Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Mgr. Mária STRÝČKOVÁ, PhD. (1987)

vedecká pracovníčka

maria.stryckova@savba.sk

02/59209422

 

 

 

 

Mária Strýčková sa vo svojom výskume sústreďuje predovšetkým na komparáciu i analýzu terminológie v latinských a cirkenoslovanských paralelných textoch.

Je absolventkou Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v odbore klasické jazyky. Počas štúdia sa zameriavala na novolatinskú spisbu z prostredia gréckokatolíkov na našom území i prostredia historickej Mukačevskej eparchie. V rokoch 2014-2017 bola internou doktorandkou Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v študijnom odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúra v spolupráci s Filozofickou fakultou UKF v Nitre. V rámci vedecko-výskumných úloh doktorandského štúdia obhájila dizertačnú prácu s názvom Byzantsko-slovanská tradícia a kultúra – kontinuita a diskontinuita: Glosár k cirkevnoslovansko-latinskému výkladu liturgií v prostredí cirkvi byzantského obradu na Slovensku. V dizertačnej práci sa zamerala na používanie terminológie liturgického charakteru v latinskom a cirkevnoslovanskom paralelnom texte výkladu liturgie od Juraja Joannikija Baziloviča, a to Explicatio Sacrae Liturgiae Novae Legis veri Incruenti Sacrificii.

 

 

Publikačná činnosť

 

2016

STRÝČKOVÁ, Mária: Z glosára k cirkevnoslovansko-latinskému výkladu liturgie v prostredí cirkvi byzantského obradu na Slovensku. In Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Zborník anotácií. Zost. Šimon Marinčák – Peter Žeňuch. Bratislava – Košice: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2016, s.18.

 

2015

STRÝČKOVÁ, Mária: Ideový stret latinskej a cirkevnoslovanskej obradovej terminológie v diele Juraja Joannikija Baziloviča. In Zbrojne i ideologiczne konflikty w dawnym piśmiennictwie Słowian i ich echa w nowszej kulturze. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne. Tom. 11. - Kraków: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo «scriptum» Tomasz Sekunda, 2015, s. 269-286.

 

 

Správy a recenzie:

STRÝČKOVÁ, Mária: Žeňuchová, K. (Ed.): Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky. In Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 1, s. 85- 87. ISSN 0037-6787. Recenzia na: Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky / K. Žeňuchová (Ed.) - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov; Bratislava, 2015.

STRÝČKOVÁ, Mária: V Košiciach zorganizovali konferenciu o vzťahu východnej a západnej Cirkvi v Uhorsku. In Slovo, 2016, roč. 48, č. 16-17, s. 12. ISSN 1335-7492.

STRÝČKOVÁ, Mária – Wilšinská, Ľubomíra – Hubinská, Nikoleta: Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres / Polemicko-teologické témy v žánroch staršej literatúry. In Slavica Slovaca, 2015, roč. 50, č. 1, s. 76-79.

STRÝČKOVÁ, Mária: Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska. In Slavica Slovaca, 2014, roč. 49, č. 2, s. 187-188. ISSN 0037-6787.

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics