Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Mgr. Paulína ŠMERINGAIOVÁ, PhD. (1991)

Vedecká pracovníčka

paulina.smeringaiova@savba.sk

02/59209422

 

 

 

Paulína Šmeringaiová sa vo svojom výskumnom zameraní sústreďuje na oblasť slovensko-nemeckých jazykových a mimojazykových vzťahov v 16. – 19. storočí doložených na základe skúmania paralelných písomných pamiatok. V rámci výskumu sa venuje najmä tematickému okruhu cechových združení remeselníkov na území dnešného Slovenska.
Je absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave v odbore prekladateľstvo – tlmočníctvo (v študijnom programe chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra). V rokoch 2016-2019 bola internou doktorandkou Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v študijnom odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúra v spolupráci s Filozofickou fakultou UKF v Nitre. V rámci doktorandského štúdia obhájila dizertačnú prácu s názvom Slovensko-nemecké vzťahy v 16. – 19. storočí (na materiáli cechovej dokumentácie), ktorá sa tematicky sústredila na vybrané paralelné rukopisné cechové artikuly. Súčasť práce tvorí ich transliterácia v plnom rozsahu a bližšia analýza.
 

 

 

 

Publikačná činnosť

 

2017

 

Správy a recenzie

ŠMERINGAIOVÁ, Paulína – Strýčková, Mária: Konferencia Liturgické Jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. In Slavica slovaca, 2017 roč. 52, č.2, s. 182-183. ISSN 0037-6787

 

Prekladová a editorská činnosť

TARLE, Tuga: Svadba; Perlový náhrdelník in Ariadnina niť, Bratislava: AnaPress 2017, s. 27-32; 53-58. ISBN 978-80-89137-87-9

 

2016

ŠMERINGAIOVÁ, Paulína Medzinárodná interdisciplinárna slavistická konferencia o jazyku a kultúre v slovanskom kontexte. In Slavica slovaca, 2016, roč. 51, č. 2, s. 191-193. ISSN 0037-6787

 

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics