Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

   Mgr. Vavrinec ŽEŇUCH (1994)

   interný doktorand

   vavrinec.zenuch@savba.sk

   02/59209417

 

Vavrinec Žeňuch je absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je interným doktorandom SÚJS SAV v študijnom programe Slavistika - Slovanské jazyky a literatúry. Vo svojej odbornej práci sa zameriava na dejiny raného novoveku, konfesionálnu, kultúrnu a jazykovú identitu obyvateľov severovýchodného Uhorska. Aktuálne sa zaoberá slovenskými kalvínskymi zbormi v Hornom Uhorsku. Téma jeho dizertačnej práce je Mukačevský vikariát v rokoch 1646 – 1711.

 

 

Publikačná činnosť

 

2018

ŽEŇUCH, Vavrinec. Materiálne zabezpečenie uniatskych presbyterov (na príklade obce Starina). In Historia Ecclesiastica, roč. 9, č. 2, s. 143-151.

ŽEŇUCH, Vavrinec. Patrocínia uniatskych chrámov Užskej stolice. Sonda do problematiky. In Historica Carpatica 49/2018. Košice : Východoslovenské múzeum, 2018, s. 51-64.

ŽEŇUCH, Vavrinec. Materiálne zabezpečenie uniatskych presbyterov na príklade obce Starina (okr. Stará Ľubovňa) = Material Provision of the Uniate Presbyters: An Example of Starina (Stará Ľubovňa District). In Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV ; Košice : Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2018, s. 70-71.

ŽEŇUCH, Vavrinec. Cirkevné dejiny Tibavy do roku 1989. In Tibava. - Snina : Elinor, 2018, s. 103 – 142.

ŽEŇUCH, Vavrinec. Husák. História a etnografia Husák: Obecný úrad v Husáku, 2018. s. 192.

Správy a recenzie

ŽEŇUCH, Vavrinec. Traja ruskí filozofi. In Slavica Nitriensia, 2018, roč. 7, č. 2, s. 108-111. Recenzia na: Berďajev - Frank - Iľjin. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018.
 

2017

ZUBKO, Peter – ŽEŇUCH, Vavrinec. O dokumentoch užhorodskej únie. In Košické historické zošity. Roč. 27/2017, s. 9-20.

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics