Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

 

 

Úvod


Slavistický výskum sa na Slovensku po roku 1993 uskutočňuje ako koordinovaný, systematický a projektovaný interdisciplinárny výskum, ktorého strategickým zámerom je osvetľovanie spoločensky aktuálnych tém v oblasti vzťahov slovenského jazyka a kultúry k iným slovanským i neslovanským jazykom a kultúram.

Jazyk, literatúra, história, folkloristika i etnológia sa v rámci slavistického výskumného programu orientujú najmä na slovensko-slovanské i slovensko-neslovanské vzťahy a predstavujú tak Slovensko ako celok jedinečný nielen svojím obsahom, ale predovšetkým ako prirodzenú, formujúcu a neoddeliteľnú súčasť slovanského, európskeho i medzinárodného kultúrneho priestoru. Vedeckovýskumná a vedecko-koordinačná činnosť v rámci slovenskej slavistiky pritom vyplýva úzkej spolupráce so Slovenským komitétom slavistov i Slavistickým ústavom Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, ktoré vedecko-organizačne i výskumne pokrývajú takto široko vnímané spektrum interdisciplinárneho slavistického výskumu.

O aktuálnych otázkach stavu i rozvoja slovenskej slavistiky sa diskutovalo na Prvom kongrese slovenských slavistov, ktorý sa v sídle Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Slovenského komitétu slavistov uskutočnil v dňoch 26.–28. októbra 2011 na tému Slovenská slavistika po roku 1993. Na prvom slovenskom slavistickom kongrese sa ukázalo, že slovenská slavistika zastáva významné miesto v domácom i medzinárodnom výskumnom rámci. Z rokovaniach kongresu vyplynulo, že slavistický výskum na Slovensku zohráva strategickú úlohu pri komplexnom  interdisciplinárnom poznaní spoločensky i politicky aktuálnych tém. Určujúcim je v tejto súvislosti rozsah i kvalita aktivít, ktoré Slovenský komitét slavistov v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV programovo i organizačne zabezpečuje. Významný podiel na systematickom rozvoji slovenskej slavistiky má pritom inštitucionalizovaný výskum.

 

 

 

Peter Žeňuch

predseda Slovenského komitétu slavistov

riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics