Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Mgr. Mária PROKIPČÁKOVÁ, PhD. (1987)

vedecká pracovníčka

maria.prokipcakova@savba.sk

02/59209419

 

 

 

 

 

Mária Prokipčáková sa orientuje na oblasť liturgickej hudby byzantsko-slovanského obradu, tzv. karpatského prostopinija a jeho významu v etnicky i religiózne zmiešanom prostredí východného Slovenska, západnej Ukrajiny a častí Poľska a Maďarska, a to s prihliadnutím na osobitosti jeho vývoja, praxe a dochovanej podoby zapísanej v rukopisných a tlačených zbierkach 17. - 20. storočia.

Je absolventkou Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne v odbore hudobná veda a Akadémie starej hudby pri FF MU v Brne v odbore teória a prax starej hudby. Počas štúdia sa zameriavala na výskum paraliturgickej piesňovej tvorby byzantsko-slovanského obradu a jej notačných systémov. Od roku 2013 bola internou doktorandkou Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v študijnom odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúry. V rámci doktorandského štúdia sa venovala problematike liturgickej hudby byzantsko-slovanského obradu v období 17.-19. storočia, so zreteľom na život a rukopisné dielo významného pisára a kantora Jána Juhaseviča Skľarského. V roku 2016 úspešne obhájila dizertačnú prácu s názvom Irmologiony Jána Juhaseviča Skľarského v kontetxte vývinu karpatského prostopinija. (Hudobno-textové formy dvanástich veľkých sviatkov a Paschy).

 

 

 

Publikačná činnosť

 

2017

Prejavy medzikultúrnych vzťahov Východu a Západu v irmologionovej tvorbe 18. storočia v Mukačevskej eparchii. Na príklade vybraných prameňov. In Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Monotematický súbor štúdií. (Šimon Marinčák – Peter Žeňuch, eds.), Košice: Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, Teologická fakulta Trnavskej univerzity / Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017, s. 123-151, ISBN 978-80-8191-074-6.

 

2016

Irmologion Jána Juhaseviča Skliarskeho (poznámky k rukopisu z rokov 1784-1785). In Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 2, s. 165-170, ISSN 0037-6787.

K otázkam výskumu liturgickej hudby byzantsko-slovanského obradu v diele Jána Juhaseviča Skliarskeho. In Opera linguistica 3/2016. Slovensko-ukrajinské vzťahy, z výskumu lingvistiky, literárnej vedy, prekladu a kultúrnych kontaktov/ Slovac’ko-ukrajins’ki vidnosyny v haluziach movoznavstva, literaturoznavstva, perekladu ta kuľtutnich kontaktiv. Mária Čižmárová (ed.). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2016, s. 376-392. ISBN 978-80-555-1667-7.

Prejavy medzikultúrnych vzťahov Východu a Západu v irmologionovej tvorbe 18. storočia v Mukačevskej eparchii. In Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia (Marinčák, Š., Žeňuch, P. zost.) Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV/ Košice: Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, 2016, s. 19, ISBN 978-80-89489-26-8.

 

2015

Irmologion Jána Juhaseviča Skľarského z roku 1784 - 1785. K otázke pôvodu jeho textových a hudobných foriem. In: Rossica Iuvenum 2014, Nitra: Garmond, 2015, s. 66-81, CD-ROM, ISBN 978-80-89703-17-3.

Irmologion Jána Juhaseviča Skľarského z roku 1800 - 1801. In: Slavica Slovaca, roč. 50, č. 2, Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015, s. 156-168, ISSN 0037-6787.

Joan Juhasevič’s Irmologion (1784) and Its Role in the Development of the Music and Text Forms of Carpathian Prostopinije in the 16th-18th centuries. In: Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei (Ladislav Kačic, ed.), Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015, s. 219-241. ISBN 978-80-89489-25-1.

 

2014

Paraliturgické piesne byzantsko-slovanského obradu v karpatskom prostredí. Piesne Veľkého pôstu v rukopisných a tlačených zbierkach 18.- 20. storočia. In: Muzikologické fórum, 2014, roč. 3, č. 1, s. 118 -144. ISSN 1805-3866.

 

 

Správy a recenzie:

Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi slovanským Východom a Západom. Das Erbe der geistlichen Liedkultur zwischen Ost und West. Наследие духовной песенной культуры между славянским Востоком и Западом. In: Slavica Slovaca, 2014, roč. 49, č. 1, s. 90-91. ISSN 0037-6787. Recenzia na: Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi slovanským Východom a Západom. Das Erbe der geistlichen Liedkultur zwischen Ost und West. Наследие духовной песенной культуры между славянским Востоком и Западом / Peter Žeňuch (ed.). - Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV ; Bratislava, 2013. ISBN 978-80-89489-07-7.

Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei. Hudobné a literárne kontexty baroka v strednej Európe / na Slovensku. In: Slavica Slovaca, 2014, roč. 49, č. 2, s. 185 -186. ISSN 0037-6787.

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics