Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Mgr. Svetlana VAŠÍČKOVÁ, PhD. (rod. ŠAŠERINA) (1987)

vedecká pracovníčka

svetlana.vasickova@savba.sk

02/59209422

 

 

 

Svetlana Vašíčková v rámci výskumnej úlohy Interdisciplinárny a konfrontačný výskum jazyka, ľudovej, slovesnej a materiálnej kultúry a dejín osídlenia v oblasti slovensko-poľských, slovensko-rusínsko-ukrajinských, slovensko-južnoslovanských a slovensko-nemeckých kontaktov sa venuje výskumu vzťahov jazyka a duchovnej kultúry medzi slovanským Východom a Západom s prihliadnutím na slovensko-východoslovanské jazykové a kultúrne kontakty (analýza cyrilských textov z jazykového, etnolingvistického a historického hľadiska na slovanskom historicko-porovnávacom základe).

V rámci tejto výskumnej úlohy S. Vašíčková v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV v spolupráci s Filozofickou fakultou UKF v Nitre úspešne obhajila dizertáciu na tému Duchovná kultúra medzi Východom a Západom. Na materiáli Uglianskych rukopisov.

 

 

 

Publikačná činnosť

 

2018

Etnicko-konfesionálna rozmanitosť z hľadiska úniou nezjednotených veriacich v Mukačevskom biskupstve na prelome 17. a 18. storočia. In: Slavica Slovaca, 2018, roč. 53, č. 1, s. 73-78.

Tolkovanija i poučenija na Svjaščennoje Pisanije kak istočnik issledovanija kuľturnoj kommunikacii meždu Vostokom i Zapadom. In: Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV ; Košice : Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2018, s. 18-19.

Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia. Svetlana Vašíčková - Ľubomíra Wilšinská (Zost.). Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV ; Košice : Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2018. 72 s.

 

2017

O jazyke evangelskich perikop učiteľnych evangelij karpatskogo regiona. In Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 133-140.

Reakcija na process latinizaciji, otražennaja v tekstach Ugljanskich rukopisej. In Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Monotematický súbor štúdií. - Košice ; Bratislava : Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, Teologická fakulta Trnavskej univerzity : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017, s. 153-170. ISBN 978-80-8191-074-6. (Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia).

Cyrilské rukopisy karpatskej proveniencie ako zdroj etnolingvistického výskumu. In Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. - Bratislava ; Sofia : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike : Institut za blharski ezik "Prof. Ljubomir Andrejčin" pri BAN, 2017, s. 271-276. ISBN 978-80-89489-32-9. (Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti)).

 

2016

Dva rukopisy z konca 17. storočia z Marmaroša. In Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 2, s. 155-164.

Maďarismy v Ugljanských rukopisech. In Slované: souznění a konflikty. - Červený Kostelec / Praha : Pavel Mervart a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. 57-64.

Углянские рукописи как источник познания карпатской духовной культуры на рубеже XVII–XVIII вв. In Ján Stanislav a slovenská slavistika, 2016, s. 41-50.

 

2015

О лексических заимствованиях западнославянского происхождения в Углянском сборнике "Ключ". In Křižovatky Slovanů, Červený Kostelec/Praha 2015, s. 81-93.

Apokrifičeskije motivy v ugľanskom učiteľnom evangelii. In Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky. – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015, s. 165-185.

 

2014

Богородица в культурной традиции Закарпатья. In: Slavica Nitrensia, 2014, č. 2, s. 59–64.

Народные и апокрифические мотивы рождественского цикла, отражённые в Углянских рукописях второй половины XVII века. In Studia Ceranea, 2014, č. 4, s. 209-217.

 

2013

Dva uglianske rukopisy evanjeliových ponaučení, výkladov a exempiel. In: Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013, s. 155-160.

Ľudové a apokryfické motívy vianočného cyklu v uglianskych rukopisoch druhej polovice 17. storočia. In: Slavica Slovaca, 2013, roč. 48, č. 2, s. 132-138.

 

2012

Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. In Slavica Slovaca, 2012, roč. 47, č. 2, s. 165-166.

 

2011

Культурные аспекты путешествия в Святую землю (на материале рукописи Иоанна Брадача конца XVIII века из восточной Словакии). In Slavica Slovaca, 2011, roč. 46, č. 2, s. 161-166.

Magisterská práca "Lingvistické a kulturní aspekty v «Chožděnii Daniila igumena...» v opisu konce 18.století," Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, 2011.