Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

   Mgr. Peter SOKOL (1993)

   interný doktorand

   peter.sokol@savba.sk

   02/59209419

 

Peter Sokol je absolventom Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom odbore učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie. Je interným doktorandom SÚJS SAV v študijnom odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúry. Vo svojej odbornej práci sa venuje výskumu jazykovo-kultúrneho vývinu Slovanov v stredoeurópskom priestore a obrazu ich národnoobrodenských hnutí v 19. storočí, a to najmä v kontexte dobových periodík.

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics