Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Mgr. Ľubomíra WILŠINSKÁ, PhD. (1989)

vedecká pracovníčka

lubomira.wilsinska@savba.sk

02/59209411

 

 

 

 

 

Ľubomíra Wilšinská sa vo svojom výskumnom zameraní venuje latinskej literárnej kultúre v prostredí byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku. Sústreďuje sa na výskum rukopisných i tlačených textov 17.-19. storočia, a to s prihliadnutím na filologický a kultúrno-historický aspekt.

Je absolventkou Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v odbore klasické jazyky. V rokoch 2013-2016 bola internou doktorandkou Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v študijnom odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúry. V rámci doktorandského štúdia sa osobitne venovala interpretácii obrazu mníšskeho života v latinskej práci Imago vitae monasticae (Cassoviae, 1802) od Juraja Joannikija Baziloviča, protoigumena mukačevského baziliánskeho kláštora, ktorej základnú rovinu tvoril preklad, filologická a kultúrno-historická analýza. Dizertačnú prácu s názvom Byzantsko-slovanská tradícia a kultúra – kontinuita a diskontinuita – Juraj Joannikij Bazilovič: Obraz mníšskeho života úspešne obhájila v roku 2016.

 

 

 

Publikačná činnosť

 

2019

Tradičné hodnoty späté s mníšskym životom v kontexte byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku v 18. – 19. storočí. In Sedakova, Irina Aleksandrovna – Žeňuch, Peter – Kitanova, Marija et alii: Axiologický výskum slovanských jazykov / Axiological Investigation into the Slavic Languages. Bratislava – Moskva: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Institut Slavjanovedenija RAN – VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 68-82. ISBN SÚJS SAV (print) 978-80-89489-41-1, ISBN VEDA (print) 978-80-224-1796-9, ISBN SÚJS SAV (e-book) 978-80-89489-42-8, ISBN INSLAV RU (print) 978-57576-0434-3, DOI 10.31168/0434-3.
Monašeskaja žizň na rubeže latinskogo i vizantijskogo slavjanstva v perspektive jego tradicionnych cennostej na primere literaturnogo tvorčestva Juraja Joannikija Baziloviča (Orden Svjatogo Vasilija Velikogo) (1742 – 1821). In Sedakova, Irina Aleksandrovna – Kitanova, Marija – Žeňuch, Peter: Vzgľad na slavjanskuju aksiologiju. Moskva: Institut slavjanovedenija RAN, 2019, s. 122-144. ISBN 978-5-7576-0428-2.
O byzantsko-slovanskej monastickej tradícii na príklade latinskej literárnej tvorby Joannikija Juraja Baziloviča OSBM (1742 – 1821). In Žeňuch, Peter a kol. – Vašíčková, Svetlana – Wilšinská, Ľubomíra (Zost.): Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov – VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 125-133. ISBN tlač 978-80-89489-38-1, elektronická verzia 978-80-89489-398.
Peter Žeňuch a kol. – Vašíčková, Svetlana – Wilšinská, Ľubomíra (Zost.). Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. Recenzenti: Desislava Najdenova, Vladimír Rábik. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov – VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 190 s. ISBN tlač 978-80-89489-38-1, elektronická verzia 978-80-89489-39-8.
 

2018

K výskumu byzantsko-slovanskej monastickej tradície na príklade latinskej literárnej tvorby Joannikija Juraja Baziloviča OSBM (1742 – 1821). In Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia. Zborník anotácií. Zost. Svetlana Vašíčková – Ľubomíra Wilšinská. Bratislava – Košice: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2018, s. 20-21. ISBN 978-80-89489-36-7.

Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia. Svetlana Vašíčková - Ľubomíra Wilšinská (Zost.). Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV ; Košice : Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2018. 72 s. ISBN 978-80-89489-36-7(APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia).

Slovensko-latinské vzťahy v literatúre z prostredia byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku. In Teze i rezimei u dva toma. Tom 2. Kniževnost, kultura, folklor. Pitaňa slavistike. XVI. Meždunarodni kongres slavista. Beograd: Meždunarodni kongres slavista – Savez slavističkich društava Srbije, 2018, s. 157. ISBN 978-86-917949-6-5.

Slovensko-latinské vzťahy v literatúre z prostredia byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku. In Slavica Slovaca: XVI. medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade. Príspevky slovenských slavistov, 2018, roč. 53, č. 3-4 (supplementum), s. 151-157.

Being a Good Monk: An Example of a Neo-Latin Literary Work Written by R.P. Joannicius Basilovits OSBM (1742-1821). In XVIIth International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies (IANLS). Official Program. Albacete, 29 July – 3 August 2018. Albacete: Universidad de Castilla-La Mancha, 2018, s. 114.

 

2017

Byzantsko-slovanská mníšska tradícia pod Karpatmi z pohľadu latinskej literárnej kultúry. In Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Eds. Peter Žeňuch – Peter Zubko et alii. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 119-132. ISBN 978-80-89489-34-3.

Stret východnej a západnej teológie v diele Imago Vitae Monasticae (Cassoviae, 1802) od Juraja Joannikija Baziloviča OSBM. Teologicko-jazykové príklady. In Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Monotematický súbor štúdií. Eds. Šimon Marinčák – Peter Žeňuch. Košice – Bratislava: Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, Teologická fakulta Trnavskej univerzity – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017, s. 171-192. ISBN 978-80-8191-074-6.

 

2016

La testimonianza della tradizione bizantino-slava in Slovacchia tratta dall’opera ascetica Imago Vitae Monasticae (Cassoviae, 1802) di Juraj Joannikij Bazilovič OSBM. In Slovak Studies. Rivista dell’Istituto Storico Slovacco di Roma. Roma: Rubbettino, 2016, Periodico semestrale, anno II, n. 1-2/2016, p. 39-47. ISSN 2421-6240.

Asketický spis Imago Vitae Monasticae (Cassoviae, 1802) od Juraja Joannikija Baziloviča OSBM. Interpretácia vybraných častí diela. In Historický zborník. Martin: Matica slovenská, 2016, roč. 26, č. 2, s. 77-84. ISSN 1335-8723 62.

Obraz mníšskeho života podľa Juraja Joannikija Baziloviča OSBM v kontexte byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku. In Opera linguistica 3/2016. Slovensko-ukrajinské vzťahy, z výskumu lingvistiky, literárnej vedy, prekladu a kultúrnych kontaktov. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ed. Mária Čižmárová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2016, s. 476-492. ISBN 978-80-555-1667-7.

Stret východnej a západnej teológie v diele Imago Vitae Monasticae (Cassoviae, 1802) od Juraja Joannikija Baziloviča OSBM. Teologicko-jazykové príklady. In Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Zborník anotácií. Zost. Šimon Marinčák – Peter Žeňuch. Bratislava – Košice: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2016, s.15. ISBN 978-80-89489-26-8.

Juraj Joannikij Bazilovič in the Context of Byzantine-Slavic Culture in Slovakia. In Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája IV. (4th Conference for Young Slavists in Budapest, 2014). Ed. Aleksander Urkom. Budapešť: István Lukács, 2016, s. 143-146. ISBN 978-963-284-766-5.

 

2015

Imago vitae monasticae – una risorsa importante del monachesimo orientale ad opera di Juraj Joannikij Bazilovič sulla tradizione bizantino-slava in Slovacchia. In Bolletino dell´Istituto Storico Slovacco di Roma, 2/2015, s. 18.

Juraj Joannikij Bazilovič a jeho asketická tvorba ako súčasť okruhu latinských písomností v kontexte byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku. In ROSSICA IUVENUM 2014. Nitra: Garmond, 2015, s. 116-125, CD-ROM. ISBN 978-80-89703-17-3.

 

 

 

Správy a recenzie:

KILIÁNOVÁ, G. – ZAJONC, J. (eds.): 70 rokov Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied: kontinuity a diskontinuity bádania a jednej inštitúcie. / KILIÁNOVÁ, G. – POTANČOK, V. (eds.): PhDr. BOŽENA FILOVÁ, CSc., členka korešpondentka SAV: osobnosť, dielo a personálna bibliografia. In Slavica Slovaca, 2018, roč. 53, č. 1, s. 90-91. ISNN 0037-6787. Recenzia na: 70 rokov Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied: kontinuity a diskontinuity bádania a jednej inštitúcie. / G. Kiliánová – J. Zajonc. – VEDA; Bratislava: VEDA, 2016. / PhDr. BOŽENA FILOVÁ, CSc., členka korešpondentka SAV: osobnosť, dielo a personálna bibliografia. / G. Kiliánová – V. Potančok. – Ústav etnológie SAV; Bratislava, 2017.

ŽEŇUCHOVÁ, K. - КИТАНОВА, М. – ŽEŇUCH, P. (Eds.): Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach (zo slovanskej etnolingvistiky). In Slavica Slovaca, 2017, roč. 52, č. 2, s. 190-192. ISNN 0037-6787. Recenzia na: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach (zo slovanskej etnolingvistiky). / K. Žeňuchová – P. Žeňuch – М. Китанова. – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН, Slovenský komitét slavistov, Veľvyslanectvo bulharskej republiky v Slovenskej republike; Bratislava – Sofia, 2017.

Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. In Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 2, s. 188-189.

ZAJONC, J. – MÉSZÁROSOVÁ, M. – KOSTOVSKÁ, I.: Slovenský národopis 1953 – 2002. In Slavica Slovaca, 2015, roč. 50, č. 2, s. 186-187. ISSN 0037-6787. Recenzia na: Slovenský národopis 1953 – 2002. Bibliografia / J. Zajonc – M. Mészárosová – I. Kostovská. – Ústav etnológie SAV; Bratislava, 2013. – ISBN 978-80-88997-53-5.

Wilšinská, Ľubomíra – Hubinská, Nikoleta – Strýčková, Mária: Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres / Polemicko-teologické témy v žánroch staršej literatúry. In Slavica Slovaca, 2015, roč. 50, č. 1, s. 76-79.

V Bratislave priblížili úctu k bolestnej Bohorodičke na Slovensku. In Slovo, 2014, roč. 46, č. 22, s. 6-7. ISSN 1335-7492.

LACH, M.: Il contributo di Giorgio Giovanniccio Bazilovič OSBM alla formazione monastica dei Basiliani dell ́eparchia di Mukačevo(1789-1821). Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum. In Slavica Slovaca, 2014, roč. 49, č. 1, s. 82-84. ISSN 0037-6787. Recenzia na: Il contributo di Giorgio Giovanniccio Bazilovič OSBM alla formazione monastica dei Basiliani dell ́eparchia di Mukačevo (1789-1821). Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum / M. Lach. – Pontificium Istitutum Orientale; Roma, 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics