Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Mgr. Mária STRÝČKOVÁ (1987)

interná doktorandka

maria.stryckova@savba.sk

02/59209422

 

 

 

 

Mária Strýčková je absolventkou Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v odbore klasické jazyky. V SÚJS SAV sa ako interná doktorandka v rámci doktorandského študijného programu v odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúra venuje výskumu textov a kultúrno-historickému kontextu latinského jazyka v prostredí historickej Mukačevskej eparchie. Počas doktorandského štúdia sa bude venovať porovnávacej analýze terminológie v cirkevnoslovansko-latinskom liturgickom spise Explicatio Sacrae Liturgiae Novae Legis veri Incruenti Sacrificii, ktorého autorom je Juraj Joannikij Bazilovič, protoigumen mukačevského baziliánskeho kláštora.

 

 

Publikačná činnosť

 

2015

STRÝČKOVÁ, Mária: Ideový stret latinskej a cirkevnoslovanskej obradovej terminológie v diele Juraja Joannikija Baziloviča. In Zbrojne i ideologiczne konflikty w dawnym piśmiennictwie Słowian i ich echa w nowszej kulturze. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne. Tom. 11. - Kraków: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo «scriptum» Tomasz Sekunda, 2015, s. 269-286.

 

 

Správy a recenzie:

STRÝČKOVÁ, Mária: Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska. In Slavica Slovaca, 2014, roč. 49, č. 2, s. 187-188. ISSN 0037-6787.

STRÝČKOVÁ, Mária – Wilšinská, Ľubomíra – Hubinská, Nikoleta: Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres / Polemicko-teologické témy v žánroch staršej literatúry. In Slavica Slovaca, 2015, roč. 50, č. 1, s. 76-79.

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics