Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

 

 

Predslov

 

 

V dňoch 4.-6. novembra 2015 sa v Bratislave uskutočnil Druhý kongres slovenských slavistov, ktorý zorganizoval Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci so Slovenským komitétom slavistov. Kongres sa realizoval v súlade s harmonogramom projektu Centra excelentnosti SAV s názvom Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia. Postavy slovenského národného obrodenia (Anton Bernolák, Pavol Jozef Šafárik, Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Pavol Dobšinský, Jonáš Záborský) + Ján Stanislav – ich činnosť a dielo v európskom kontexte (vedúci CE SloSlav prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc.). Kongres priniesol interdisciplinárne pohľady na dejiny slovenskej slavistiky v kontexte diela Jána Stanislava. Druhý kongres slovenských slavistov sa uskutočnil pri 20. výročí vzniku Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a pri 50. výročí vzniku slavistického časopisu Slavica Slovaca.

Z príležitosti 20. výročia založenia slavistického pracoviska v Slovenskej akadémii vied riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV P. Žeňuch odovzdal päť pamätných listov osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o inštitucionalizáciu slavistiky na pôde SAV, o budovanie jej vedeckovýskumného zázemia a o zabezpečenie kontinuity slavistického vedeckého bádania. Pamätný list odovzdal prof. PhDr. Jánovi Doruľovi, DrSc., zakladateľovi organizácie, prof. Ing. Štefanovi Lubymu, DrSc., predsedovi SAV v období, keď vzniklo toto pracovisko, prof. Dr. Hansovi Rothemu z Nemecka, ktorý spolu s J. Doruľom stál pri vydaní faksimile slovenského prekladu Biblie do slovenčiny v roku 2002 (Kamaldulská Biblia) v edícii Biblia Slavica. Pamätný list prevzal prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre, za spoluprácu na utváraní podmienok pre doktorandský študijný program v odbore slovanské jazyky a literatúry, a PhDr. Viera Gašparíková, DrSc., za dlhodobú spoluprácu na interdisciplinárnom slavistickom výskume. Na kongrese sa zúčastnila veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku Margarita Ganevová, ktorá vyzdvihla spoluprácu slovenských a bulharských vedcov pri výskume cyrilo-metodského dedičstva a slovensko-bulharskej lexikografie. Dňa 17. decembra 2015 veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku z príležitosti jubilea SÚJS SAV odovzdala riaditeľovi Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV na pôde Bulharského veľvyslanectva diplom a blahoprajný list od Cyrilo-metodského výskumného centra Bulharskej akadémie vied. Druhý kongres slovenských slavistov prišiel pozdraviť biskup Mons. František Rábek, predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska, Mons. Peter Rusnák, bratislavský gréckokatolícky eparcha, prorektor Trnavskej univerzity Šimon Marinčák, dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave Katarína Slobodová-Nováková. Pozdravný list Institutu slavianovednia Ruskej akadémie vied prečítala Marína Valencová. Na nadväznom zasadnutí Slovenského komitétu slavistov odovzdal prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc., riaditeľovi Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV pozdravný list Archeologického ústavu SAV.

Účastníci kongresu predniesli referáty, v ktorých poukázali na nezastupiteľnosť komplexného a interdisciplinárneho výskumu vzťahov slovenského jazyka kultúry s inými slovanskými i neslovanskými jazykmi a kultúrami a výskumu slovensko-cirkevnoslovanských, slovensko-latinských a slovensko-nemeckých vzťahov najstaršieho obdobia. Aj tým sa potvrdzuje skutočnosť, že slovenské slavistické výskumy sa plne zúčastňujú na poznávaní slovanskej i širšej európskej kultúrnej pamäti.

Veríme, že aj ďalší kongres venovaný slovenskej slavistike v kontexte medzinárodných slavistických výskumov s dôrazom sa koncepciu interdisciplnárnych výskumov prezentovaných na 11. medzinárodnom zjazde slavistov v Bratislave v roku 1993 bude znamenať ďalší vklad do rozvoja slavistiky ako aktuálnej vednej disciplíny.

 

Editori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics