Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD.

riaditeľ

simon.marincak@savba.sk

02/59209412

 

 

V rámci svojho vedeckovýskumného zamerania sa venuje byzantskej liturgickej i širšej bohoslužobnej, konfesionálnej a kultúrno-religióznej tradícii v slovanskom prostredí s presahmi tejto tradície v neslovanskom kontexte. Skúma formy stredovekého liturgického formulára a vývin liturgie v slovanskom prostredí od 9. storočia do modernizácie redakcie formulára začiatkom 20. storočia. Vo svojom bádateľskom úsilí sa realizuje najmä v oblasti diachrónnych pohľadov na dejiny byzantskej liturgie a hudobno-liturgickú (bohoslužobnú) tradíciu aj vzhľadom na staršie i novšie písomné pramene. V rámci výskumov zameraných na byzantskú liturgickú tradíciu sa venuje vývinu jej foriem od vzniku ranokresťanskej liturgie a jej sémantickej rovine. V kontexte výskumu byzantskej hudobnej tradície sa sústreďuje aj na výskum hudobno-kultúrnych prameňov a pamiatok vrátane ich textovej výstavby od prvých storočí po posledné edície hudobno-liturgických prameňov v 19. a 20. storočí.

  

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics