Slavica Slovaca – literárnovedný rad (...). Toto rozhodnutie je prejavom snahy spojiť vedecké úsilie koncepčne príbuzných slovakistických a slavistických výskumov, vytvoriť spoločnú bázu pre účinné pôsobenie slovenských slavistov v domácom i zahraničnom prostredí.“[10] V úvodníku bol tiež formulovaný názor, že v období ostatných dvoch desaťročí „oslabila sa slavistika v starom tradičnom ponímaní, no na druhej strane značne sa posilnili  parciálne odvetvia slavistiky,“ čo znamenalo „prenos výskumného ťažiska na konkrétne fakty slovensko-inonárodných vzťahov a súvislostí. (...) Na tejto platforme chceme z časopisu Slovak Review vytvoriť moderný orgán medzinárodnej slovakistiky a slavistiky.“[11] V článku sa konštatovalo, že „každý časopis je zrkadlom istej konkrétnej situácie, z ktorej vychádza a ktorú chce ďalej modifikovať a rozvíjať. Slovak Review vychádza zo situácie súčasnej slovenskej slovakistiky a slavistiky, ktorá napriek mnohým ťažkostiam má pred sebou jasný postup a cieľ.“[12]

V roku 1993 časopis Slovak Review publikoval príspevky z 11. zjazdu slavistov v Bratislave, no tým akoby sa ukončila aj jeho slavistická orientácia.

Už v roku 1994, teda rok po slavistickom zjazde v Bratislave, sa na obálke objavil podtitul Časopis pre výskum svetovej literatúry, aby napokon v roku 2007 došlo k ďalšej zmene, keď sa časopis pretransformoval na Slovak Review of World Literature Research. Zmenu koncepcie v roku 1994 objasňoval redakčný úvodník, v ktorom sa o. i. píše: „Slovak Review sa bude profilovať ako slovenský prehľad vo vymedzenej vednej oblasti, ako fórum vedcov, ktorí sa zaoberajú výskumom svetovej literatúry. Jeho ctižiadosťou bude prinášať výber aktuálnych výskumov s istými ústrednými problémovými zoskupeniami: teória systému svetovej literatúry, jeho podsystémov a väzieb, dejiny a teória umeleckého prekladu na Slovensku, vývin svetovej literatúry v epoche osvietenstva a v období moderny až postmoderny. Časopis sa hlási k najlepším tradíciám literárnovednej zložky Slavica Slovaca, ktorej je pokračovateľom. Chce byť neodmysliteľným článkom pri utváraní kontaktov slovenskej literatúry s literatúrou svetovou, vlastným spôsobom formulovať problémy literárneho procesu na širšom pozadí (...) Redakcia by chcela uverejňovať aj práce o slovenskej literatúre koncipované z hľadiska širších porovnávacích alebo teoretických problémov.“[13]

Posun od slavistického výskumu k výskumu svetovej literatúry na stránkach časopisu je priamym odrazom procesov kryštalizácie výskumného zamerania vydavateľa, Ústavu svetovej literatúry SAV, ktorý vznikol v roku 1991 rozdelením dovtedajšieho Literárnovedného ústavu SAV (1973–1991) na dva ústavy: Ústav slovenskej literatúry SAV a Ústav svetovej literatúry SAV. Podľa aktuálnej charakteristiky pracoviska[14] sa Ústav svetovej literatúry SAV zaoberá výskumom javov a procesov svetovej literatúry, so zameraním na vývinové tendencie moderných literárnych smerov, teoretické a metodologické problémy všeobecného literárneho procesu, dejiny umeleckého prekladu na Slovensku, teoretické a metodologické otázky prekladu a na interdisciplinárny výskum veľkých kultúrnych epoch, čo zohľadňuje aj štruktúra jeho troch výskumných oddelení (Oddelenie pre teóriu literárnej vedy, Oddelenie pre porovnávaciu literárnu vedu, Oddelenie translatológie). Slavistické projekty ako Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru (Mária Kusá), Slovensko-chorvátske literárne vzťahy po roku 1948 (Ján Jankovič), Maďarská a slovenská literatúra v stredoeurópskom kultúrnom priestore (Judit Görözdi) sú súčasťou jeho aktuálneho bádateľského „portfólia,“ avšak bez toho, aby sa literárnovedná slavistika výraznejšie budovala,[15] výrazný je prirodzený odchodom bádateľov (úmrtia, odchody do dôchodku), ktorí nemajú nasledovníkov.[16]

Za dôležité námety do diskusie o súčasných podobách slovenskej literárnovednej slavistiky považujeme tak problém sebareflexie disciplíny, ako aj koncepciu literárnovedných slavistických zborníkov vydávaných na Slovensku i v Českej republike. V súvislosti so zborníkmi sa napr. vynára otázka, či sa každý slovenský slovakista po prekročení rieky Moravy automaticky „stáva“ slavistom.[17]

Azda aj s ohľadom na aktuálny stav slovenskej literárnovednej slavistiky by bolo celkom užitočné zamyslieť sa nad programom slovenskej literárnovednej slavistiky, aby sa vytvorili rámce nového systematického prístupu, pri niektorých tematických okruhoch ešte stále vo funkcii zapĺňania bielych miest slovenskej literatúry.

 

 

Slavistická literatúra pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry SAV 2008–2011 (výber) – Oľga Vaneková

 

V nadväznosti na výberové bibliografie  Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 1993–1998,[18] Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 1998–2002[19] a Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 2003–2007 (výber),[20] a najmä s ohľadom na časť týkajúcu sa literárnej vedy vypracovanú Erikou Brtáňovou,[21] podávame výberový súpis prác slavistického zamerania, ktoré pracovníci Ústavu slovenskej literatúry SAV publikovali v období 2008–2011. Do prehľadu zaraďujeme práce s jasnými komparatívnymi kvalitami, ale aj práce v užšom zmysle slovakistické, ktoré však vo svojich teoretických a metodologických inšpiráciách a podnetoch zohľadňujú najnovšie poznatky zahraničnej literárnovednej slavistiky.

 

Rok 2008

Vedecké monografie

 

BÍLIK, René. Duch na reťazi: sondy do literárneho života na Slovensku v rokoch 1945-1989. Bratislava: Kalligram, 2008. ISBN 978-80-8101-028-6.

BÍLIK, René. Historický žáner v slovenskej próze. Bratislava: Kalligram: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2008. 248 s. Knižnica slovenskej literatúry. ISBN 978-80-8101-137-5.

HORVÁTH, Tomáš. Ján Hrušovský a modernizmus. Bratislava: SAP, 2008. 184 s. ISBN 978-80-8095-042-2.

PRUŠKOVÁ, Zora. Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky... Bratislava: Ars Poetica: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2008. ISBN 978-80-89283-13-2.

 

Kapitoly vo vedeckých monografiách

 

ZAJAC, Peter. Musical, Song, lyrischer Minimalismus. In Intermedialität: Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mitteleuropa III. – Berlin: Frank und Timme, 2007. ISBN 978-3-86596-022-1, s. 355-386.

CHMEL, Rudolf. Tvorca národa. In Ľudovít Štúr a reč slovenská. – Bratislava: Veda, 2007. ISBN 978-80-224-0987-2, s. 9-20.

Štúdie v časopisoch

BÍLIK, René. Rozprávanie obyčajného alebo príbehy dlhého trvania. (Historické prózy Jozefa Horáka, Margity Figuli a Ľuda Zúbka.). In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu. ISSN 0037-6973, 2008, roč. LV, č. 5, s. 317-347.

BÍLIK, René. Udalosť a trvanie v literárnych dejinách. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu. ISSN 0037-6973, 2008, roč. LV, č. 2-3, s. 158-164.

BRTÁŇOVÁ, Erika. „Milecov traktát“ z literárnohistorického hľadiska. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu. ISSN 0037-6973, 2008, roč. LV, č. 5, s. 370-378.

HABAJ, Michal. Ján Rob Poničan: Som, myslím, cítim, milujem všetko, len temno nenávidím. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu. ISSN 0037-6973, 2008, roč. LV, č. 4, s. 261-274.

HABAJ, Michal. Ján Smrek (Cválajúce dni). In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu. ISSN 0037-6973, 2008, roč. LV, č. 6, s. 405-421.

KUZMÍKOVÁ, Jana. J. Nižnánsky a J. Cíger Hronský: Život ako legenda podľa Čachtickej panej a Andreasa Búra Majstra. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu. ISSN 0037-6973, 2008, roč. LV, č. 6, s. 422-431.

KUZMÍKOVÁ, Jana. Náčrt kategórie virtuality v diele Ivana Horvátha. In Romboid: literatúra / umelecká komunikácia. ISSN 0231-6714, 2002, roč. XXXVII, č. 7, s. 50-58.

MATEJOV, Fedor. Na margo možno dnes už ako Atlantída zaliatej témy: „svet literatúry“ („poézie“) ako kritický problém. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu. ISSN 0037-6973, 2008, roč. LV, č. 6*, s. 67-75.

MATEJOVIČ, Pavel. Nové slovo a počiatky normalizácie na Slovensku. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu. ISSN 0037-6973, 2008, roč. LV, č. 6*, s. 81-89.

MATEJOVIČ, Pavel. Transformácie „poetiky chaosu“ v poľskom, českom a slovenskom kultúrnom kontexte. In Slovak Review of World Literature Research: Literatúra v kyberpriestore. ISSN 1335-0544, 1336-8591, 2008, vol. XVII, špeciálne číslo, s. 85-98.

MIKULOVÁ, Marcela. Transformácia autobiografie a populárnej literatúry v Jesenského románovom koncepte – 2. časť. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu. ISSN 0037-6973, 2008, roč. LV, č. 4, s. 229-260.

MIKULOVÁ, Marcela. Transformácia autobiografie a populárnej literatúry v Jesenského románovom koncepte. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu. ISSN 0037-6973, 2008, roč. LV, č. 2-3, s. 81-111.

PÁCALOVÁ, Jana. Ján Kollár a rozprávky v Národných spievankách. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu. ISSN 0037-6973, 2008, roč. LV, č. 6, s. 432-441.

PÁCALOVÁ, Jana. Slovenské povesti Jána Francisciho (metóda, tvar, koncepcia). In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu. ISSN 0037-6973, 2008, roč. LV, č. 1, s. 1-26.

PASSIA, Radoslav. Domov, cesta, sebaporozumenie. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu. ISSN 0037-6973, 2008, roč. LV, č. 4, s. 295-306.

SUCHÁNKOVÁ, Miriam. Cesta sebanachádzania. Po stopách Gráčovho hľadania identity: Jozef Cíger Hronský: Pisár Gráč. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu. ISSN 0037-6973, 2008, roč. LV, č. 4, s. 275-294.

VRÁBLOVÁ, Timotea. Funkcia satanského motívu v náboženskom texte O lstech a chytrostech ďábelských. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu. ISSN 0037-6973, 2008, roč. LV, č. 5, s. 387-398.

VRÁBLOVÁ, Timotea. O peknej štepnici. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu. ISSN 0037-6973, 2008, roč. LV, č. 6*, s. 6-15.

ZAJAC, Peter. Kulisy prechodného obdobia v rokoch 1985 – 1989 v slovenskej kultúre. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu. ISSN 0037-6973, 2008, roč. LV, č. 6*, s. 90.

ZAJAC, Peter. Národná a stredoeurópska literatúra ako súčasť stredoeurópskej kultúrnej pamäti. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu. ISSN 0037-6973, 2008, roč. LV, č. 2-3, s. 138-148.

ZAJAC, Peter. Teoretické iniciatívy v slovenskej literárnej vede dvadsiateho storočia. In Slovak Review of World Literature Research. ISSN 1335-0544, 1336-8591, 2008, vol. XVII, špeciálne číslo, s. 99-109.

 

Štúdie v zborníkoch

 

BÍLIK, René. Die „Ära der Leere“ am Ende des Socializmus. In Kunst am Ende Realsozialismus. Doris Boden, Ute Scholemer (Hrsg.). – München: Verlag Otto Sagner, 2008. ISBN 978-3-86688-010-8.

KRŠÁKOVÁ, Dana. Slovensky psaná literatura. In Literatura ve světe 2006 – 2007. Svět v literatuře. – Praha: Gutenberg, 2007. ISBN 978-80-86349-32-9. ISSN 1214-2077, s. 341-351.

MATEJOVIČ, Pavel. Krajobraz jako znak autoidentyfikacyjny w twórczości Vladimíra Mináča. In Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918. – Warszawa: Instytut slawistyki zachodniej i południowej Uniwersytet Warszawski, 2008. ISBN 978-83-60938-24-9, s. 243-265.

PÁCALOVÁ, Jana. Božena Němcová a (slovenská) rozprávka. In Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století: sborník příspěvků v 27. ročníku sympozia k problematice 19. století Plzeň, 22. – 24. února 2007. – Praha: Academia, KLP, 2008. ISBN 8020015841, s. 306-318.

PÁCALOVÁ, Jana. Božena Němcová v listoch Slovákom. In Božena Němcová – jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu. – Praha: UK FF, 2007, s. 30-40.

PAŠTÉKOVÁ, Jelena. Refleksje nad słowackim dyskursem I wojny światowej. In Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918. – Warszawa: Instytut slawistyki zachodniej i południowej Uniwersytet Warszawski, 2008. ISBN 978-83-60938-24-9, s. 271-293.

PRUŠKOVÁ, Zora. Dominik Tatarka: Formułowanie dyskursu moralnej i obywatelskiej subwersji w noweli „ Prutené kresla“ („Wiklinowe fotele“). In Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918. – Warszawa: Instytut slawistyki zachodniej i południowej Uniwersytet Warszawski, 2008. ISBN 978-83-60938-24-9, s. 353-367.

ZAJAC, Peter. Knoten, Schwellen und Kulissen der Übergangszeit in der slowakischen Kultur von 1985 – 1989. In Kunst am Ende des Realsozialismus. – München: Sagner, 2008, s. 79-103.

ZAJAC, Peter. Theoretische Ansätze in der slowakischen Literaturwissenschaft des 20. Jahrhunderts. In Kultur in Reflexion: Beiträge zur Geschichte der mitteleuropäischen Literaturwissenschaften. – Wien: Braumüller Verlag, 2008. ISBN 978-3-7003-1642-8. ISSN 1814-5639, s. 21-37.

 

Štúdie v domácich zborníkoch

 

BARBORÍK, Vladimír. Ústup z dejín: večne je zelený... v kontexte štyroch desaťročí (Od 60. po 90. roky). In K axiologickým a poetologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 II: zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára konaného 22.-23. 5. 2006 v Prešove. Marta Součková  (ed.). Vyd. 1. – Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2007. ISBN 978-808068-707-6.

BRTÁŇOVÁ, Erika – VRÁBLOVÁ, Timotea. Polarizácia medzi traktátovým a románovým žánrom v slovenskej literatúre 18. storočia. In XIV. medzinárodný zjazd slavistov v Ochride: príspevky slovenských slavistov. Editor Peter Žeňuch, recenzenti Ján Doruľa, Alexander T. Ruttkay. – Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008. ISBN 978-80-968971-9-3, s. 135-143.

BRTÁŇOVÁ, Erika. K umeleckému a myšlienkovému potenciálu kresťanskej literatúry 18. storočia. In SLOVO – OBRAZ – ZVUK I. II. Zost. Marta Keruľová ; zost. Marta Žilková. – Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2008. ISBN 978-80-8094-330-1. I., II. Literárnovedné štúdie a umenovedné štúdie, s. 122-127.

BRTÁŇOVÁ, Erika. Kazateľská metóda Alexandra Máčaya: (K jednej z podôb barokovej homiletiky). In Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 24. a 25. októbra 2007. Zost. Michaela Timková, Ivan Gojdič ; rec. Karol Kahoun, Klára Kubíková. – Trnava: Trnavská univerzita, 2008. ISBN 978-80-968382-3-3, s. 76-80.

BRTÁŇOVÁ, Erika. Na pomedzí traktátového a románového žánru. In Slovenská literatúra 18. a 19. storočia: história, teória, interpretácia. Editor Zuzana Kákošová, Miloslav Vojtech. – Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. ISBN 978-80-223-2440-3, s. 38-47.

BRTÁŇOVÁ, Erika. Kázňové prvky v cirkevných piesňach. In Cithara sanctorum 1636 – 2006: zborník prác z vedeckej konferencie pri príležitosti 370. výročia  vydania 1. kancionála. Zostavovateľ M. Kovačka, E. Augustíniová ; upravovateľ Ivana Poláková. – Martin: Slovenská národná knižnica, Národný bibliografický ústav v Martine, 2008. ISBN 978-80-89301-24-9, s. 52-58.

BRTÁŇOVÁ, Erika. Literárne aktivity Michala Semiana. In BOZEN... PEZINOK: 1208 – 2008. Zost. Petra Pospechová. – Pezinok: Vydalo mesto Pezinok pri príležitosti konferencie k osemstému výročiu prvej písomnej zmienky, 2008. ISBN 978-80-970058-4-9, s. 63-66.

CSIBA, Karol. Obraz literárnej pamäte v prózach Jána Johanidesa: Trestajúci zločin, Hmla na našej trpezlivosti. In Studia Academica Slovaca. – Bratislava: Stimul – centrum informatiky a vzdelávania FF UK, 2008. ISBN 978-80-89236-46-6, s. 99-108.

GÁFRIKOVÁ, Gizela. Dve neidentifikované rukopisné duchovné piesne. In Cithara sanctorum 1636 – 2006: zborník prác z vedeckej konferencie pri príležitosti 370. výročia  vydania 1. kancionála. Zostavovateľ  M. Kovačka, E. Augustíniová ; upravovateľ Ivana Poláková. – Martin: Slovenská národná knižnica, Národný bibliografický ústav v Martine, 2008. ISBN 978-80-89301-24-9, s. 19-30.

KRŠÁKOVÁ, Dana. Hľadanie vzťahu k tradícii (Od monumentu k miniatúre). In K axiologickým a poetologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 II: zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára konaného 22.-23. 5. 2006 v Prešove. Marta Součková  (ed.). Vyd. 1. – Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2007. ISBN 978-808068-707-6, s. 204-211.

MIKULOVÁ, Marcela. Terézia Vansová, Božena Němcová a koncept neskorého biedermeieru. Preložila Balogh Magdolna. In Tvorivosť literárnej recepcie. Zostavili Judit Görözdi, Gabriela Magová; vedeckí recenzenti Rudolf Chmel, Péter Krasztev. – Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV: Veda, 2008. ISBN 978-80-224-1030-4, s. 42-47, 160-166.

NOVACKÁ, Mária. Tranovského koncept latinskej duchovnej lyriky v predhovoroch k ódam. In Cithara sanctorum 1636–2006: zborník prác z vedeckej konferencie pri príležitosti 370. výročia  vydania 1. kancionála. Zostavovateľ  M. Kovačka, E. Augustíniová ; upravovateľ Ivana Poláková. – Martin: Slovenská národná knižnica, Národný bibliografický ústav v Martine, 2008. ISBN 978-80-89301-24-9, s. 59-63.

PÁCALOVÁ, Jana. Absolútny stupeň literarizácie: (Ľubomír Feldek: Veľká kniha sloveských rozprávok). In K axiologickým a poetologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 II: zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára konaného 22.-23. 5. 2006 v Prešove. Marta Součková  (ed.). Vyd. 1. – Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2007. ISBN 978-808068-707-6, s. 280-290.

PÁCALOVÁ, Jana. Pavol Dobšinský v dejinách slovenskej rozprávky. In Studia Academica Slovaca 37. – Bratislava: Stimul, 2008. ISBN 978-80-89236-46-6, s. 127-140.

PÁCALOVÁ, Jana. Rozprávka ako estetický ideál slovenských romantikov. In Slovenská literatúra 18. a 19. storočia: história, teória, interpretácia. – Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. ISBN 978-80-223-2440-3, s. 157-166.

RIŠKOVÁ, Lenka. Princíp „estetica est etica“ v Tablicovej koncepcii básnického umenia. In Slovenská literatúra 18. a 19. storočia: história, teória, interpretácia. – Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. ISBN 978-80-223-2440-3, s. 179-189.

SOMOLAYOVÁ, Ľubica. Hroboňova predstava básnického jazyka a synkretizmus ako hľadanie jednoty. In Slovenská literatúra 18. a 19. storočia: história, teória, interpretácia. Editori Zuzana Kákošová, Miloslav Vojtech. – Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. ISBN 978-80-223-2440-3, s. 190-200.

VRÁBLOVÁ, Timotea. Predhovor ku Glosiovmu spevníku cirkevných piesní Etan hlasitě prozpěvující. In Slovenská literatúra 18. a 19. storočia: história, teória, interpretácia. Editori Zuzana Kákošová, Miloslav Vojtech. – Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. ISBN 978-80-223-2440-3, s. 215-223.

VRÁBLOVÁ, Timotea. Vzťah cirkevnej piesne Cithary sanctorum k iným žánrom náboženskej literatúry. In Cithara sanctorum 1636 – 2006. – Martin: Slovenská národná knižnica, Národný bibliografický ústav v Martine, 2008. ISBN 978-80-89301-24-9, s. 31-43.

 

Rok 2009

Monografie

 

PAŠTÉKOVÁ, Jelena. Rozprávanie o rozprávaní. Bratislava: Slovenský filmový ústav, Vysoká škola múzických umení, 2009. 138 s. ISBN 978-80-85187-56-4.

Ako čítať traktátovú literatúru 17. – 18. storočia. Editorka Timotea Vráblová. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV: Divis – SLOVAKIA, 2009. ISBN 978-80-969354-9-9.

CHMEL, Rudolf. Romantizmus v globalizme: Malé národy – veľké mýty. Bratislava: Kalligram, 2009. 617 s. ISBN 978-80-8101-159-7.

 

Kapitoly v monografiách

 

BÍLIK, René. Udalosti v literárnom živote na Slovensku v rokoch 1949 – 1989. In Hodnota zmeny – zmena hodnoty: demarkačný rok 1989. – Bratislava: Ústav etnológie SAV: Národopisná spoločnosť Slovenska, 2009, s. 51-68. ISBN 978-80-88997-42-9.

BRTÁŇOVÁ, Erika – VRÁBLOVÁ, Timotea. Vplyv ideológie na formovanie jazyka literárnej vedy. Timotea Vráblová. In Hodnota zmeny – zmena hodnoty: demarkačný rok 1989. – Bratislava: Ústav etnológie SAV: Národopisná spoločnosť Slovenska, 2009, s. 79-101. ISBN 978-80-88997-42-9.

 

Štúdie v časopisoch

 

BARBORÍK, Vladimír. Zmeny slovenského literárnokritického diskurzu na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2009, roč. LVI, č. 6*, s. 50-60. ISSN 0037-6973.

BARBORÍK, Vladimír. „Najzhovievavejší z kritikov“ – kritik miery: črta: Vladimír Petrík: Hľadanie prítomného času. Bratislava: Smena, 1970. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2009, roč. LVI, č. 3, s. 183-187. ISSN 0037-6973.

BRTÁŇOVÁ, Erika. Lauriniho traktáty z hľadiska dobových kritérií literárnosti. In Forum historiae, 2008, č. 2. ISSN 1337-6861.

BRTÁŇOVÁ, Erika. Niekoľko poznámok k časovej veršovanej skladbe Mateja Markoviča st. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2009, roč. LVI, č. 2, s. 125-135. ISSN 0037-6973.

CSIBA, Karol. Rafinovaná analýza zločinov a trestov v prózach Jána Johanidesa: (Zločin plachej lesbičky, Holomráz, Trestajúci zločin). In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2009, roč. LVI, č. 5-6, s. 470-474. ISSN 0037-6973.

CSIBA, Karol. Pamäť literatúry v medzivojnovej literatúre 20. storočia: (T. J. Gašpar, J. R. Poničan). In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2009, roč. LVI, č. 6*, s. 19-24. ISSN 0037-6973.

CSIBA, Karol. Vyrovnanosť v skratke. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2009, roč. LVI, č. 6, s. 326 – 329. ISSN 0037-6973.

CSIBA, Karol. Subjektívna pravdivosť memoárov: Spomienkové prózy A. Plávku, J. Poničana a J. Smreka. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2009, roč. LVI, č. 3, s. 216-220. ISSN 0037-6973.

HABAJ, Michal. Emil Boleslav Lukáč. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2009, roč. LVI, č. 5-6, s. 381-394. ISSN 0037-6973.

HABAJ, Michal. Ján Smrek (Eva Ave). In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2009, roč. LVI, č. 3, s. 188-200. ISSN 0037-6973.

HABAJ, Michal. Ján Smrek (Cválajúce dni). In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2008, roč. LV, č. 6, s. 405-421. ISSN 0037-6973.

KRŠÁKOVÁ, Dana. Sytuacja wspólczesnej literatury slowackiej (1994 – 2004). In Tekstualia, 2009, vol. 19, nr. 4, s. 187-195. ISSN 1734-6029.

HUČKOVÁ, Dana. Literárne dielo ako dokument doby. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2009, roč. LVI, č. 6*, s. 12-18. ISSN 0037-6973.

MATEJOV, Fedor. Na margo poézie a prózy (lyriky a epiky) ako dvoch podôb kritickej iniciácie a inšpirácie pri práci s literatúrou. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2009, roč. LVI, č. 3, s. 201-205. ISSN 0037-6973.

MATEJOV, Fedor. Na margo „voľnej hry obrazotvornosti“ ako možnej lyrickej „cesty k slobode“ v poézii šesťdesiatych rokov. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2009, roč. LVI, č. 1, s. 57-63. ISSN 0037-6973.

MATEJOVIČ, Pavel. Britva ako nástroj vraždy i poznania (O náhode v tvorbe S. Lema). In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2009, roč. LVI, č. 5-6, s. 464-470. ISSN 0037-6973.

MATEJOVIČ, Pavel. Nikdy nie si sama ako literárny gýč?. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2009, roč. LVI, č. 2, s. 81-97. ISSN 0037-6973.

NOVACKÁ, Mária. „Chvála básnického umenia“ (Laudes artis poeticae, 1461) z pera Levočana Christophora Petschmessingsloera. In Forum historiae, 2008, č. 2. ISSN 1337-6861.

PASSIA, Radoslav. „Ako to klokočom vrelo v peknom duchu Štúrovom...“ K „diskusii“ o monografickom spracovaní osobnosti Ľ. Štúra. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2009, roč. LVI, č. 3, s. 172-175. ISSN 0037-6973.

PAŠTÉKOVÁ, Jelena. Miesto ako potvrdenie existencie zlomu. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2009, roč. LVI, č. 6*, s. 45-49. ISSN 0037-6973.

PAŠTÉKOVÁ, Jelena. Démonizmus a civilizmus. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2009, roč. LVI, č. 3, s. 206-209. ISSN 0037-6973.

PAŠTÉKOVÁ, Jelena. Východ a Západ alebo o relativizácii: Česká próza v roku 1963. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2009, roč. LVI, č. 3, s. 176-182. ISSN 0037-6973.

RIŠKOVÁ, Lenka. Niekoľko poznámok o vzťahu Bohuslava Tablica k bernolákovcom. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2009, roč. LVI, č. 1, s. 1-14. ISSN 0037-6973.

SOMOLAYOVÁ, Ľubica. Mesianistický variant slovenského mesianizmu: (Na príklade ideologického základu tvorby Sama Bohdana Hroboňa). In Česká literatura: časopis pro literární vědu, 2009, roč. 57, č. 6, s. 835-853. (2009 – Current Contents).

SUCHÁNKOVÁ, Miriam. Umenie slonovinovej veže: (Ivan Horváth: Život s Laurou). In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2009, roč. LVI, č. 4, s. 289-305. ISSN 0037-6973.

SUCHÁNKOVÁ, Miriam. Proroctvo doktora Stankovského alebo nutnosť voľby. Cesta hľadania ľudskej a umeleckej integrity: (Jozef Cíger Hronský: Proroctvo doktora Stankovského). In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2009, roč. LVI, č. 2, s. 136-153. ISSN 0037-6973.

ŠÚTOVEC, Milan. „Pražská jar“ ako kultúrna jeseň „šesťdesiatych rokov“. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2009, roč. LVI, č. 6*, s. 38-44. ISSN 0037-6973.

TARANENKOVÁ, Ivana. Premeny poetík: (Niekoľko poznámok k reflexii slovenskej literatúry po roku 1989). In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2009, roč. LVI, č. 6*, s. 72-79. ISSN 0037-6973.

 

Štúdie v zborníkoch

 

BÍLIK, René. Minulosť, história, historicizmus a socialistický realizmus. In Literatura socialistického realismu: východiska, struktury a kontexty totalitního umění. Editor Petr Šámal. – Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2009, s. 27-34. ISBN 978-80-85778-64-5.

BÍLIK, René. Dejiny literatúry a literárna kritika. In Slová: pamätnica k sedemdesiatke Rudolfa Chmela. László Szigeti. – Bratislava: Kalligram, 2009, s. 281-288. ISBN 978-80-8101-169-6.

BRTÁŇOVÁ, Erika. „Milecov traktát“ z literárnohistorického hľadiska. In Ako čítať traktátovú literatúru 17. – 18. storočia. Editorka Timotea Vráblová. – Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV: Divis – SLOVAKIA, 2009, s. 13-21. ISBN 978-80-969354-9-9.

BRTÁŇOVÁ, Erika. Osvietenský spisovateľ Jozef Ignác Bajza kritik a vizionár. In Človek a spoločnosť v dejinách. Zost. Tomáš Gerboc, Pavol Jakubík, Bernard J. Meliš OP. – Trnava: Trnavský historický spolok, 2007, s. 128-134. ISBN 978-80-969788-7-8.

CSIBA, Karol. Memoárová próza – oslabená garancia identity. In Studia Academica Slovaca. – Bratislava: Stimul, 2009, 38. ISBN 978-80-223-2667-4.

GÁFRIKOVÁ, Gizela. Predhovor Daniela Sinapia k zbierke prísloví Neo-forum Latino-Slavonicum. Nový trh latinsko-slovenský: (Poznámky k niektorým literárnohistorickým a žánrovým súvislostiam). In Ako čítať traktátovú literatúru 17. – 18. storočia. Editorka Timotea Vráblová. – Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV: Divis – SLOVAKIA, 2009, s. 65-78. ISBN 978-80-969354-9-9.

KRŠÁKOVÁ, Dana. Že zvuky mojej citnej lýry... In Hviezdoslav v interpretáciách. Zostavil Ján Zambor. – Bratislava: Literárne informačné centrum, 2009, s. 151-156. ISBN 978-80-89222-78-0.

KRŠÁKOVÁ, Dana. Pohyb medzi žánrami (eseje Ladislava Balleka). In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 III. Marta Součková (ed.). – Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009, s. 375-380. ISBN 978-80-8068-974-2.

MATEJOV, Fedor. Askéza textu: Skica k lektúre poézie J. Ondruša. In Nádeje pre bezsenné noci. Krížu je človek ľahký. – Bratislava: Studňa, 2009, s. 28-34.

MATEJOVIČ, Pavel. Der Begriff des Zufalls in der Literaturwissenschaft im tschechischen, slowakischen und polnischen Umfeld. In Chaosforschung in der Literaturwissenschaft. Zost. Roman Mikuláš ; zost. Karin S. Wozonig. – Wien: LIT Verlag: Ústav svetovej literatúry SAV, 2009, s. 125-134. ISBN 978-3-643-50037-3.

MATEJOVIČ, Pavel. Revolver ako generátor udalosti (Transformácie subjektu v prozaickej tvorbe Vladimíra Mináča). In Literatura socialistického realismu: východiska, struktury a kontexty totalitního umění. Editor Petr Šámal. – Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2009, s. 101-109. ISBN 978-80-85778-64-5.

MIKULOVÁ, Marcela. Transformácia autobiografie do populárnej štruktúry: (J. Jesenský: Demokrati). In Bohemica Olomucensia 2 – Symposiana. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISSN 0231-634X.

MIKULOVÁ, Marcela. Formovanie kritickej osobnosti: Elena Maróthy-Šoltésová. In Slová: pamätnica k sedemdesiatke Rudolfa Chmela. László Szigeti. – Bratislava: Kalligram, 2009, s. 362-381. ISBN 978-80-8101-169-6.

PASSIA, Radoslav. Už na postati úvratiach. In Hviezdoslav v interpretáciách. Zostavil Ján Zambor. – Bratislava: Literárne informačné centrum, 2009, s. 111-115. ISBN 978-80-89222-78-0.

PAŠTÉKOVÁ, Jelena. Reportáž ako pokus o zmenu paradigmy fikcie. Prvá a druhá generácia ľudovodemokratickej literatúry. In Literatura socialistického realismu: východiska, struktury a kontexty totalitního umění. Editor Petr Šámal. – Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2009, s. 149-158. ISBN 978-80-85778-64-5.

RIŠKOVÁ, Lenka. Názornosť a obraznosť vo výrazovom registri autora textu O lstech a chytrostech ďábelských: (Príspevok k diskusii o Milecovom traktáte). In Ako čítať traktátovú literatúru 17.–18. storočia. Editorka Timotea Vráblová. – Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV: Divis – SLOVAKIA, 2009, s. 55-59. ISBN 978-80-969354-9-9.

SUCHÁNKOVÁ, Miriam. Zrod slovenského moderného umenia. Slovenský sen o salóne. In V Macurových botách. Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 2002 – 2009. – Praha: Akropolis: ÚČL, 2009, s. 40-54.

ŠÚTOVEC, Milan. Krčméry podľa Matušku či skôr Krčméry u Matušku. In Slová: pamätnica k sedemdesiatke Rudolfa Chmela. László Szigeti. – Bratislava: Kalligram, 2009, s. 399-409. ISBN 978-80-8101-169-6.

VRÁBLOVÁ, Timotea. Satanský motív v náboženskom texte O lstech a chytrostech ďábelských. (Funkcia, religiózny a literárny kontext.). In Ako čítať traktátovú literatúru 17.–18. storočia. Editorka Timotea Vráblová. – Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV: Divis – SLOVAKIA, 2009, s. 35-52. ISBN 978-80-969354-9-9.

ZAJAC, Peter. Zážitkovosť a modálna semiotika. In O interpretácii umeleckého textu: zborník. 24.autentické a univerzálne v tvorbe a interpretácii umenia. Editori Eva Kapsová, Miroslava Režná. – Nitra: Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2009, s. 13-21. ISBN 978-80-8094-433-9.

ZAJAC, Peter. Interferenčnosť ako paradigma stredoeurópskeho priestoru. In Slová: pamätnica k sedemdesiatke Rudolfa Chmela. László Szigeti. – Bratislava: Kalligram, 2009, s. 416-429. ISBN 978-80-8101-169-6.

 

Rok 2010

Monografie

 

Posledné veci človeka: štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17.–18. storočia. Zostavila a na vydanie pripravila Gizela Gáfriková. Bratislava: Veda, 2010. 255 s. ISBN 978-80-224-1124-0.

MATEJOV, Fedor. Fragmenty. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV: Kalligram, 2010. Knižnica slovenskej literatúry. ISBN 978-80-8101-374-4.

MIKULOVÁ, Marcela. Paradoxy realizmu: „Neklasickí“ klasici slovenskej prózy. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2010. 256 s. ISBN 978-80-224-1153-0.

VRÁBLOVÁ, Timotea. Spi v kolíske srdca môjho: tematika narodenia Pána v cirkevných piesňach Cithary Sanctorum (1636). Úvahy k problematike témy a básnickej obraznosti. Bratislava: Divis Slovakia, 2010. 96 s. ISBN 978-80-89454-05-1.

 

Učebnice

 

BÍLIK, René. Slovenská literatúra po roku 1945 II. (1963-1989). Preložené pod názvom: Trnava: Pedagogická fakulta TU, 2009. ISBN 978-80-8082-310-8.

Kapitoly zo slovenského realizmu: Dejiny, medailóny, štúdie, interpretácie. Editori: Valér Mikula, Marcela Mikulová. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 235 s. ISBN 978-80-223-2855-5.

 

Štúdie v časopisoch

 

BÍLIK, René. Dějiny české literatury 1945 – 1989. Niekoľko čitateľských poznámok k prvému zväzku. In Česká literatura: časopis pro literární vědu, roč. 57, 2009, č. 6, s. 892-900. ISSN 0009-0468.

BARBORÍK, Vladimír. Možnosti literárnej historiografie: k súčasným podobám dejín literatúry. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 4, s. 373-384. ISSN 0037-6973.

BARBORÍK, Vladimír. Rozprávanie (aj) o rozprávaní (Vincent Šikula: S Rozarkou). In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 3, s. 211-225. ISSN 0037-6973.

BARBORÍK, Vladimír. Pamäťou proti dejinám (Štruktúra spomínania: poznámky ku knihe Jána Roznera Noc po fronte). In Romboid: literatúra / umelecká komunikácia, 2010, roč. 45, č. 9, s. 73-79. ISSN 0231-6714.

BÍLIK, René. Interpretačná sonda do „obrazov z nedávnych čias“ (Ján Kalinčiak: Reštavrácia). René Bílik. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 5, s. 429-437. ISSN 0037-6973.

BÍLIK, René. Sú fikcie o ničom? (Nad kritickou štúdiou Tomáša Kubíčka). In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 6, s. 589-598. ISSN 0037-6973.

BÍLIK, René. Mikov príspevok k ontológii textu. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 6*, s. 19-23. ISSN 0037-6973.

BRTÁŇOVÁ, Erika. Vzťah slova a obrazu v Doležalovej Tragoedii. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 3, s. 201-210. ISSN 0037-6973.

CSIBA, Karol. Bagin o vlastnostiach memoárov. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 2, s. 178-181. ISSN 0037-6973.

CSIBA, Karol. Polemiky autobiografického písania alebo Niekoľko poznámok k čítaniu memoárovej prózy. In Romboid: literatúra / umelecká komunikácia, 2010, roč. 45, č. 9, s. 32-36. ISSN 0231-6714.

HABAJ, Michal. Ján Smrek: Básnik a žena. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 5, s. 446-482. ISSN 0037-6973.

HABAJ, Michal. Dodatok k Básnikovi a žene (dve verzie jednej básne). In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 6, s. 552-559. ISSN 0037-6973.

HUČKOVÁ, Dana. Realizmus a moderna v Dejinách slovenskej literatúry z roku 2009. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 4, s. 385-391. ISSN 0037-6973.

HUČKOVÁ, Dana. The Current Literary Scene. In Slovak Literary Review / Revue der slowakischen Literatur: published by the Centre for Information on Literature, vol. 15, 2010, nr. 2, s. 1-2. ISSN 1335-1958.

KUZMÍKOVÁ, Jana. Citové prototypy v debute Pavla Vilikovského Citová výchova v marci. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 2, s. 145-151. ISSN 0037-6973.

KUZMÍKOVÁ, Jana. František Švantner. In Knižnica: revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok, roč. 11, 2010, č. 10, s. 58-60. ISSN 1335-7026.

KUZMÍKOVÁ, Jana. Ivan Horváth. In Knižnica: revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok, roč. 11, 2010, č. 8, s. 49-53. ISSN 1335-7026.

MATEJOV, Fedor. Báseň J. Ondruša Hlasy na možnom tematicko-žánrovom pozadí mladej slovenskej poézie druhej polovice päťdesiatych a začiatku šesťdesiatych rokov. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 5, s. 483-491. ISSN 0037-6973.

MATEJOV, Fedor. K jednej drobnej zápletke vo veci „interpretačnej kritiky“ a možnej lekcii z nej (chiazmus textov A. Bagina, J. Števčeka, M. Hamadu, V. Marčoka). In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 2, s. 152-156. ISSN 0037-6973.

MATEJOV, Fedor. Čo zostáva. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 1, s. 60-72. ISSN 0037-6973.

MATEJOV, Fedor. Dejiny bez dejín? (Predbežné poznámky a otázky). In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 4, s. 360-364. ISSN 0037-6973.

MATEJOV, Fedor. Ne-jubilejné poznámky k iniciatívam F. Miku a k možnej lekcii z nich pre prácu s básnickým textom. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 6*, s. 24-28. ISSN 0037-6973.

MATEJOVIČ, Pavel. Poznámky k Marčokovým Dejinám slovenskej literatúry III. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 4, s. 365-372. ISSN 0037-6973.

MATEJOVIČ, Pavel. Čepan a Bakošova historická poetika. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 3, s. 291-295. ISSN 0037-6973.

MIKULOVÁ, Marcela. Oskára Čepana zmysel pre jazyk a systém. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 3, s. 285-291. ISSN 0037-6973.

MIKULOVÁ, Marcela. V dileme rozumu a citu (Elena Maróthy-Šoltésová: Moje deti). In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 1, s. 14-28. ISSN 0037-6973.

PASSIA, Radoslav. Druhé mesto: (Priestor Košíc v súčasnej slovenskej literatúre). In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 3, s. 259-269. ISSN 0037-6973.

PASSIA, Radoslav. Časopis Krok. Literárna epizóda rokov 1966-1967. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 6, s. 560-565. ISSN 0037-6973.

PASSIA, Radoslav. „Někde to tam musí být...“: (K situácii a recepcii slovenskej literatúry v Česku). In Romboid: literatúra / umelecká komunikácia, 2010, roč. 45, č. 2, s. 41-43. ISSN 0231-6714.

RIŠKOVÁ, Lenka. Literárne pojmoslovie Bohuslava Tablica I. Obsahová diferenciácia pojmu literní umění (literárne umenie). In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 5, s. 415-428. ISSN 0037-6973.

RIŠKOVÁ, Lenka. Literárne pojmoslovie Bohuslava Tablica II. Pojem poetské umění a jeho varianty v kontexte Tablicových literárnohistorických reflexií. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 6, s. 538-551. ISSN 0037-6973.

SOMOLAYOVÁ, Ľubica. Štyri obrazy slovenskej poézie po roku 1989. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 4, s. 392-397. ISSN 0037-6973.

SOMOLAYOVÁ, Ľubica. Mesianistické iskrice slovanského sveta (Samo Bohdan Hroboň: Slovenské iskrice). In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 6, s. 579-588. ISSN 0037-6973.

SOMOLAYOVÁ, Ľubica. Mikuláš Dohnány: Dumy. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 1, s. 1-13. ISSN 0037-6973.

SUCHÁNKOVÁ, Miriam. Túžba byť umelcom (Božena Slančíková Timrava: Veľký majster). In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 4, s. 319-330. ISSN 0037-6973.

ŠÚTOVEC, Milan. Poznámky k niektorým momentom vývinu slovenskej literárnej vedy a špeciálne literárnej historiografie. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 4, s. 343-359. ISSN 0037-6973.

TARANENKOVÁ, Ivana. „Z teplého hniezda.“ K zdrojom Kukučínovej melanchólie. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 5, s. 438-445. ISSN 0037-6973.

TARANENKOVÁ, Ivana. Paralelné vesmíry: (Alexander Halvoník: Literárne procesy v deväťdesiatych rokoch a súčasný literárny život na Slovensku. In: Sedlák, Imrich a kol.: Dejiny slovenskej literatúry II.). In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 4, s. 398-402. ISSN 0037-6973.

ZAJAC, Peter. Inovatívnosť Oskára Čepana. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 3, s.296-299. ISSN 0037-6973.

ZAJAC, Peter. Zážitkovosť – brikolážový príbeh jedného pojmu. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2010, roč. 57, č. 6*, s. 14-18. ISSN 0037-6973.

 

Štúdie v zborníkoch v zahraničí

 

KUZMÍKOVÁ, Jana. Násilie a hnev v osnove románov Čachtická pani Joža Nižnánskeho a Andreas Búr Majster J. C. Hronského. In Moje oči musely vidět... (Téma a motivy násilí v české a slovenské literatuře). – Opava: Slezská univerzita, 2009, s. 33-45.

SUCHÁNKOVÁ, Miriam. Slovenský sen o salóne. Zrod slovenského moderného umenia po roku 1918. In Literární historie, sémiotika, fikce – inspirace dílem Vladimíra Macury (1945 – 1999). – Praha: ÚČL AVČR, 2010, s. 81 – 93. ISBN 978-80-85778-75-5.

ZAJAC, Peter. Der Holocaust nach dem Holocaust. Eine slowakische Perspektive. In Nach dem Vergessen: Rekurse auf den Holocaust in Ostmitteleuropa nach 1989. – Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2010, s. 97-114. ISBN 978-3-86599-125-6.

 

Štúdie v zborníkoch doma

 

BÍLIK, René. Kukučínov historický cyklus. In Kukučín v interpretáciách. Zostavil a edične pripravil Ján Gbúr. – Bratislava: Literárne informačné centrum, 2010, s. 14-19. ISBN 978-80-8119-029-2.

BRTÁŇOVÁ, Erika. Obraz smrti v pohrebnej homiletike 17. – 18. storočia. In Posledné veci človeka: štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17. – 18. storočia. Zostavila a na vydanie pripravila Gizela Gáfriková. – Bratislava: Veda, 2010, s. 74-84. ISBN 978-80-224-1124-0.

BRTÁŇOVÁ, Erika. Osobitosti literárneho jazyka Bajzovho románu René mláďenca príhodi a skúsenosti. In Zborník Matice slovenskej: Jazykoveda [1]. – Martin: Matica slovenská, 2010, s. 128-131.

BRTÁŇOVÁ, Erika. Revitalizácia stredovekých literárnych pamiatok. In Revitalizácia kultúrnej tradície v literatúre. Marta Keruľová ; silvia Lauková. – Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Mitre, Filozofická fakulta, 2009, s. 41-48. ISBN 978-80-8094-639-5.

CSIBA, Karol. Skúsenosť, dokument a príbeh (Ján Rozner: Sedem dní do pohrebu). In Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2009. Zostavila Ľubica Somolayová. – Bratislava: Ars Poetica: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2010, s. 49-55. ISBN 978-80-89283-35-4.

CSIBA, Karol. Len niekoľko poznámok (Peter Macsovszky: Hromozvonár). In Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2008. Zostavila Ľubica Somolayová. – Bratislava: Ars Poetica, 2009, s. 71-79. ISBN 978-80-89283-27-9.

CSIBA, Karol. Spomienkové rozprávanie Hany Gregorovej. In Studia Academica Slovaca: prednášky XLVI. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. 39. Editori Jana Pekarovičová – Miloslav Vojtech. – Bratislava: Univerzita Komenského, 2010, s. 41-50. ISBN 978-80-223-2881-4.

GÁFRIKOVÁ, Gizela. Život a smrť v básnických skladbách Hugolína Gavloviča. In Posledné veci človeka: štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17. – 18. storočia. Zostavila a na vydanie pripravila Gizela Gáfriková. – Bratislava: Veda, 2010, s. 16-28. ISBN 978-80-224-1124-0.

GÁFRIKOVÁ, Gizela. Bernolákovci a staršia slovenská literárna tradícia (literárnohistorická glosa). In Zborník Matice slovenskej: Jazykoveda [1]. – Martin: Matica slovenská, 2010, s. 121-123.

KRŠÁKOVÁ, Dana. Vyviaznutie z priestoru (Jana Beňová: Plán odprevádzania [Café Hyena]). In Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2008. Zostavila Ľubica Somolayová. – Bratislava: Ars Poetica, 2009, s. 43–48. ISBN 978-80-89283-27-9.

HUČKOVÁ, Dana. Veronika Šikulová: Domček jedným ťahom. In Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2009. Zostavila Ľubica Somolayová. – Bratislava: Ars Poetica: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2010, s. 11-18. ISBN 978-80-89283-35-4

HUČKOVÁ, Dana. Stanislav Rakús: Telegram. In Medzi umením a vedou: Zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanaej 23. marca 2010 v Prešove pri príležitosti životného jubilea Stanislava Rakúsa. Marta Součková. 1. vyd. – Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010, s. 43-46. ISBN 978-80-555-0151-2.

HUČKOVÁ, Dana. Pražské motívy v tvorbe Martina Kukučína. In Kukučín v interpretáciách. Zostavil a edične pripravil Ján Gbúr. – Bratislava: Literárne informačné centrum, 2010, s. 59-63. ISBN 978-80-8119-029-2.

MEZEIOVÁ, Adelaida. Historický aspekt Kukučínovho románu Bohumil Valizlosť Zábor. In Kukučín v interpretáciách. Zostavil a edične pripravil Ján Gbúr. – Bratislava: Literárne informačné centrum, 2010, s. 105-110. ISBN 978-80-8119-029-2.

MEZEIOVÁ, Adelaida. Postava zemana v slovenskej historickej próze 19. a 20. storočia. In Zemianstvo na Slovensku v novoveku: zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala 8.-10. júna 2009 v Martine. Časť II.Duchovná a hmotná kultúra. Ed. Miloš Kovačka, Eva Augustínová, Maroš Mačuha. – Martin: Slovenská národná knižnica, 2009, s. 257 – 263. ISBN 978-80-89301-51-5.

PÁCALOVÁ, Jana. Prostonárodné slovenské povesti Pavla Dobšinského. In Ľudová prozaická tradícia vo svetle vied o kultúre a umení. Katarína Žeňuchová – Peter Žeňuch. – Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov, 2009, s. 79-107. ISBN 978-80-969992-8-6.

RIŠKOVÁ, Lenka. Názornosť ako jeden z autorských postupov v Škole kresťanskej. In Posledné veci človeka: štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17. – 18. storočia. Zostavila a na vydanie pripravila Gizela Gáfriková. – Bratislava: Veda, 2010, s. 29-47. ISBN 978-80-224-1124-0.

RIŠKOVÁ, Lenka. Vzťah Bohuslava Tablica k bernolákovcom. In Zborník Matice slovenskej: Jazykoveda [1]. – Martin: Matica slovenská, 2010, s. 132-140. ISBN 978-80-7090-963-8.

TARANENKOVÁ, Ivana. Možnosti pamäti (Autobiografizmus v prózach E. Farkašovej, A. Vášovej, J. Bodnárovej a J. Roznera). In Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2009. Zostavila Ľubica Somolayová. – Bratislava: Ars Poetica: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2010, s. 35-48. ISBN 978-80-89283-35-4.

TARANENKOVÁ, Ivana. Niekoľko momentiek z aktuálnej slovenskej prózy. In Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2008. Zostavila Ľubica Somolayová. – Bratislava: Ars Poetica, 2009, s. 31-42. ISBN 978-80-89283-27-9.

VRÁBLOVÁ, Timotea. Téma posledných vecí človeka v pohrebnej tlači Srdečné a veľmi žalostivé slzy. In Posledné veci človeka: štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17. – 18. storočia. Zostavila a na vydanie pripravila Gizela Gáfriková. – Bratislava: Veda, 2010, s. 121-144. ISBN 978-80-224-1124-0.

 

Rok 2011

Monografie

 

HORVÁTH, Tomáš. Tajomstvo a vražda: model a dejiny detektívneho žánru. Bratislava: Veda, 2011. 662 s. ISBN 978-80-224-1165-3.

ŠÚTOVEC, Milan. Membra disiecta litteraria: literárna veda, literárne umenie a literárny život. Bratislava: Veda, 2011. 245 s. ISBN 978-80-224-189-9.

 

Kapitoly v monografiách

 

BRTÁŇOVÁ, Erika. Ženský svet v staršej slovenskej literatúre. In Na ceste k modernej žene: kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. – Bratislava: Veda, 2011, s. 49-62. ISBN 978-80-224-1189-9.

HUČKOVÁ, Dana. Reflexia postavenia žien v časopise Dennica v rokoch 1898 – 1903 a dobový literárny obraz ženy. In Na ceste k modernej žene: Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. – Bratislava: Veda, 2011, s. 62-78. ISBN 978-80-224-1189-9.

 

Štúdie v časopisoch

 

BARBORÍK, Vladimír. Štruktúry v mocenskom poli: O knihe Jana Mervarta Naděje a iluze. Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let. In Česká literatura: časopis pro literární vědu, 2011, roč. 59, č. 5, s. 768-774. ISSN 0009-0468.

BARBORÍK, Vladimír. Autor a jeho kritici: dve desaťročia: porovnanie kritickej reflexie diela Vincenta Šikulu v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2011, roč. 58, č. 4, s. 301-316. ISSN 0037-6973.

BÍLIK, René. Jozef Miloslav Hurban a jeho Olejkár. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2011, roč. 58, č. 3, s. 220-229. ISSN 0037-6973.

BRTÁŇOVÁ, Erika. Anekdoty v Bajzovej knihe humoru. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2011, roč. 58, č. 3, s. 230-239. ISSN 0037-6973.

HABAJ, Michal. Filozoficko-estetické zdroje a východiská „kníh slnečných“ Jána Smreka. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2011, roč. 58, č. 3, s. 259-271. ISSN 0037-6973.

HORVÁTH, Tomáš. Subjekt ako svet, svet ako subjekt: (Miroslav Červenka: Fikční světy lyriky). In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2011, roč. 58, č. 1, s. 61-66. ISSN 0037-6973.

HUČKOVÁ, Dana. Podoby veľkomesta a malomesta v slovenskej literatúre na prelome 19. a 20. storočia: úvodné poznámky k téme. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2011, roč. 58, č. 6, s. 505-521. ISSN 0037-6973.

HUČKOVÁ, Dana. Téma plesu  a bálu v slovenskej literatúre. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2011, roč. 58, č. 1, s. 16-29. ISSN 0037-6973.

HUČKOVÁ, Dana. La prosa slovacca contemporanea. In Tratti: Da una provincia dell’imero, 2011, roč. 27, č. 88, č. 128-136. ISSN 2038-4750.

HUČKOVÁ, Dana. Súčasná slovenská próza. In Nový život: mesačník pre literatúru a kultúru, 2011, roč. 63, č. 1-2, s. 17-21. ISSN 0351-3610.

MATEJOV, Fedor. Das Gedicht „Hlasy“ von Ján Ondruš im Kontext der jungen slowakischen Poesie der späten 1950er und frühen 1960er Jahre: Thematologische und gattungspoetische Überlegungen. In Wiener slavistisches Jahrbuch, 2011, bd. 57, s. 37-51. ISSN 0084-0041.

MATEJOV, Fedor. Interpretácia básnického textu – medzi teóriou, kritikou a literatúrou. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2011, roč. 58, č. 5, s. 409-416. ISSN 0037-6973.

MATEJOV, Fedor. Paralipomena k Eskalácii citu I P. Vilikovského. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2011, roč. 58, č. 3, s. 272-280. ISSN 0037-6973.

MATEJOV, Fedor. Básnický svet, text, pomenovanie (Z problematiky slovenskej poézie šesťdesiatych rokov). In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2011, roč. 58, č. 2, s. 118-124. ISSN 0037-6973.

 MATEJOVIČ, Pavel. Zmena literárno-kritickej paradigmy v prvej polovici šesťdesiatych rokov: kritické reflexie Mináčových krátkych próz. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2011, roč. 58, č. 5, s. 435-441. ISSN 0037-6973.

MATEJOVIČ, Pavel. Náhoda ako subverzívny prvok filozofického a estetického diskurzu šesťdesiatych rokov. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2011, roč. 58, č. 2, s. 98-104. ISSN 0037-6973.

MIKULOVÁ, Marcela. Historia, egzotyka i idylla w powiesci Vansovej Kliatba: Klatwa. In Prace Filologiczne t. LIX. – Warszawa: Gotycyzmy, 2010, s. 289-302. ISBN 0138-0567.

MIKULOVÁ, Marcela. Le phénomene urbain dans l‘oeuvre de Janko Jesenský. In Cultures d‘Europe centrale: hors-série, 2011, n° 7, s. 185–196. ISSN 1633-4752. MIKULOVÁ, Marcela. Závažnosť „veselého cestopisu“: Terézia Vansová: Pani Georgiadesová na cestách. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2011, roč. 58, č. 1, s. 1-15. ISSN 0037-6973.

PÁCALOVÁ, Jana. Prípad Statočný valach: podoby, možnosti a recepcia romantickej prózy na príklade textu Štefana Marka Daxnera. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2011, roč. 58, č. 4, s. 339-347. ISSN 0037-6973.

PASSIA, Radoslav. Domestikácia, interpretácia, manipulácia: F. X. Šalda a davisti. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2011, roč. 58, č. 4, s. 358-366. ISSN 0037-6973.

PASSIA, Radoslav. O jednej hranici v slovenskej literatúre. In Nový život: mesačník pre literatúru a kultúru, 2011, roč. 63, č. 11-12, s. 1-5. ISSN 0351-3610.

PAŠTÉKOVÁ, Jelena. Fikčné vrstvenie dejinných zlomov: literárno-filmové úvahy o recepcii historickej témy. In Kino – Ikon: časopis pre vedu o filme a „pohyblivom obraze“, 2011, roč. 15, č. 1, s. 5-26. ISSN 1335-1893.

RIŠKOVÁ, Lenka. Inšpiratívny impulz pre výskum staršej slovenskej literatúry: (Nogeho pokus o náčrt problematiky vývinu umeleckej prózy v slovenskej literatúre predklasicistického obdobia. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2011, roč. 58, č. 4, s. 331-338. ISSN 0037-6973.

RIŠKOVÁ, Lenka. Tatranská Můza s lírou slovanskou – otázniky nad Šafárikovým (básnickým) prvenstvom. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2011, roč. 58, č. 3, s. 240-258. ISSN 0037-6973.

SOMOLAYOVÁ, Ľubica. Ispirazione e aspetti della poesia slovacca contemporanea. In Tratti: da una provincia dell‘impero, 2011, roč. 26, č. 88, s. 117-126. ISSN 2038–4750.

ŠÚTOVEC, Milan.  Z korešpondencie medzi Margitou Figuli a Stanislavom Mečiarom. In Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu, 2011, roč. 58, č. 1, s. 53-60. ISSN 0037-6973.

VRÁBLOVÁ, Timotea – ANDRIČÍKOVÁ, Markéta. The liberating power of nonsense in Slovak children’s poetry. In Bookbird: A Journal of International Children’s Literature, 2011, roč. 49, č. 2, s. 25-32. ISSN 0006-7377.

ZAJAC, Peter. Stredoeurópsky synkretizmus národného umenia devätnásteho storočia. In Česká literatura: časopis pro literární vědu, 2011, roč. 59, č. 6, s. 915-924. (2011 – Current Contents). ISSN 0009-0468.

ZAJAC, Peter. Dlhé slovenské devätnáste storočie. In World Literature Studies: časopis pre výskum svetovej literatúry, 2011, vol. 3 [20], no. 1, p. 17-24. (2011 – Current Contents, Art & Humanities Citation Index, European Reference Index for the Humanities, CEEOL, Central European Journal of Social Sciences and Humanities). ISSN 1337-9690.

 

Štúdie v zborníkoch v zahraničí

 

BARBORÍK, Vladimír. Das Prosawerk Vincent Šikulas in den 60-er Jahren. In Zur Geschichte und Entwicklung der slowakischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011, s. 157 – 167. ISBN 978-3-631-59817-7.

BRTÁŇOVÁ, Erika. Das Bild der Frau und die Konzeption der weiblichen Welt in der slowakischen Literatur an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. In Zur Geschichte und Entwicklung der slowakischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert. – Frankfurt an Main: Peter Lang, 2011, s. 137-155. ISBN 978-3-631-59817-7.

CSIBA, Karol. Paradoxien der Memoiren in der Literatur der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts. In Zur Geschichte und Entwicklung der slowakischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert. – Viedeň: Peter Lang Gmbh, 2011, s. 87-98. ISBN 978-3-631-59817-7.

HABAJ, Michal. Die zweite Moderne (Einführung in die Problematik). In PÁCALOVÁ, Jana et al. Zur Geschichte und Entwicklung der slowakischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert: Series: Studien der Dokumentationsstelle für ost- und mitteleuropäische Literatur – Volume 2. – Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2011, s. 119-135. ISBN 978-3-631-59817.

HABAJ, Michal. Slovackaja literatura. In Novejšaja zarubežnaja literatura. – Almaty: Žibek žoly, 2011, s. 234-235. ISBN 978-601-294-057-2.

HUČKOVÁ, Dana. Ausgangspunkte und Kontexte der Slowakischen Moderne. In Zur Geschichte und Entwicklung der slowakischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert: Series: Studien der Dokumentationsstelle für ost- und mitteleuropäische Literatur – Volume 2. – Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2011, s. 29-43. ISBN 978-3-631-59817-7.

MATEJOV, Fedor. Literaturwissenschaft und Kritik nach 1945. In Zur Geschichte und Entwicklung der slowakischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert: Series: Studien der Dokumentationsstelle für ost- und mitteleuropäische Literatur – Volume 2. – Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2011, s. 99-105. ISBN 978-3-631-59817-7.

MATEJOVIČ, Pavel. Dzisiejsze spojrzenie na okres totalytaryzmu w Czechach i na Słowacji – wybrane przykłady. In Doświadczenie i dzidzictwo totalitarizmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich. – Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Poludniowej Uniwesytetu Warszawskiego, 2011, s. 44-70.

MIKULOVÁ, Marcela. Pražská Všeslovanská výstava v slovenskom „osvietenom“ cestopise: Terézia Vansová: Pani Georgiadesová na cestách. In Literární historiografie a česko-slovenské vztahy: Brněnské texty k slovakistice XIV. – Brno: Tribun EU, 2011, s. 63-70. ISBN 978-80-7399-796-4.

PÁCALOVÁ, Jana. Märchen in der slowakischen Romantik. In Zur Geschichte und Entwickling dor slowakischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert: Series: Studien der Dokumentationsstelle für ost- und mitteleuropäische Literatur – Volume 2. – Frankfurt am Main, Berlin, Bern: Peter Lang, 2011, s. 8-14. ISBN 978-3-631-59817-7.

PÁCALOVÁ, Jana. Slovenské rozprávky v Erbenovej zbierke „Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských“. In Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách: referáty z vědecké konference konané ve dnech 15. – 16. dubna 2011. – Semily – Trutnov, 2011, s. 160-180. ISBN 978-80-86254-25-8.

PAŠTÉKOVÁ, Jelena – GOSZCZYŃSKA, Joanna. Canon slovaque des XIXe–XXe siecles etabli par Joanna GOSZCZYŃSKA, Jelena PAŠTÉKOVÁ. In Culture et identité en Europe centrale. Canons littéraires et visions de l’histoire. Travaux publiés par l’Institut d’études slaves – LXII.: Canons littéraires et visions de l’histoire. – Brno ; Paris: Masarykova univerzita: Institut d’études slaves, 2011, s. 287-292. ISBN 978-2-7204-0474-0.

PAŠTÉKOVÁ, Jelena. Indeks totalitaryzmu: kino slowackie po 1989 roku. In Doświadczenie i dzidzictwo totalitarizmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich. – Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Poludniowej Uniwesytetu Warszawskiego, 2011, s. 325-346. ISBN 978-83-7151-013-7.

SOMOLAYOVÁ, Ľubica. Der Messianismus in der Literatur der slowakischen Romantik: Am Beispiel Samo Bohdan Hroboň. In Zur Geschichte und Entwicklung der slowakischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert. – Wien: Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2011, s. 45-66. ISBN 978–3–631–59817–7.

TARANENKOVÁ, Ivana. Wandlungen der Poetiken?: Einige Anmerkungen zur Reflexion der slowakischen Literatur nach 1989. In Zur Geschichte und Entwicklung der slowakischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert. Series: Studien der Dokumentationsstelle für ost- und mitteleuropäische Literatur – Volume 2. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011, s. 173-183. ISBN 978-3-631-59817-7.

TARANENKOVÁ, Ivana. Das Werk Svetozár Hurban Vajanskýs im Kontext der Ideologie des Nationalismus. In Zur Geschichte und Entwicklung der slowakischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert: Series: Studien der Dokumentationsstelle für ost- und mitteleuropäische Literatur – Volume 2. – Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2011, s. 67-86. ISBN 978-3-631-59817-7.

TARANENKOVÁ, Ivana. Slovackaja literatura posle 1989 goda. In Novejšaja zarubežnaja literatura. – Almaty: Žibek žoly, 2011, s. 235-245. ISBN 978-601-294-057-2.

VRÁBLOVÁ, Timotea. Niekoľko poznámok k poetike slovenských barokových vianočných piesní. In Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619 – 1680). – Praha: Státní oblastní archív v Praze – Státní oblastní archív Kutná hora a Koniasch Latin Press, s. r. o., 2010, s. 82-94.

 

Štúdie v zborníkoch doma

 

BRTÁŇOVÁ, Erika. Interpretačný rozmer kazateľskej zbierky J. I. Bajzu. In Interpretačný rozmer literárnych textov minulosti. – Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra slovenskej literatúry, 2011, s. 127-134. ISBN 978-80-8094-966-2.

CSIBA, Karol. Ťažké časy v literárnych spomienkach. In Kontúry voľnosti: typológia slovenských a českých literárnych textov na prelome 20. a 21. storočia z hľadiska lingvistiky, štylistiky a genológie. – Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011, s. 68-85. ISBN ISBN 978-80-8105-198-2.

CSIBA, Karol. Príbeh verzus napätie. In TARANENKOVÁ, Ivana. Strach a hrôza: podoby hororového žánru. – Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011, s. 114-120. ISBN 978-80-88746-16-4.

GÁFRIKOVÁ, Gizela. Gavlovičova predstava posledného súdu: niekoľko poznámok k interpretácii Školy kresťanskej. In Interpretačný rozmer literárnych textov minulosti. – Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra slovenskej literatúry, 2011, s. 11-20. ISBN 978-80-8094-966-2.

HORVÁTH, Tomáš. Strašidelná fantastika a modernizmus: psychologické horory Stefana Grabińského. In TARANENKOVÁ, Ivana. Strach a hrôza: podoby hororového žánru. – Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011, s. 14-52. ISBN 978-80-88746-16-4.

HUČKOVÁ, Dana. Autori na rozhraní. In MIKULOVÁ, Marcela – TARANENKOVÁ, Ivana. Reálna podoba realizmu. – Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011, s. 114-123. ISBN 978-80-88746-17-1.

HUČKOVÁ, Dana. Téma úzkosti v próze Slovenskej moderny. In TARANENKOVÁ, Ivana. Strach a hrôza: podoby hororového žánru. – Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011, s. 92-101. ISBN 978-80-88746-16-4.

HUČKOVÁ, Dana. Tematické paralely tvorby Kálmána Mikszátha v slovenskej literatúre. In Kálmán Mikszáth a jeho súčasníci: regionalizmus v kontexte literatúry stredoeurópskych národov. – Bratislava: Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – Občianske združenie Tradície a hodnoty, 2011, s. 109-116. ISBN 978-80-970580-3-6.

KUZMÍKOVÁ, Jana. Modernistic Variations in Ivan Horváth’s Work. In Controversial Modernity: Colloquia litteraria erudita IV. Bratislava. – Bratislava: SAP, Slovak Academy Press, Ústav svetovej liteteratúry SAV, 2011, s. 87-91. ISBN 978- 80-8095-071-2.

KUZMÍKOVÁ, Jana. Vlastný životopis zla podľa Pavla Vilikovského. In TARANENKOVÁ, Ivana. Strach a hrôza: podoby hororového žánru. – Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011, s. 132-138. ISBN 978-80-88746-16-4.

MIKULOVÁ, Marcela. Povinnosť k ideálu alebo romantizmus v slovenskom realizme. In MIKULOVÁ, Marcela – TARANENKOVÁ, Ivana. Reálna podoba realizmu. – Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011, s. 105-113. ISBN 978-80-88746-17-1.

MIKULOVÁ, Marcela. Medzi „krásnostrašným“ a pragmatickým: história, exotika a idyla vo Vansovej románe Kliatba. In TARANENKOVÁ, Ivana. Strach a hrôza: podoby hororového žánru. – Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011, s. 75-91. ISBN 978-80-88746-16-4.

PÁCALOVÁ, Jana. Romantické a realistické: na vydaniach rozprávkových zbierok v 19. storočí. Jana Pácalová. In MIKULOVÁ, Marcela – TARANENKOVÁ, Ivana. Reálna podoba realizmu. – Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011, s. 144-155. ISBN 978-80-88746-17-1.

PAŠTÉKOVÁ, Jelena. Mediálna aktualizácia kultúrnych obsahov: slovenský literárny a filmový nadrealizmus v Zázračnej panne Dominika Tatarku. In Metamorfózy slovenskej filmovej tvorby. – Nitra:: Artéria, občianske združenie, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, FF UKF v Nitre, 2011, s. 45-62. ISBN 978-80-970651-9-5.

SOMOLAYOVÁ, Ľubica. Poznámky ku Kukučínovmu románu. In MIKULOVÁ, Marcela – TARANENKOVÁ, Ivana. Reálna podoba realizmu. – Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011, s. 156-167. ISBN 978-80-88746-17-1.

SUCHÁNKOVÁ, Miriam. V predsieni mystery-story: mysteriózna poviedka v súčasnej slovenskej literatúre. In TARANENKOVÁ, Ivana. Strach a hrôza: podoby hororového žánru. – Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011, s. 121-131. ISBN 978-80-88746-16-4.

TARANENKOVÁ, Ivana. Východiská slovenského literárneho realizmu. In MIKULOVÁ, Marcela – TARANENKOVÁ, Ivana. Reálna podoba realizmu. – Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011, s. 96-104. ISBN 978-80-88746-17-1.

TARANENKOVÁ, Ivana. K podobám fantastiky v slovenskej próze po roku 1989. In TARANENKOVÁ, Ivana. Strach a hrôza: podoby hororového žánru. – Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011, s. 139-149. ISBN 978-80-88746-16-4.

ZAJAC, Peter. Reprezentácia, referencialita, realizmus. In MIKULOVÁ, Marcela – TARANENKOVÁ, Ivana. Reálna podoba realizmu. – Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011, s. 11-22. ISBN 978-80-88746-17-1.

 

 

Poznámky

 

[1] Slovensko-slovanské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 4.–7. októbra 2006. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2007.

[2] Slovensko-bieloruské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy: zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára 20.–21. septembra 2000. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Jazykovedný zborník. 16. Prešov: Prešovská univerzita, 2003.

[3] Maliti, Eva (ed.): Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 1999.

[4] Napr. Slovenský literárny ústav Matice slovenskej ako vedecké pracovisko pre výskum dejín slovenskej literatúry a literárnu vedu.

[5] Káša, Peter: Medzi estetikou a ideológiou. Literárnohistorické a komparatistické štúdie. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzty, 2001.

[6] Kováčik, Ľubomír: Obraznosť v poézii slovenského romantizmu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1997.

[7] Riaditelia Rudolf Chmel (1989–1991), Peter Zajac (1991–1998), Jelena Paštéková (1999–2006), Dana Kršáková-Hučková (od roku 2007).

[8] Riaditelia Dionýz Ďurišin (1991), Dušan Slobodník (1991–1992), Ján Koška (1992–2006), Adam Bžoch (od roku 2006).

[9] O dejinách časopisu Slavica Slovaca sa hovorí na inom mieste.

[10] Slovak Review, roč. 1, 1992, č. 1, s. 3.

[11] Slovak Review, roč. 1, 1992, č. 1, s. 3-4.

[12] Slovak Review, roč. 1, 1992, č. 1, s. 4.

[13] Slovak Review, roč. 3, 1994, č. 1-2, s. 1.

[14] internetová stránka www.usvl.sav.sk

[15] Ruskej literatúre sa venuje Mária Kusá, Ján Zambor, Oľga Kovačičová, Eva Maliti; chorvátskej literatúre sa venuje Ján Jankovič; poľskej literatúre Bogumila Suwara, slovensko-maďarské literárne vzťahy sleduje Judit Görözdi (dávnejšie Karol Tomiš).

[16] Už sa napríklad nepokračuje vo výskume ukrajinskej literatúry, ktorej sa venoval Michal Molnár (1930-2006); pozri napríklad Molnár, Michal: Ukrajinsko-slovenské kultúrne vzťahy od zač. 19. do polovice 20. storočia. Українсько-словацькі культурні взаємини від початку XIX до середини XX ст. Užhorod: Národná univerzita, 2011. Odchodom Jána Košku (1936–2006) a Viery Prokešovej (1957–2008) zas úplne vypadol kontextový výskum bulharskej literatúry. Oslabená je aj pozícia polonistiky.

[17] Ak otvoríme niektoré z českých slavistických zborníkov, vyzerá to tak, že áno. Autor príspevku slovenský, téma z dejín slovenskej literatúry, bez väzieb a presahov do širšieho slavistického kontextu, a predsa: slavista... Daný moment zjavne ukazuje na nesystémové používanie pojmu slavistika a laxnosť pri aplikovaní základných metodologických kritérií na prijaté práce.

[18] Doruľa, Ján (Ed.): Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 1993–1998. Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Slavistický kabinet SAV, 1998.

[19] Žeňuch, Peter (Ed.): Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 1998–2002. Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Slavistický kabinet SAV, 2003.

[20] Žeňuch, Peter (Ed.): Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 2003 – 2007 (výber). Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Slavistický ústav Jána Stanislava, 2008.

[21] Brtáňová, Erika: Slavistická literatúra pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry SAV. In Žeňuch, Peter (Ed.): Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 2003–2007 (výber). Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Slavistický ústav Jána Stanislava, 2008, s. 83-94.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics