Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Mgr. Svorad ZAVARSKÝ, PhD. (1977)

samostatný vedecký pracovník

svorad.zavarsky@savba.sk

02/59209413

 

 

Výskumné aktivity Svorada Zavarského sa orientujú na tieto okruhy: 1) Filológia novolatinských teologických a odborných textov slovenskej proveniencie; 2) Literárne dielo Martina Sentivániho SJ (1633–1705); 3) Jazykové a literárne vzťahy latinskej a vernakulárnej kultúry na Slovensku; 4) Latinské literárne pamiatky späté s byzantsko-slovanskou tradíciou na Slovensku; 5) Latinská kultúra v slovanskom prostredí. Od roku 2012 vedie grantový projekt Polemická teológia a jej kontexty na Slovensku v novoveku, spolupracuje na riešení ďalších grantových projektov VEGA, je členom medzinárodnej vedeckej spoločnosti International Association for Neo-Latin Studies.

Po ukončení magisterského štúdia archívnictva, pomocných vied historických a histórie na Filozofickej fakulte UK bol S. Zavarský krátko zamestnaný v Slovenskom národnom archíve v Bratislave a súčasne absolvoval šesťmesačný štipendijný pobyt v Ústave dejín Viedenskej univerzity (Institut für Geschichte). Do Slavistického kabinetu SAV nastúpil S. Zavarský r. 2002 ako doktorand a od r. 2003 bol prijatý na miesto odborného pracovníka. Roku 2004 vykonal dizertačnú skúšku v odbore slavistika–slovanské jazyky. Roku 2005 ukončil na Filozofickej fakulte UK magisterské štúdium v odbore klasická filológia, špecializácia latinský jazyk a literatúra. V rokoch 2004–2009 pôsobil súčasne ako asistent na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK, kde vyučoval latinský jazyk a viedol semináre venované biblickej latinčine a kázňam Aurélia Augustína. Roku 2010 obhájil dizertačnú prácu na tému Opuscula polemica Martina Sentivániho – filologické rozbory a roku 2012 sa stal samostatným vedeckým pracovníkom.

 

Publikačná činnosť

 

2018

Invisible Threads of Divine Providence: The British Links in the Polemical Theology of Martinus Szent-Ivany (1633–1705). In: Jesuit Intellectual and Physical Exchange between England and Mainland Europe, c. 1580–1789. - Leiden–Boston : Brill, 2018, s. 210-234.

Between the Universe and Universal Knowledge: Martinus Szent-Ivany’s Curiosiora et selectiora variarum scientiarum miscellanea (1689–1709). In: Acta Conventus Neo-Latini Vindobonensis. Proceedings of the Sixteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Vienna 2015). Leiden–Boston : Brill, 2018, s. 788-801.

Honor circularis (1675) : A precious manuscript witnessing the beginnings of Piarist philosophy in Prievidza. In: Slovak Studies, 2018, r. 4, č. 1 – 2, s. 157 – 165.

"Trnavské dilemy" a Daniel Krman. In: Slavica Slovaca, roč. 53, č. 2 (2018), s. 103-117.

Ján Krstiteľ z Banskej Bystrice a jeho komentár k prvému Ciceronovmu listu Ad Quintum fratrem - príspevok k slovensko-poľskému humanizmu. In: Slavica Slovaca : XVI. medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade. Príspevky slovenských slavistov, roč. 53, č. 3-4 suppl. (2018), s. 179-186.

Timonova Corona Regni Ungariae admirabilis (1712) – príspevok k ideológii uhorskej koruny v novolatinskej literatúre. In: BUZÁSSYOVÁ, Ľ.-JURÍKOVÁ, E.-GRUSKOVÁ, J. (Eds.): Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 310-322.

Trnavské dejiny Byzancie od Františka Borgiu Kériho (1738 – 1742). In: Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV; Košice: Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach,Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2018, s. 14-15.

Ioannes Baptista Neosoliensis and his Commentary on Cicero´s First Letter Ad Quintum fratrem: A Contribution to Slovak-Polish Humanism. In: Teze i rezimei u dva toma. Kniževnost, kultura, folklor. Pitaňa slavistike. XVI. Meždunarodni kongres slavista. Tom 2. Beograd: Meždunarodni komitet slavista–Savez slavističkich društava Srbije, 2018, s. 157-158.

Curiosiora et selectiora variarum scientiarum miscellanea as a substitute for a library and a shortcut to its contents. In: Renaissance Libraries and the Organization of Information. Fourth NNRS Conference, Helsinki, 26–28 September 2018. Helsinki: Association for Classical Philology – University of Helsinki, 2018, s. 57.

Martinus Szent-Ivany’s notion of scientia. In: XVIIth International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies (IANLS). Official Program. Albacete, 29 July – 3 August 2018. Albacete: Universidad de Castilla-La Mancha, 2018, s. 117.

Nexus Slavorum Latini: Intersections of Neo-Latin and Slavonic Studies. In: XVIIth International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies (IANLS). Official Program. Albacete, 29 July – 3 August 2018. Albacete: Universidad de Castilla-La Mancha, 2018, s. 117.

 

2017

Reflexiones super ortu, religione, et habitationis stativis gentis Ruthenae – prameň o identite cirkvi byzantsko-slovanského obradu na Slovensku v druhej polovici 18. storočia. Na príklade vybraných prameňov. In Marinčák, Šimon – Žeňuch, Peter (eds.): Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Monotematický súbor štúdií. Košice: Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, Teologická fakulta Trnavskej univerzity / Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017, s. 25-44.

Latinská cesta k identite uhorských gréckokatolíkov? In Žeňuch, Peter – Zubko, Peter et alii: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 37-46.

Latin at the Crossroads of Identity. The Evolution of Linguistic Nationalism in the Kingdom of Hungary, eds. Almási, G. - Šubarić, L. In Slavica Slovaca, roč. 52, č. 2, s. 186-189. ISSN 0037-6787. Recenzia na: Latin at the Crossroads of Identity. The Evolution of Linguistic Nationalism in the Kingdom of Hungary / Gábor Almási - Lav Šubarić. - Leiden - Boston : Brill, 2015.

 

2016

KAČIC, L. – ZAVARSKÝ, S.: Autobiografia P. Paulína Bajana OFM (1721–1792). Slavica Slovaca roč. 51 (2016), č. 3 (Supplementum).

ZAVARSKÝ, S. – NICHOLAS, L. – RIEDL, A. (eds.): Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2016.

Old and New, True and False in the Worldview of a Seventeenth-Century Jesuit: Themes of Polemical Theology in Three Dissertations by Martinus Szent-Ivany (1688–1690). In: ZAVARSKÝ, S. – NICHOLAS, L. – RIEDL, A.: Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2016, s. xv-xxvi.

Plus hic invenio, quam promiserat ille: Exploring the Italian Reception of Martinus Szent-Ivany’s Quinquaginta rationes (A Research Report). Slovak Studies 1-2/2016, s. 207–218.

Ciceronián Krištof Preyss Pannonius (1515–1590). Sambucus XI (2016), s. 77–91.

Martinus Thyrnavinus and the Republic of Letters: Some Remarks on the Sources of Thyrnavinus’s Opusculum ad Regni Hungariae Proceres (1523). Graecolatina et Orientalia XXXVII–XXXVIII, 2016, s. 47–57.

Výskum slovensko-latinských a slovansko-latinských vzťahov v Slavistickom ústave Jána Stanislava. In J. Doruľa – P. Žeňuch (eds.): Ján Stanislav a slovenská slavistika. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava – Slovenský komitét slavistov 2016, s. 35–40.

The Seventeenth-Century Image of St Ladislaus and Juraj Rattkay. In: TVRTKOVIĆ, T. (red.): Međunarodni znastveni skup Juraj Rattkay (1613.-1666.) i nejgovo doba. Program / Knjižica sažetaka. Zagreb – Veliki Tabor – 27. i 28. listopada 2016. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji, s. 32–33.

Správa z výskumu v Historickom archíve Kongregácie pre evanjelizáciu národov alebo «De Propaganda Fide» (APF) a v Archíve Kongregácie pre náuku viery (ACDF). Slavica Slovaca roč. 51 (2016), č. 1, s. 83.

 

2015

Quinquaginta Rationes – Fifty Reasons: From an Opusculum polemicum Tyrnaviense to a Standard Catholic Book in America, Acta Conventus Neo-Latini Monasteriensis – Proceedings of the XVth Congress of the International Association for Neo-Latin Studies, Münster 2012. Brill 2015, s. 614-625

The Cosmology of Martinus Szent-Ivany SJ (1633-1705): Some Philological Notes on his Dissertatio cosmographica seu De mundi systemate, in BECK, D. (Ed.): Knowing Nature in Early Modern Europe. London: Pickering & Chatto Publishers, 2015, s. 101-117, 208-212.

Columba portans ramum olivae. Prvé kroky vo výskume latinskej panegyrickej tvorby na Slovensku (Postrehy ku knihe Columba laureata od Eriky Juríkovej). In Slavica Slovaca roč. 50, č. 1 (2015), s. 41-52.

On the Escape of Bela, Leventa, and Andreas: A Heretofore Unknown School Play by P. Joannes Chrysostomus Hannulik, SchP (1745–1816), Performed on 4 July 1775 in Nitra. In: KAČIC, L. (Ed.): Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa in der Slowakei. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2015, s. 253-261.

 

2014

Stephanus Tarnoczy’s Elogia on Sts Stephen, Emeric and Ladislaus of Hungary (1680-1681) considered in the contexts of Jesuit political thought and polemical theology. In: Revisiting Baroque (Zborník z konferencie «Society and Culture in the Baroque Period, Rome, 27-29 March 2014»), DOI 10.14615/enbach43. Prístupné v internete: http://www.enbach.eu/en/essays/revisiting-baroque/zavarsky.aspx

Šaštínska Mater dolorosa v novolatinskej literatúre na Slovensku, in ŽEŇUCH, P.-ZUBKO, P. (eds.): Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislavská gréckokatolícka eparchia, 2014, s. 109-119.

 

2013

Die lateinische Kultur in der Slowakei zur Zeit der nationalen Wiedergeburt (1780-1848). Versuch einer neuen Auffassung der entscheidenden Geschichtsperiode der Slowaken. In: 15. mižnarodny z´jezd slavistau. Tezisy dakladau. Tom 1. - Minsk : Belaruskaja navuka, 2013, s. 181-182.

Čo môže priniesť neolatinistika pre dejiny slovenskej kultúry? In GERÁT, I.-BŽOCH, A.-PODMAKOVÁ, D.-URBANCOVÁ, H.-HUČKOVÁ, D.-ŽEŇUCH, P. (Ed.): Vedy o umeniach a dejiny kultúry. Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2013

Kritická edícia ako primárna interpretácia textov staršej literatúry. In World Literature Studies, Vol. 5 (22), 2013, s. 34-40

Fifty Reasons: Tracing the Life of a Once Popular English Catholic Book (Continued). In Newsletter of the English Catholic History Association, Vol. 2, No. 59, June 2013, s. 6-10

Some Notes on I. F. X. Cetto’s Collection of Thirty-Nine Panegyrics on St. Ladislas (Vienna, 1655–1693). In HOMZA, M.-LUKAČKA, J.-BUDAK, N. (Eds.): Slovakia and Croatia. Historical Parallels and Connections (until 1780). Bratislava–Zagreb: Filozofická fakulta Univerzity Komenského–Filozofski fakultet Vseučilišta u Zagrebu, 2013

Latinská kultúra na Slovensku v období národného obrodenia (1780-1848) – nový pohľad na kľúčové obdobie slovenských dejín. In ŽEŇUCH, P. (Ed.): XV. Medzinárodný zjazd slavistov v Minsku. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013, s. 95-104

Otia Bachmegyeiana od Štefana Pavla Báčmedeiho (Trnava 1733) – významné literárne spracovanie náboženskej konverzie. In ŽEŇUCH, P.-UZEŇOVÁ, E. S.-ŽEŇUCHOVÁ, K. (Ed.): Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov – Zemplínske múzeum v Michalovciach – Институт славяноведения Российскои академии наук – Кирило-Методиевският научен център към БАН, s. 161-166

Voces locutionesque Latinitatis Slovaciae e litterarum monumentis excerptae. IV. Príspevok k mapovaniu slovnej zásoby latinskej literatúry slovenskej proveniencie. In Slavica Slovaca 48/1, 2013, s. 72-75

Voces locutionesque Latinitatis Slovaciae e litterarum monumentis excerptae. V. Príspevok k mapovaniu slovnej zásoby latinskej literatúry slovenskej proveniencie. In Slavica Slovaca 48/2, 2013, s. 183-186

KAČIC, L.-ZAVARSKÝ, S.-ŽEŇUCH, P.: Cantus Catholici (1655): The First Slovak-Latin Catholic Hymnbook. In Slavica Slovaca 48/1, 2013, s. 76-78

 

2012

Voces locutionesque Latinitatis Slovaciae e litterarum monumentis excerptae III : Príspevok k mapovaniu slovnej zásoby latinskej literatúry slovenskej proveniencie. In Slavica Slovaca, 2012, roč. 47, č. 2, s. 145-152.

Voces locutionesque Latinitatis Slovaciae e litterarum monumentis excerptae II : Príspevok k mapovaniu slovnej zásoby latinskej literatúry slovenskej proveniencie. In Slavica Slovaca, 2012, roč. 47, č. 1, s. 63-71.

De imitatione Christi Fomy Kempijskogo v slavjanskom mire. In Sacrum et profanum. Jazykovyje, literaturnyje i etničeskije vzaimosviazi christianskoj kuľtury. - Moskva : Institut slavianovedenija Rossijskoj akademii nauk, Institut slavistiki im. Jana Stanislava Slovackoj akademii nauk, Institut etnologii Slovackoj akademii nauk, 2012, s. 159-171.

P. Josephus Innocentius Desericius a D. Thoma Aquinate SchP. and His Defence of the Literary Culture in the Kingdom of Hungary (1743). In Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst in Mitteleuropa im 17.-19. Jahrhundert. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2012, s. 51-58.

Fifty Reasons: Tracing the Life of a Once Popular Catholic Book. In Newsletter of the English Catholic History Association, 2012, 2/57, s. 4.

 

2011

Martin Sentiváni: Dissertatio cosmographica seu De mundi systemate / Sústava sveta. Kozmologická štúdia. Na vydanie pripravil a preklad s komentárom vyhotovil Svorad Zavarský : Slavica Slovaca, 46, 2011, 3 (Supplementum). ISSN 0037-6787. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2011. 154 s.

Voces locutionesque Latinitatis Slovaciae e litterarum monumentis excerptae I : Príspevok k mapovaniu slovnej zásoby latinskej literatúry slovenskej proveniencie. In Slavica Slovaca, 2011, roč. 46, č. 1, s. 40-50. ISSN 0037-6787.

 

2010

Eschatologické motívy v náboženskej polemike. In Posledné veci človeka. Štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17.–18. storočia. - Bratislava : VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010, s. 62-73. ISBN 978-80-224-1124-0.

 

2009

ZAVARSKÝ, Svorad - ŽEŇUCH, Peter. Іоанникїй Базиловичъ: Толкованїе Священныя Лїтургіи Новаго Закона истинныя Безкровныя Жертвы / Joannicius Bazilovits: EXPLICATIO Sacrae Liturgiae Novae Legis veri Incruenti Sacrificii. 1. vyd. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov Roma : Pontificio Istituto Orientale : Spolok sv. Cyrila a Metoda, 2009. LXI+548. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. III. ISBN 978-80969992-7-9.

Confessional Polemic as a Neo-Latin Genre: The Example of Opuscula Polemica by Martinus Szent-Ivany from the Turn of the 18th Century. In International Association for Neo-Latin Studies. XIV Congress, Uppsala, 2009. Programme and Information. - Uppsala : Universitetstryckeriet, Uppsala, 2009, s. 162.

Veci staré a nové, skutočné a neskutočné u Martina Sentivániho SJ (1688–1690). In Revitalizácia kultúrnej tradície v literatúre. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Mitre, Filozofická fakulta, 2009, s. 180-189. ISBN 978-80-8094-639-5.

 

2008

Príspevok k latinsko-slovenským jazykovým vzťahom v predbernolákovskom období. In DORUĽA, J. (Ed.): Pohľady do vývinu slovenského jazyka a ľudovej kultúry. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008. ISBN 978-80-969992-3-1, s. 140-149.

Unam hanc in terris esse beatitudinem: Scire. The Scientific Dissertations of Martinus Szent-Ivany SJ. In Kačic, Ladislav – Zavarský, Svorad (Eds.): Aurora Musas nutrit – Die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas im 16.–18. Jahrhundert (Acta conventus, Bratislavae 26.–29. Septembris 2007). Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Teologická fakulta Trnavskej univerzity 2008, ISBN 978-80-969992-2-4, s. 51–61.

 

2007

„Dematur nobis Latina cultura, videbimus, quid erimus!“ Obdobie národného obrodenia z pohľadu latinskej filológie. In Slavica Slovaca. Roč. 42, č. 2 (2007), s. 124-130.

Dva texty o únii z 18. storočia. In ŽEŇUCH, P. (Ed.), Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom obradovom prostredí na Slovensku. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov, 2007, s. 50-72.

 

2006

Sloveso medzi latinčinou a slovenčinou v paralelných textoch zo začiatku 18. storočia. In Slavica Slovaca, roč. 41, č. 1 (2006), s. 40-49.

Opuscula polemica by Martin Sentivani SJ (1633–1705) – Topics and Modes of Argumentation. In Medzinárodní konference Jezuité v Českých zemích, Praha 25-27. 4. 2006. Sborník abstraktů a dalších konferenčních materiálů. / International Conference Jesuits in Bohemia, Prague 25-27. 4. 2006. Abstracts and other Conference Materials. Edited by Petronilla Cemus. Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Praha 2006, s. 64.

Výskum cyrilských a latinských pamiatok v byzantsko-slovanskom obradovom prostredí na Slovensku (seminár, 30. jún – 1. júl 2006, Košice). In Slavica Slovaca, roč. 41, č. 2 (2006), s. 171-172.

 

2005

Quid dicis? Quid dicis? On the language of Vesperae bachanales by P. Pantaleon Roškovský OFM. In KAČIC, L., Plaude turba paupercula – Franziskanischer Geist in Musik, Literatur und Kunst (Konferenzbericht). Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2005. p. 285-296. (R).

Martin Sentiváni SJ: Grécka schizma a únia. Historicko-polemická dizertácia. In Sambucus. Roč. 1 (2005), s. 11-34.

Verejný notariát v stredovekej Bratislave. In Diplomatická produkcia v stredovekom meste. Ed. Júlia Ragačová. Bratislava 2005, s. 172-180.

 

2003

Biblicizmy v apológii Spoločnosti Ježišovej od Martina Sentivániho. In: Slavica Slovaca, 2003, roč. 38, č. 1, s. 50-59.

Jazyk diel Martina Sentivániho na príklade polemického spisu Lutheranicum nihil ad rem, nihil ad propositum. In: Slavica Slovaca, 2003, roč. 38, č. 2, s. 134-148.

Vstup diela Nasledovanie Krista do slovenskej literatúry. In: Život slova v dejinách a jazykových vzťahoch. Ed. Peter Žeňuch. Bratislava : Slavistický kabinet SAV 2003, s. 251-264.

 

1997

Obraz uhorského kráľa Sv. Ladislava v kronike Galla Anonyma. In Medea – Studia mediaevalia et antiqua. - Bratislava : Filozofická fakulta Univerzita Komenského, 1997, s. 48-66.

 

Odborné preklady

KAČIC, L.-ZAVARSKÝ, S.-ŽEŇUCH, P.: Cantus Catholici (1655): The First Slovak-Latin Catholic Hymnbook. In Slavica Slovaca 48/1, 2013, s. 76-78

ŽEŇUCH, Peter - VASIĽ CYRIL - MARINČÁK, Šimon (prekl.) - ZAVARSKÝ, Svorad (prekl.). Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae I : foreword; Slovak Greek catholics : defining factors and historical milieu; cyrillic manuscripts from East Slovakia. 1-4 translated by Šimon Marinčák, 0, 5-6 translated by Svorad Zavarský. In Cyrillic Manuscripts from East Slovakia. Slovak Greek Catholics: Defining Factors and Historical Milieu. 1. - Roma; Bratislava; Košice : Pontificio Istituto Orientale; Slavistický kabinet SAV ; Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka TU, 2003. ISBN 80-967722-9-5. ISSN 88-7210-341-X.

ZAVARSKÝ, Svorad (prekl.). Pramene byzantskej tradície na Slovensku / Sources of the Byzantine Tradition in Slovakia. Bratislava : Slovenský komitét slavistov : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Národným osvetovým centrom a Gréckokatolíckou eparchiou v Bratislave, 2010. 72 s. ISBN 978-80-89489-00-8.

 

Popularizačná činnosť

Jezuiti v dejinách slovenskej kultúry (Prednáška v rámci ETVT spolu s L. Kačicom) / Bratislava, reprezentačné priestory Gréckokatolíckeho farského úradu ul. 29. augusta 7, Bratislava 23.11.2006

Martin Sentiváni-Svätojánsky ako predstaviteľ katolíckej reformy na Slovensku (Prednáška pre verejnosť) / Univerzitná knižnica, Bratislava 7.3.2007

Martin Sentiváni - osobnosť slovenskej vedy (Prednáška v rámci ETVT) / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 27.11.2008

Latinská literárna kultúra a cirkev byzantsko-slovanského obradu v karpatskom priestore v 18. storočí (Prednáška pre verejnosť) / osobná prednáška/beseda Národné osvetové centrum, Námestie SNP, Bratislava 16.11.2010

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics