Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Mgr. Mária STRÝČKOVÁ, PhD. (1987)

vedecká pracovníčka

maria.stryckova@savba.sk

02/59209422

 

 

 

 

 

Mária Strýčková sa vo svojom výskume sústreďuje predovšetkým na komparáciu i analýzu terminológie v latinských a cirkenoslovanských paralelných textoch.

Je absolventkou Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v odbore klasické jazyky. Počas štúdia sa zameriavala na novolatinskú spisbu z prostredia gréckokatolíkov na našom území i prostredia historickej Mukačevskej eparchie. V rokoch 2014-2017 bola internou doktorandkou Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v študijnom odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúra v spolupráci s Filozofickou fakultou UKF v Nitre. V rámci vedecko-výskumných úloh doktorandského štúdia obhájila dizertačnú prácu s názvom Byzantsko-slovanská tradícia a kultúra – kontinuita a diskontinuita: Glosár k cirkevnoslovansko-latinskému výkladu liturgií v prostredí cirkvi byzantského obradu na Slovensku. V dizertačnej práci sa zamerala na používanie terminológie liturgického charakteru v latinskom a cirkevnoslovanskom paralelnom texte výkladu liturgie od Juraja Joannikija Baziloviča, a to Explicatio Sacrae Liturgiae Novae Legis veri Incruenti Sacrificii.

 

 

Publikačná činnosť

 

2018

Liturgické texty z Bazilovičovho diela Explicatio / Tolkovanije v komparácii. In Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia. Zborník anotácií. Zost. Svetlana Vašíčková – Ľubomíra Wilšinská. Bratislava – Košice: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2018, s. 22-23. ISBN 978-80-89489-36-7.
Latinsko-cirkevnoslovanské vzťahy v priestore historickej Mukačevskej eparchie. In Slavica Slovaca: XVI. medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade. Príspevky slovenských slavistov, 2018, roč. 53, č. 3 - 4 (supplementum), s. 230 - 242.
Latinsko-cirkevnoslovanské vzťahy v priestore historickej Mukačevskej eparchie. In Teze i rezimei u dva toma. Tom 2. Kniževnost, kultura, folklor. Pitaňa slavistike. XVI. Meždunarodni kongres slavista. Beograd: Meždunarodni kongres slavista – Savez slavističkich društava Srbije, 2018, s. 157. ISBN 978-86-917949-6-5.

 

2017

Nad latinsko-cirkevnoslovanským glosárom k Bazilovičovmu liturgickému dielu. In Slavica Slovaca, 2017, roč. 52, č. 1, s. 67-74. ISSN 0037-6787.
Metodologický postup latinsko-cirkevnoslovanského glosára k výkladu liturgií od Baziloviča, . In Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Eds. Peter Žeňuch – Peter Zubko et alii. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 311- 322. ISBN 978-80-89489-34-3.
Z glosára k cirkevnoslovansko-latinskému výkladu liturgie v prostredí cirkvi byzantského obradu na Slovensku. In Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Monotematický súbor štúdií. Eds. Šimon Marinčák – Peter Žeňuch. Košice – Bratislava: Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, Teologická fakulta Trnavskej univerzity – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017, s. 193 - 218. ISBN 978-80-8191-074-6.
dizertačná práca: Byzantsko-slovanská tradícia a kultúra kontinuita a diskontinuita: Glosár k cirkevnoslovansko-latinskému výkladu liturgií v prostredí cirkvi byzantského obradu na Slovensku (22.08.2017) na UKF v Nitre, v študijnom programe slavistika: slovanské jazyky: ruský jazyk a v študijnom odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúry, 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov;
 

2016

STRÝČKOVÁ, Mária: Z glosára k cirkevnoslovansko-latinskému výkladu liturgie v prostredí cirkvi byzantského obradu na Slovensku. In Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou
v Uhorsku do konca 18. storočia. Zborník anotácií. Zost. Šimon Marinčák – Peter Žeňuch. Bratislava – Košice: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2016, s.18.

 

2015

STRÝČKOVÁ, Mária: Ideový stret latinskej a cirkevnoslovanskej obradovej terminológie v diele Juraja Joannikija Baziloviča. In Zbrojne i ideologiczne konflikty w dawnym piśmiennictwie Słowian i ich echa w nowszej kulturze. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne. Tom. 11. - Kraków: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo «scriptum» Tomasz Sekunda, 2015, s. 269-286.

 

 

Správy a recenzie:

STRÝČKOVÁ, Mária – Šmeringaiová, Paulína: Konferencia Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. In Slavica slovaca, 2017, roč. 52, č. 2, s. 182-183.
ISSN 0037-6787.
MRŇÁVEK, T.: Vývoj a struktura liturgie sv. Jána Zlatoústého. In Slavica Slovaca, 2018, roč. 53, č. 1, s. 86. ISSN 0037-6787. Recenzia na: Vývoj a struktura liturgie sv. Jána Zlatoústého / T. Mrňávek (Ed.) - Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017.
STRÝČKOVÁ, Mária: Žeňuchová, K. (Ed.): Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky. In Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 1, s. 85- 87. ISSN 0037-6787. Recenzia na: Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky / K. Žeňuchová (Ed.) - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov;
Bratislava, 2015.

STRÝČKOVÁ, Mária: V Košiciach zorganizovali konferenciu o vzťahu východnej a západnej Cirkvi v Uhorsku. In Slovo, 2016, roč. 48, č. 16-17, s. 12. ISSN 1335-7492.

STRÝČKOVÁ, Mária – Wilšinská, Ľubomíra – Hubinská, Nikoleta: Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres / Polemicko-teologické témy v žánroch staršej literatúry. In Slavica Slovaca, 2015, roč. 50, č. 1, s. 76-79.

STRÝČKOVÁ, Mária: Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska. In Slavica Slovaca, 2014, roč. 49, č. 2, s. 187-188. ISSN 0037-6787.

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics