Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

 

Mgr. Božena PECUCHOVÁ (1978)

externá doktorandka

bozena.pecuchova@savba.sk

 

 

 

 

Božena Pecuchová je absolventkou Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v odbore slovenský jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra. V SÚJS SAV sa ako externá doktorandka v rámci doktorandského študijného programu v odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra (v špecializácii slovenský jazyk a kultúra vo vzťahu s inými slovanskými jazykmi a kultúrami) venuje výskumu cyrilských rukopisných textov pochádzajúcich z nášho územia, predovšetkým evanjeliových, pričom sa zameriava na ich filologickú analýzu a interpretáciu a porovnanie s jazykom najstarších zachovaných staroslovienskych pamiatok. Od 1. 9. 2015 prešla do externej formy doktorandského štúdia.

 

 

Publikačná činnosť

 

 

2015

Baškovský evanjeliár – cyrilská rukopisná pamiatka z východného Slovenska. Základná charakteristika. In Rossica Iuvenum 2014. - Nitra : Garmond, 2015, s. 57-65.

 

2014

Slovesné tvary minulého času v Evanjeliu sv. Lukáša v staroslovienčine a cirkevnej slovančine a ich preklady do vybraných súčasných východoslovanských jazykov. In VARIA XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. - 7. 12. 2012). - Nitra : Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre / Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, 2014, s. 297-320, CD-ROM. ISBN 978-80-558-0565-8.

Slovesné tvary minulého času v Evanjeliu sv. Lukáša v staroslovienčine a cirkevnej slovančine a ich preklady do vybraných súčasných východoslovanských jazykov. In VARIA XXII. Zborník abstraktov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. - 7. 12. 2012). - Nitra : Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre / Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, 2014, s. 60. ISBN 978-80-558-0564-1.

 

 

 

Správy a recenzie:

ŽEŇUCH, P. (Ed.): Источники византийско-славянской традиции и культуры в Словакии / Pramene k byzantsko-slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. IV. In Slavica Nitriensia, 2015, roč. 4, č. 1, s. 93-96.

Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky. In Slavica Slovaca, 2014, roč. 49, č. 2, s. 183-185. ISSN 0037-6787.

Sacrum et profanum. Jazykovyje, literaturnyje i etničeskije vzaimosviazi christianskoj kuľtury. In Slavica Slovaca, 2013, roč. 48, č. 1, s. 85-87. ISSN 0037-6787. Recenzia na: Sacrum et profanum.Jazykovyje, literaturnyje i etničeskije vzaimosviazi christianskoj kuľtury / M. M. Valencova - E. S. Uzeneva (zodp. red.). - Institut slavianovedenija Rossijskoj akademii nauk, Institut slavistiki im. Jana Stanislava Slovackoj akademii nauk, Institut etnologii Slovackoj akademii nauk ; Moskva, 2012. - ISBN 978-7576-0263-9.

Sacrum et profanum. Jazykovyje, literaturnyje i etničeskije vzaimosviazi christianskoj kuľtury. In Slavistická folkloristika, 2012-2013, s. 18-20. Recenzia na: Sacrum et profanum.Jazykovyje, literaturnyje i etničeskije vzaimosviazi christianskoj kuľtury / M. M. Valencova - E. S. Uzeneva (zodp. red.). - Institut slavianovedenija Rossijskoj akademii nauk, Institut slavistiki im. Jana Stanislava Slovackoj akademii nauk, Institut etnologii Slovackoj akademii nauk ; Moskva, 2012. - ISBN 978-7576-0263-9.

 

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics