Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Doc. Mgr. Katarína ŽEŇUCHOVÁ, PhD. (1975)

samostatná vedecká pracovníčka

katarina.zenuchova@savba.sk

02/59209415

 

 

 

 

Katarína Žeňuchová sa venuje výskumu ľudovej prozaickej tvorby v karpatskom priestore s osobitným zreteľom na oblasť východného Slovenska a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Zameriava sa na historicko-porovnávací jazykový a folkloristický výskum zbierok ľudovej prozaickej tvorby, ktoré vznikali na prelome 19. a 20. storočia ako výsledok dialektologických výskumov domácich aj zahraničných bádateľov (Cambel, Houdek, Mišík, Hnaťuk, Sreznevskij, Holovackyj, Broch, Paňkevyč a ďalší bádatelia). V roku 2006-2008 bola vedúcou grantového projektu VEGA Ľudová prozaická tvorba na východnom Slovensku v období konštituovania profesionálnych vedeckých disciplín - národopisu, jazykovedy, historiografie a literárnej vedy; v rokoch 2009-2012 viedla grantový projekt K prameňom slovenskej ľudovej prózy – rukopisná zbierka Samuela Cambela. Od roku 2013 vedie grantový projekt VEGA Ľudová próza v cyrilských rukopisných zborníkoch 18.-19. storočia a spolupracuje na riešení ďalších domácich i medzinárodných výskumných projektov.

Je členkou medzinárodnej komisie pre slovanský folklór pri Medzinárodnom komitéte slavistov, členkou redakčnej rady a výkonnou redaktorkou bulletinu tejto komisie s názvom Slavistická folkloristika a od roku 2008 aj členkou Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV. Pracuje ako výkonná redaktorka časopisu Slavica Slovaca. V rokoch 2007 – 2011 externe prednášala a viedla semináre zo slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Od letného semestra akademického roka 2012/2013 prednáša a vedie semináre ako externá členka Katedry etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od akademického roku 2015/2016 pôsobí ako vedúca Katedry slovenského jazyka a literatúry na UCM v Trnave. Vedecká rada FF UKF v Nitre na základe habilitačného konania jej 13.10.2016 udelila vedecko-pedagogický titul docent v odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúry.

 

 

 

Ocenenia

Cena Slovenskej akadémie vied v oblasti oceňovania mladých vedeckých pracovníkov za vedeckovýskumnú prácu (za rok 2010) – Cena bola udelená za publikáciu Samuel Cambel na pomedzí vedných disciplín. Zberateľské dielo Samuela Cambela v kontexte výskumu ľudovej prózy na Slovensku (Bratislava – Martin: 2009).

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV v kategórii publikácie za rok 2009 za knihu Samuel Cambel na pomedzí vedných disciplín. (Detva 2011)

 

 

Publikačná činnosť

 

2020

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína (ed.): Etnolingvistický výskum na Slovensku. Súčasný stav a perspektívy. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 2020 168 s. ISBN 978-80-89489-47-3.
ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Etnolingvistické výskumy na Slovensku: vývin, perspektívy a úlohy. In: Žeňuchová, Katarína (ed.): Etnolingvistický výskum na Slovensku. Súčasný stav a perspektívy. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2020. s. 8-27. ISBN 978-80-89489-47-3.
ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Sémantická opozícia čistý-nečistý vo folklórnom prozaickom texte. In: Marinčák, Š. – Nemec, R. (eds.): Od čistoty k hygiene – od hygieny ku zdraviu - metamorfózy starostlivosti o dušu a telo. Séria: ORIENTALIA ET OCCIDENTALIA. Košice : Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach, 2020, s. 41-52. Košice : Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach, 2020, s. 41-52.ISBN 978-80-8191-289-4.
ЖЕНЮХОВА, Катарина – ВАЛЕНЦОВА, Марина: За ценностните константи в традиционната култура на словаците: етно-лингвистичен анализ. In: Мария Китанова, Ирина Седакова, Петер Женюх (ed.): Аксиологични проблеми в славянските езици (традиции и съвременност). София : Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, s. 180-214. ISBN 978-619-245-048-9
ЖЕНЮХОВА, Катарина: Аксиологичен аспект на названията на болестите в кирилски ръкописна лечебник In: Български език, 2020, roč. 67, č. 1, s. 43–52. ISSN 0005-4283
ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Dialektický slovník bošácky Ľudovíta V. Riznera ako nevyčerpateľný prameň etnolingvistických výskumov. In: Slavica Slovaca, 2020, roč. 55, č. 3, s. 408-416. ISSN 0037-6787
ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Dve povesti z Fulianky – kúsok pravdy o živote našich predkov. In: Fulianka. Bratislava : VEDA, 2020. ISBN 978-80-224-1863-8.

 

2019

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína - VALENCOVOVÁ, Marína: Axiológia zdravia a choroby v tradičnej slovenskej kultúre = Axiology of Health and Disease in Slovak Traditional Culture. In Ирина А. СЕДАКОВА – Peter ŽEŇUCH – Мария КИТАНОВА et al.: Axiologický výskum slovanských jazykov / Axiological Investigation into the Slavic Languages. Bratislava – Moskva: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Институт славяноведения РАН, 2019, 99-120. ISBN 978-80-89489-41-1
ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Названия болезней в кириллическом рукописном лечебнике ХVIII века в системе ценностей. In Седакова, И. А. (zodp. red.) – Kитанова, М. (red.) – Женюх, П. (red.): Взгляд на славянскую аксиологию. Москва : Инстиут славяноведения РАН, 2019, s. 108-121. ISBN 978-5-7576-0428-2
ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Ранние фиксации народной прозы в словацко-украинских пограничных областях (На примере кириллических рукописей XVII-XVIII вв.) In: IV Всероссийский конгресс фольклористов: Тула, 1–5 марта 2018 г.: сб. науч. ст. в 3 т. Т. 2: Многообразие фольклорных традиций: история и современность / сост. В. Е. Добровольская, А. Б. Ипполитова; ред. А. Б. Ипполитова. — Москва: Государственный российский дом народного творчества имени В. Д. Поленова, 2019. s. 12-18. ISBN 978-5-4465-2572-0
ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. Cyrilská písomná kultúra na Slovensku ako jeden z prameňov výskumu folklórnych prozaických žánrov. In ŽEŇUCH, Peter. Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 70-79. ISBN 978-80-89489-38-1.
ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. Maják ľudskosti Alice Haidlerovej. In Kaplanová, E. (zost.): Maják ľudskosti. Pri príležitosti 90. výročia narodenia Alice Haidlerovej. Považská Bystrica: Považská knižnica v Považskej Bystrici, 2018, s. 15-19. ISBN 978-80-972143-4-0
 

2018

Izbrani aspekti ot razvitieto na slovaškata etnolingvistika na fona na rusko-bălgarsko-slovaškoto sătrudničestvo. In Bălgarski ezik, 2018, roč. 65, č. 4, s. 89-99. ISSN 0005-4283.

Cyrilské liečiteľské príručky z 18. storočia (etnolingvistická analýza pomenovaní chorôb). In Slavica Slovaca : XVI. medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade. Príspevky slovenských slavistov, 2018, roč. 53, č. 3-4 suppl., s. 64-74. ISSN 0037-6787.(VEGA 2/0045/17 : Stav a perspektívy etnolingvistického výskumu na Slovensku).

Vybrané aspekty rozvoja slovenskej etnolingvistiky na pozadí rusko-bulharsko-slovenskej spolupráce. In Slavica Slovaca, 2018, roč. 53, č. 2, s. 174-180. ISSN 0037-6787.(VEGA 2/0045/17 : Stav a perspektívy etnolingvistického výskumu na Slovensku. ERA.NET RUS Plus; RUS_ST2017-472 : Jazykové a etnokultúrne procesy späté s tradičnými a netradičnými hodnotami v slovanskom kontexte).

Spôsoby ľudskej komunikácie v Knihe Tobiáš. In Zborník z pracovného seminára Biblia v interkonfesionálnom a kultúrnom kontexte na Slovensku. - Bratislava : Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta, 2018, s. 91-92. ISBN 978-80-8191-127-9.

Cyrilská písomná kultúra na Slovensku ako jeden z prameňov výskumu folklórnych prozaických žánrov (opis a systematizácia folklórnych žánrov v cyrilských rkp. zborníkoch) = Cyrillic Written Culture in Slovakia as one of Research Sources of Folklore Prosaic Genres (Description and Systematization of Folklore Genres in Cyrillic Manuscripts). In Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV ; Košice : Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2018, s. 16-17. ISBN 978-80-89489-36-7.(APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia).

Cyrillic Healing Manuscripts from the 18th Century (Ethnolinguistic Lexis Analysis). In Teze i rezimei u dva toma. Jezik. XVI. Meždunarodni kongres slavista. Tom 1. - Beograd : Meždunarodni komitet slavista : Savez slavističkich društava Srbije, 2018, s. 211. ISBN 978-86-917949-5-8.

Jozef Ignác Bajza - veľký syn Predmiera. In Predmier. Obec so symbolom mestských brán. - Predmier : Obec Predmier, 2018, s. 118-130.

 

2017

Biblická próza v cyrilských rukopisných zborníkoch a ich vzťah ku kánonickým textom (na príklade litmanovských rukopisov). In Šimon Marinčák – Peter Žeňuch (eds.): Orientalia et occidentallia. Vol. 20. Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Monotematický súbor štúdií. Košice – Bratislava: Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulta Trnavskej univerzity; Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017, s. 105-122. ISBN 978-80-8191-074-6

Perspektivi na etnolivistikata v Slovakija (varchu primera na slovaško-balgarskoto satrudničestvo). // Перспективи на етнолингвистиката в Словакия (върху примера на словашко-българското сътрудничество) In Tatiana Alexandrova – Diana Blagojeva (eds.): Doklady ot Meždunarodnata jubilejna konferencia na Instituta za balgarski ezik „Prof. Ľubomir Andrejčin“. Sofia: Institut za balgarski ezik, 2017, s. 180-185. ISBN: 978-954-92489-9-9

Osobitosti fungovania cirkevnej slovančiny v nekánonických písomnostiach karpatskej proveniencie. In Peter Zubko – Peter Žeňuch et alii: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 161-172. ISBN 978-80-89489-34-3

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína – КITANOVA, Мaria – ŽEŇUCH, Peter: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. Bratislava – Sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, Institut za balgarski ezik „Prof. Ľubomir Andrejčin“, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, 2017, 320 s. ISBN 978-80-89489-32-9; ISBN 978-954-92489-8-2

Stav a perspektívy etnolingvistického výskumu na Slovensku. In Žeňuchová, Katarína – Кitanova, Мaria – Žeňuch, Peter: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. Bratislava – Sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, Institut za balgarski ezik „Prof. Ľubomir Andrejčin“, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, 2017, s.11-18. ISBN 978-80-89489-32-9; ISBN 978-954-92489-8-2

 

2016

Podnety vedeckého diela Jána Stanislava na pomedzí dialektológie a folkloristiky. In Doruľa, Ján – Žeňuch, Peter (eds.): Ján Stanislav a slovenská slavistika. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2016, s. 131-140.

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína (ed.): Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte (2. doplnené vydanie). Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, Obec Dolné Dubové, 2016, 206 s.

Humoristická a zábavná próza v diele J. I. Bajzu medzi literatúrou a folklórom. In Žeňuchová, Katarína (ed.): Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte (2. doplnené vydanie). Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, Obec Dolné Dubové, 2016, s. 79-96.

Namiesto záveru. Súhrn najnovších výskumov o J. I. Bajzovi. In: Žeňuchová, Katarína (ed.): Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte (2. doplnené vydanie). Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, Obec Dolné Dubové, 2016, s. 193-206.

Z archívnych prameňov a najnovších výskumov o J. I. Bajzovi. In: Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 1, s. 71-79.

ŽEŇUCH, Peter - ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Z aktuálnych výskumov cyrilských rukopisov zahrnutých v práci Ivana Franka "Karpato-rus’ke pis’menstvo XVII-XVIII vv.". In Opera linguistica 3/2016. Slovensko-ukrajinské vzťahy, z výskumu lingvistiky, literárnej vedy, prekladu a kultúrnych kontaktov / Slovac’ko-ukrajins’ki vidnosyny v haluziach movoznavstva, literaturoznavstva, perekladu ta kuľturnich kontaktiv. Mária Čižmárová (ed.). - Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2016, s. 113-134.

 

2015

Folklórna próza v cyrilských písomnostiach slovensko-ukrajinských pohraničných oblastí. In Slavica Nitriensia. Časopis pre výskum slovanských filológií, 2015, roč. 4, č. 1, 45-57.

Slavica Slovaca za roky 1966 – 2015. In Slavica Slovaca, 2015, roč. 50, s. 5-15.

Jozef Ignác Bajza - ilúzie, fakty a pramene. In Nadčasový Ľudovít Štúr. - Považská Bystrica : Považská knižnica v Považskej Bystrici, 2015, 31-42.

Zápisy ľudovej prózy v zbierke Samuela Cambela. K otázkam jej edičného sprístupnenia. In Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015, s. 29-42.

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína (ed.): Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015. 344 s.

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína (zost.): Slavica Slovaca. Bibliografia 1966-2015. In Slavica Slovaca, 2015, roč. 50, 157 s. 157 s.

 

2014

Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela. Prameň k výskumu rozprávačskej tradície na Slovensku. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov, 2014. 464 s.

ŽEŇUCH, Peter - ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Dva cyrilské liečiteľské rukopisy z Michaloviec: Врачъ Домашныи z roku 1790. Помощникъ оу домувствѣ, газдувствѣ z roku 1791. In: Slavica Slovaca, 2014, 49., 3., s. 3-148.

 

2013

ŽEŇUCH, Peter – ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Slovak Slavistics: past and present. Interdisciplinary discourses of Slovak academic Slavistics. In: Human Affairs. Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly. 2013, roč. 23, s. 260-277.

Kánonické a nekánonické obrazy a ľudová religiozita v prozaickom folklóre slovensko-ukrajinských pohraničných oblastí. In: XV. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013, s. 155-170.

Ľudová medicína medzi lekárskou vedou, náboženstvom a mágiou. Na príklade dvoch cyrilských rukopisných pamiatok z 18. storočia z Michaloviec. In: Žeňuch, Peter – Uzeňova, Elena – Žeňuchová, Katarína (Eds.): Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov / Zemplínske múzeum v Michalovciach / Institut slavianovedenija RAN/ Kirilo-Metodievskijat naučen centar BAN 2013, s. 145-152.

Humoristická a zábavná próza v diele J. I. Bajzu medzi literatúrou a folklórom. In: Žeňuchová, Katarína (ed.): Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Obec Dolné Dubové, 2013, s. 71-88.

ŽEŇUCH, Peter - UZEŇOVA, Elena - ŽEŇUCHOVÁ, Katarína (Eds): Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov / Zemplínske múzeum v Michalovciach / Институт славяноведения Российской академии наук / Кирило-Методиевският научен център към БАН, 2013. 250 s.

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína (ed.): Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Obec Dolné Dubové, 2013, 168 s.

Kanoničeskije i nekanoničeskije obrazy i narodnaja religioznosť v prozaičeskich foľkolornych proizvedenijach slovacko-ukrainskogo pograničja. In: 15. mižnarodny z´jezd slavistau. Tezisy dakladau. Tom 2. Minsk : Belaruskaja navuka, 2013, s. 117.

 

2012

Tradicionnyje i netradicionnyje vidy narodnoj very v povestvovateľnoj tradicii. In Sacrum et profanum. Jazykovyje, literaturnyje i etničeskije vzaimosviazi christianskoj kuľtury. - Moskva : Institut slavianovedenija Rossijskoj akademii nauk, Institut slavistiki im. Jana Stanislava Slovackoj akademii nauk, Institut etnologii Slovackoj akademii nauk, 2012, s. 141-158.

K istokam narodnoj prozy v slovacko-ukrainskich pograničnych oblasťach (XVII. –XVIII. vv.). In: II. meždunarodnyj naučnyj simpozium Slavianskije jazyki i kuľtury v sovremennom mire. Trudy i materialy. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj universitet 2012, s. 76-77.

Jazykovedec Samuel Cambel na pomedzí vedných disciplín. In: Maškova, A. a Kubišová, H. (eds.) Zborník statí o slovenskej literatúre, kultúre, jazyku. Москва Moskovskij gosudarstvennyj universitet im. M. V. Lomnosova, Institut slavianovedenija RAN, Slovenská akadémia vied 2012, s. 52-57.

Analýza a interpretácia tradičných žánrov ľudovej prózy. In: Interpretačný rozmer literárnych textov minulosti. Ed. Marta Keruľová, Jozef Brunclík, Silvia Lauková. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. s. 189-199. (doplnok za rok 2011)

Slovenská slavistika na stránkach časopisu Slavica Slovaca. In: Slovenská slavistika včera a dnes. Ed. Peter Žeňuch. Bratislava : Slovenský komitét slavistov a Slavistický ústav Jána Stanislava 2012, s. 69-81.

Jazykovedec na cestách za poznaním reči Zemplínčanov. In: Historické príbehy od schengenskej hranice II. Príbehy zo Zemplína. Zostavil Martin Molnár. Michalovce : Mgr. Eva Bučková, s. 105-114.

Slovenské rozprávky (1845 – 1883). Zostavila, edičnú poznámku a komentáre, stručný náčrt dejín rozprávky v literárnom prostredí a doslov napísala Jana Pácalová. Jazyková redaktorka, autorka jazykovej poznámky a slovníka Katarína Žeňuchová. Bratislava : Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2012. 579 s.

Ikony anjelov. Obrazy nebeských poslov. Z nemeckej a ruskej predlohy knihy preložili a úvod k slovenskému vydaniu napísali Peter Žeňuch a Katarína Žeňuchová. Bratislava : Lúč, 2012. 256 s.

 

2011

Narodnaja vera i magija v tradicionnych žanrach slovackoj narodnoj prozy. In: Slavianskij mir v treťiem tysiačeletii. Mežkuľturnyj i mežkonfesionaľnyj dialog slavianskich narodov. Moskva : Institut slavianovedenija RAN 2011, s. 397-407. ISBN -10 5-7576-0232-5, ISBN -13 978-5-7576-0232-5

Dotyky literatúry s folklórom, Cambelove zápisy ľudovej prózy a ich umelecké spracovanie. In: Genologické a medziliterárne štúdie 4. Prieniky do areálu. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011, s. 173-183. ISBN 978-80-555-0410-0.

Samuel Cambel na pomedzí vedných disciplín. In Jazykovedné dielo Sama Czambela / Czambel Samu nyelvészeti életműve. Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica. - Budapešť : Balassi kiadó, 2010, s. 70-87. ISBN 978-963-506-849-4.(Doplnok za rok 2010)

 

2010

Niektoré aspekty terénnych nárečových výskumov medzi jazykovedou a folkloristikou. In: Varia. XVII. Zborník materiálov z XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007). Zostavila: Viera Kováčová. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť 2010, s. 513-527. ISBN 978-80-8084-550-6 

Poznámka k prepisu nárečových textov. In: Leščák, Milan: Humoristické rozprávanie na Spiši (1962-1967). (Pokus o frekvenciu a výskytu). Ed. Hana Hlôšková. Bratislava: Ústav etnológie SAV, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Národopisná spoločnosť Slovenska, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 2010, s. 194-195. ISBN 978-80-89489-01-5

Leščák, Milan: Humoristické rozprávanie na Spiši (1962-1967). (Pokus o výskum frekvencie a výskytu). Ed. Hana Hlôšková. Bratislava: Ústav etnológie SAV, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Národopisná spoločnosť Slovenska, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 2010. ISBN 978-80-89489-01-5 (Jazyková redakcia nárečových textov)

O úlohe slovesného folklóru pri kodifikácii slovanských spisovných jazykov. Na margo monografie Viktórie Ľašukovej Folklórny vektor v kodifikácii bieloruského a slovenského jazyka (Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2009. 308 s.). In: Slavica Slovaca, 2010, roč. 45, č. 2, s. 162-166.

 

2009

Samuel Cambel na pomedzí vedných disciplín. Zberateľské dielo Samuela Cambela v kontexte výskumu ľudovej prózy na Slovensku. Bratislava – Martin : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Matica slovenská 2009. 227 s.

Ľudová prozaická tradícia vo svetle vied o kultúre a umení. Ed. K. Žeňuchová, P. Žeňuch. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov 2009, 197 s.

K aktuálnym výsledkom výskumu slovenskej ľudovej prózy na prelome 19. a 20. storočia. In: Ľudová próza vo svetle vied o kultúre a umení. Ed. K. Žeňuchová, P. Žeňuch. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov 2009, s. 9 – 26.

Ľudová próza na pomedzí vedných disciplín – nárečové zbierky Samuela Cambela. In: Revitalizácia kultúrnej tradície v literatúre. Ed. M. Keruľová. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa 2009, s. 190-201.

 

2008

Zápisy ľudovej prózy v prameňoch dialektologických výskumov 19. a začiatku 20. storočia (Doterajšie závery a perspektívy výskumu). In DORUĽA, J. (Ed.): Pohľady do vývinu slovenského jazyka a ľudovej kultúry. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008. ISBN 978-80-969992-3-1, s. 286-300.

Cambelove zbierky ľudovej prózy v katalogizačných prácach Jiřího Polívku. In Hlôšková, Hana – Zelenková, Anna (Eds.): Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru. Bratislava – Brno : Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Česká asociace slavistů, Ústav etnológie SAV, Slavistická společnost Franka Wollmana v Brne 2008, ISBN 978-80-969992-0-0, s. 117-125.

Samuel Cambel a jeho zbierky folklórnych naratívov v kontexte výskumu ľudovej prózy na Slovensku. In Etnologické rozpravy, 2008, roč. 15, č. 2, ISSN 1335-5074, s. 30-41.

Cambelove zbierky ľudových naratívov vo svetle súčasných folkloristických výskumov. In Bína, D. – Zelenka, M. (Eds.): Od teorie jazyka k praxi komunikace II. Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2007. ISBN 978-80-7394-060-7, s. 62-80 (doplnok za rok 2007).

Dialektologický materiál z prelomu 19. a 20. storočia z hľadiska interdisciplinárnych výskumov slavistickej folkloristiky. In VARIA XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 2005). Zostavili Anna Gálisová – Alexandra Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV - Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici. 2008. ISBN 80-89037-04-6, s. 86-693.

ŽEŇUCH, Peter – ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Jazykové, etnické a konfesionálne procesy v byzantsko-slovanskom prostredí karpatského regiónu v 18. a 19. storočí. In Žeňuch, Peter (Ed.): XIV. medzinárodný zjazd slavistov v Ochride. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. 2008. ISBN 978-80-968971-9-3, s. 109-133.

 

2007

Svedectvo o byzantskej tradícii v zbierkach ľudovej prózy z východného Slovenska. In Žeňuch, P. (Ed.), Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom obradovom prostredí na Slovensku. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov, 2007. ISBN 978-80-968971-7-9. s. 209-218.

Ľudová rozprávačská tradícia na východnom Slovensku v prácach slovenských a ukrajinských bádateľov na prelome 19. a 20. storočia. In Sopoliga, M. (Ed.), Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. 24. Svidník: Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 2007, s. 261-269.

Niektoré aspekty terénnych nárečových výskumov medzi jazykovedou a folkloristikou. In KOVÁČOVÁ, V. (Ed.), XVII. kolokvium mladých jazykovedcov. Zborník abstraktov (7. – 9. november 2007 Škutovky – Liptovská osada). Ružomberok: Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU Ružomberok, 2007.

 

2006

Pôsobenie Samuela Cambla medzi dialektológiou a folkloristikou. In Slavica Slovaca. Roč. 41, č. 1 (2006), s. 3-16. (CEEOL)

Jazyková a etnicko-konfesionálna identifikácia na východnom Slovensku. In Sociálne vedy a humanistika očami mladých. Zborník zo stretnutia v Třešti 14. – 16. 3. 2005. Ed. Tatiana Sedová. Bratislava: Veda 2006. s. 84-90.

Putovanie na sväté miesta a ľudová zbožnosť. In Svätec a jeho funkcie v spoločnosti II. Bratislava: Chronos 2006, s. 67-80.

 

2005

Hans-Jörg Uther: Nový medzinárodný katalóg rozprávkových látok (ATU). In: Slavica Slovaca, 2005, roč. 40, č. 1, s. 68-74. (odborný preklad z nemčiny)

Rastislava Stoličná-Mikolajová: Jedlo ako kľúč ku kultúre. Geneticko-historické a sémantické aspekty nášho stravovania. Martin : Matica slovenská 2004. 166 s. In Slavica Slovaca, roč. 40, č. 2 (2005), s. 169-172.

 

2004

Ľudová próza zo zbierok Sama Cambla a Volodymyra Hnaťuka – prameň etnickej, jazykovej a religióznej identifikácie Slovákov. In: Slavica slovaca, 2004, roč. 39, č. 2, s. 115-123.

Vzácne jubileum slovenskej rozprávky. In Slavistická folkloristika, 2003, č. 1-2, s. 16-17.

Zuzana Profantová (25. 2. 1953). In Slavistická folkloristika, 2003, č. 1-2, s. 43-44.

 

2003

Ľudová interpretácia kresťanského kultu v prozaickom folklóre východného Slovenska. In: Ethnologia slovaca et slavica. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Tomus XXX-XXXI, 1998-1999. Ed. Magdaléna Paríková. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2003, s. 165-173, anglické resume 173.

Etnokultúrne prvky v ľudovej prozaickej tvorbe z východného Slovenska. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov, ktorá sa konala dňa 16. – 17. septembra 2002 v Prešove na tému: Hľadanie ekvivalentnosti 1. Ed. Andrej Antoňák. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Jazykový zborník 18/Literárnovedný zborník 14, Prešovská univerzita 2003, s. 276-284.

Samuel Cambel v kontexte slovenskej folkloristiky. In : Slavica Slovaca, roč. 38, č. 2, s. 104-111.

Jazykovo-historický, kultúrny a literárny vývin hraničného slovensko-ukrajinského regiónu v 18. a na začiatku 19. storočia. In: XIII. medzinárodný zjazd slavistov. Príspevky slovenských slavistov. Ed. Ján Doruľa. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický kabinet SAV, 2003, s. 171-184.

Výskum cyrilských rukopisných pamiatok a ľudová prozaická tvorba z východného Slovenska. In: Braslav 1/2002. Zostavil Pavol Žigo. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2003, s. 109-113.

Jazyková, kultúrna a historická hodnota ľudovej slovesnosti. In: Život Slova v dejinách a jazykových vzťahoch. Na sedemdesiatiny profesora Jána Doruľu. Ed. Peter Žeňuch. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2003. s. 220-225.

 

2002

Ľudové rozprávky z východného Slovenska v kontexte religiózneho myslenia. In: Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15.–18. storočia. Ed. Ján Doruľa. Bratislava : Slavistický kabinet SAV 2002, s. 355-368.

Ľudová prozaická tradícia na východnom Slovensku. In: Proglas, 2002, roč. XIII, č. 1, s. 49-52.

Kardinál Ch. Schönborn: Ikona Krista. Teologické východiská. Z ruskej a nemeckej predlohy preložili, úvod k slovenskému vydaniu a edičnú poznámku napísali, málo zrozumiteľné výrazy vysvetlili, odkazy na dostupnú slovenskú a českú literatúru spracovali: Mgr. Katarína Žeňuchová a PhDr. Peter Žeňuch, CSc. Vydavateľstvo Oto Németh, Bratislava 2002.

 

2001

Na prahu milénia. Foklór a folkloristika na Slovensku. Ed. Z. Profantová. Bratislava: Vydavateľstvo ARM 333 pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2000. 255 s. In: Slovenská literatúra, 2001, roč 48, č. 5, s. 448-454.

 

1999

List matke v poetických a historicko-spoločenských reflexiách M. Rúfusa a S. Jesenina. In: Varia. VIII. Zborník materiálov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 25.–27. november 1998). Red. M. Nábelková a Ľ. Králik. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra a Slovenská jazykovedná spoločnosť 1999, s. 251-265.

 

Z popularizačných príspevkov s odborným zameraním

Slovo ako osud - pásmo o odkaze jazykovedca Sama Cambela v publikácii Samuel Cambel na pomedzí vedných disciplín, účinkujú: jazykovedkyňa Katarína Žeňuchová, folkloristka a vysokoškolská pedagogička Hana Hlôšková. Relácia Rubikon odvysielaná 16. septembra 2011 o 16:30 na stanici Devín.

Ísť za svojím snom - interview v dvojtýždenníku Teleplus, 16.10. - 29.10. 2010. (Zhovárala sa Elena Ťapajová)

Dňa 27. 10. 2010 bola v pravidelnej relácií Tv LUX Doma je doma odvysielaná diskusia O prameňoch byzantskej tradície na Slovensku s Petrom Žeňuchom, Andrejom Škovierom a Katarínou Žeňuchovou.

Samo Cambel ako zberateľ ľudových rozprávaní. Relácia pripravená pre historicko-lietrárne oddelenie Slovenského rozhlasu v Bratislave. Vysielané 6. 12. 2002 na Slovensku 1 o 10,15 hod. Repríza relácie bola odvysielaná na stanici Devín 7. 12. 2002 o 18,30 hod.

Uther, H.-J. Nový medzinárodný katalóg rozprávkových typov (ATU). In Slavica Slovaca, roč. 40, č. 1 (2005), s. 68-74.

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics