Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

   Mgr. Peter SOKOL (1993)

   interný doktorand

   peter.sokol@savba.sk

   02/59209419

 

Peter Sokol je absolventom Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom odbore učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie. Je interným doktorandom SÚJS SAV v študijnom odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúry. Vo svojej odbornej práci sa venuje výskumu jazykovo-kultúrneho vývinu Slovanov v stredoeurópskom priestore a obrazu ich národnoobrodenských hnutí v 19. storočí, a to najmä v kontexte dobových periodík.

 

Publikačná činnosť

 

2020

SOKOL, Peter: Hurbanove Slovenské pohľady v stredoeurópskom kontexte iných literárnych časopisov. In: Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája IX. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet, 2020, s. 100-102. ISBN 978-963-489-218-2. (VEGA 2/0063/20: Medzi rozprávkou a vedou: výskum spoločného noetického priestoru).
SOKOL, Peter: K jubileu profesora Jozefa Hvišča. In: Slavica Slovaca, 2020, roč. 55, č. 1, s. 135-136. ISSN 0037-6787.
SOKOL, Peter: Brtáňová, Erika: Slovo Pánovo zostáva naveky: Z kázňovej tvorby slovenských spisovateľov 18. – 19. storočia. In Slavica Slovaca, 2020, roč. 55, č. 2, s. 318-320. ISSN 0037-6787. Recenzia na: BRTÁŇOVÁ, Erika: Slovo Pánovo zostáva naveky: Z kázňovej tvorby slovenských spisovateľov 18. – 19. storočia. Bratislava: Veda, 2018. ISBN 978-80-224-1683-2
.

 

2019

SOKOL, Peter: Ján Kollár v kontakte so Srbmi a náčrt vplyvu jeho myšlienok slovanskej vzájomnosti. In: Slavica Slovaca, 2019, roč. 54, č. 2, s. 166-172. ISSN 0037-6787.

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics