Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Mgr. Paulína ŠMERINGAIOVÁ, PhD. (1991)

vedecká pracovníčka

paulina.smeringaiova@savba.sk

02/59209422

 

 

 

Paulína Šmeringaiová sa vo svojom výskumnom zameraní sústreďuje na oblasť slovensko-nemeckých jazykových a mimojazykových vzťahov v 16. – 19. storočí doložených na základe skúmania paralelných písomných pamiatok. V rámci výskumu sa venuje najmä tematickému okruhu cechových združení remeselníkov na území dnešného Slovenska.
Je absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave v odbore prekladateľstvo – tlmočníctvo (v študijnom programe chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra). V rokoch 2016-2019 bola internou doktorandkou Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v študijnom odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúra v spolupráci s Filozofickou fakultou UKF v Nitre. V rámci doktorandského štúdia obhájila dizertačnú prácu s názvom Slovensko-nemecké vzťahy v 16. – 19. storočí (na materiáli cechovej dokumentácie), ktorá sa tematicky sústredila na vybrané paralelné rukopisné cechové artikuly. Súčasť práce tvorí ich transliterácia v plnom rozsahu a bližšia analýza.
 

 

 

 

Publikačná činnosť

 

2018

 

Slovensko-nemecké vzťahy v 15. – 18. storočí. In Slavica Slovaca : XVI. medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade. Príspevky slovenských slavistov, 2018, roč. 53, č. 3-4 (supplementum), s. 42-47. ISSN 0037-6787.

Die Slowakisch-Deutschen Beziehungen im 15. – 18. Jahrhundert. In Teze i rezimei u dva toma. Jezik. XVI. Meždunarodni kongres slavista. Tom 1. - Beograd : Meždunarodni komitet slavista : Savez slavističkich društava Srbije, 2018, s. 210. ISBN 978-86-917949-5-8.

From the Issue of Slovak-German Relations in the Case of Guild Rules. In Minorities in Europe. Research, documentation, presentation, revitalization. Book of Abstracts. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2018, s. 18. ISBN 978-80-8105-963-6.

 

Správy a recenzie

ŠMERINGAIOVÁ, Paulína: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovenskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti). In Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 2, s. 191-193. ISSN 0037-6787.

ŠMERINGAIOVÁ, Paulína - Strýčková, Mária Antónia: Konferencia Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. In Slavica slovaca, 2017, roč. 52, č. 2, s. 182-183. ISSN 0037-6787.

LAPKO, R. (ed.): Martin Luther po päťsto rokoch. In Slavica Slovaca, 2018, roč. 53, č. 2, s. 194-195. ISSN 0037-6787. Recenzia na: Martin Luther po päťsto rokoch / Róbert Lapko (ed.). - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, 2018.
 

Prekladová a editorská činnosť

TARLE, Tuga: Svadba; Perlový náhrdelník in Ariadnina niť, Bratislava: AnaPress 2017, s. 27-32; 53-58. ISBN 978-80-89137-87-9

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics