Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD. (1972)

Vedecký pracovník

robert.lapko@savba.sk

02/59209411

 

 

 

 

 

Doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD. sa dlhodobo a systematicky venuje výskumu biblických textov, prekladov a špecifík biblického jazyka. K najvýznamnejším výsledkom jeho výskumu patrí monografia K metodike nového prekladu Svätého písma do slovenčiny (Róbert Lapko ed., Vision Slovakia, Mahtomedi, MN, USA, 2016, 298 s.). Je to výstup projektu KEGA 018KU-4/2014 zaoberajúci sa skúmaním rôznych aspektov problematiky prekladu, histórie a aktuálneho stavu slovenských biblických prekladov, ktorého bol zodpovedným riešiteľom. V minulom roku publikoval ďalšie dva súvisiace zahraničné články v relevantných a karentovaných periodikách (Peter Juhás - Róbert Lapko, Aspis und Draqone und die mythologischen Wesen der Syrischen Baruch-Apokalypse, Ephemerides Theologicae Lovanienses, Louvain Journal of Theology and Canon Law, Vol. 91, Fasc. 1, 2015, Peeters, 131-144; J. Feník - R. Lapko, Annunciations To Mary in Luke 1-2, Biblica, Vol. 96, Fasc. 4, 2015, Gregorian&Biblical Press, 498-524). Medzi jeho vedecké práce s biblickou tematikou a zameraním sa aj na biblický štýl patria vedecké monografie: Tóbiho chválospev. Exegetické a teologické štúdium Tob 13,1-14,1 (VMV, Prešov, 2005, 297 s.) a Family and marriage in the book of Tobit: sociological and anthropological aspects (Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków, 2011, 110 s.). Spoluautorsky sa podieľal na vzniku vedeckých Komentárov k Starému zákonu (Genezis, Dobrá kniha, Trnava, 2008; Exodus, Dobrá kniha, Trnava, 2013; v príprave pred tlačou Kniha Žalmov 51-100), v ktorých sa okrem komentovania jednotlivých výrazov a spojení vysvetľujú aj gramatické, lexikálne otázky a odôvodňujú prekladové varianty. Ako spoluriešiteľ sa podieľal aj na práci dvoch projektov VEGA č. 1/0274/09: Komentár k biblickej knihe Exodus a VEGA č. 1/0318/12: Komentár ku Knihe žalmov (51-100), ktorých výstupom sú aj vyššie spomenuté komentáre. Dlhodobú vedeckú prácu so starovekými jazykmi a biblickými textami aplikačne zhmotnil v založení Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, ktoré pod jeho vedením realizuje množstvo odborných a popularizačných projektov zameraných na sprístupňovanie starovekých biblických textov širokej verejnosti. Päť rokov v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave organizuje letné intenzívne kurzy starovekých jazykov (biblická hebrejčina a gréčtina, sýrčina, latinčina, staroslovienčina a akádčina).

V rokoch 1998-2001 prednášal biblickú hebrejčinu na RKCMBF Univerzity Komenského, v rokoch 2014-2015 prednášal biblickú hebrejčinu na GTF Prešovskej univerzity v Prešove. V rokoch 2010-2014 pracoval ako prorektor pre zahraničné vzťahy, mobility, formáciu a komplexnú akreditáciu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Od roku 2005 prednáša biblickú hebrejčinu na TF Katolíckej univerzity v Ružomberku a pracuje aj ako vedecký pracovník Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v rámci projektu Centra excelentnosti SAV.

V akademickom roku 2001/2002 absolvoval špecializovaný kurz prekladania Biblie do moderných jazykov na Free University v Amsterdame (Holandsko). Následne pokračoval štúdiom biblickej hebrejčiny na prestížnych zahraničných univerzitách The Catholic University of America 2002/2003; a v Ríme na Pápežskom biblickom inštitúte 2003/2004.

V rokoch 2010-2015 prednášal biblickú hebrejčinu na pozvanie vedenia Pontificio Universitas Lateranensis v Ríme na pracovisku Institutum Theologicum Rigense v Rige (Lotyšsko). Výsledky svojho základného výskumu biblických textov prezentoval aj v roku 2015 na pozvanie vedenia University of London, Heythrop College. Je členom The Catholic Biblical Association of America a ďalších zahraničných redakčných rád vedeckých časopisov: Studia pastoralne, Biuletyn edukacji medialnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics