Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Prof. Róbert LAPKO, Th.D., PhD. (1972)

samostatný vedecký pracovník

robert.lapko@savba.sk

02/59209411

 

 

 

 

 

Prof. Róbert Lapko, ThD., PhD. sa dlhodobo a systematicky venuje výskumu biblických textov, prekladov a špecifík biblického jazyka. K najvýznamnejším výsledkom jeho výskumu patria monografie Jánovo evanjelium. Nový preklad a krátky komentár (Róbert Lapko ed., VEDA, Bratislava, 2019, 179 s.), výstup projektu APVV-16-0514 Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny, ktorého je zodpovedným riešiteľom a publikácia K metodike nového prekladu Svätého písma do slovenčiny (Róbert Lapko ed., Vision Slovakia, Mahtomedi, MN, USA, 2016, 298 s.). Je to výstup projektu KEGA 018KU-4/2014 zaoberajúci sa skúmaním rôznych aspektov problematiky prekladu, histórie a aktuálneho stavu slovenských biblických prekladov, ktorého bol zodpovedným riešiteľom. V minulosti publikoval ďalšie štyri súvisiace zahraničné články v relevantných a karentovaných periodikách (P. Juhás – R. Lapko, Aspis und Draqone und die mythologischen Wesen der Syrischen Baruch-Apokalypse, Ephemerides Theologicae Lovanienses, Louvain Journal of Theology and Canon Law, Vol. 91, Fasc. 1, 2015, Peeters, 131-144; J. Feník - R. Lapko, Annunciations To Mary in Luke 1-2, Biblica, Vol. 96, Fasc. 4, 2015, Gregorian&Biblical Press, 498-524; J. Feník – R. Lapko, Christ as Ruler in Col 1,15-20, Ephemerides theologicae Lovanienses, Louvain Journal of Theology and Canon Law, Vol. 95, Fasc. 1, 2019, Peeters, 39-62; J. Feník – R. Lapko, The Reign of Christ in Colossians: a reassessement, The Catholic Biblical Quarterly, Vol. 81, č. 3, 2019, CUA Press, 495-516) a ďalších šesť článkov v domácich časopisoch (registrovaných v databáze SCOPUS). Medzi jeho vedecké práce s biblickou tematikou a zameraním aj na biblický štýl patria vedecké monografie: Tóbiho chválospev. Exegetické a teologické štúdium Tob 13,1-14,1 (VMV, Prešov, 2005, 297 s.) a Family and marriage in the book of Tobit: sociological and anthropological aspects (Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków, 2011, 110 s.). Spoluautorsky sa podieľal na vzniku vedeckých Komentárov k Starému zákonu (Genezis, Dobrá kniha, Trnava, 2008; Exodus, Dobrá kniha, Trnava, 2013; Kniha žalmov 51-75, Dobrá kniha, Trnava, 2017; Kniha žalmov 76-100, Dobrá kniha, Trnava, 2018; Žalm 119, Dobrá kniha, Trnava, 2019; Kniha žalmov 101-118, Dobrá kniha, Trnava, 2020, v tlači Kniha žalmov 120-150), v ktorých sa okrem komentovania jednotlivých výrazov a spojení vysvetľujú aj gramatické, lexikálne otázky a odôvodňujú prekladové varianty. Ako spoluriešiteľ sa podieľal aj na práci dvoch projektov VEGA č. 1/0274/09: Komentár k biblickej knihe Exodus a VEGA 1/0318/12: Komentár ku Knihe žalmov (51-100) a na projekte APVV-17-0001: Komentár ku Knihe žalmov II a III, ktorých výstupom sú aj vyššie spomenuté komentáre. Dlhodobú vedeckú prácu so starovekými jazykmi a biblickými textami aplikačne zhmotnil v založení Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, ktoré pod jeho vedením realizuje množstvo odborných a popularizačných projektov zameraných na sprístupňovanie starovekých biblických textov širokej verejnosti. Deväť rokov v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave organizuje letné intenzívne kurzy starovekých jazykov (biblická hebrejčina a gréčtina, sýrčina, latinčina, staroslovienčina a akádčina). V rokoch 1998-2001 prednášal biblickú hebrejčinu na RKCMBF Univerzity Komenského, v rokoch 2014-2015 prednášal biblickú hebrejčinu na GTF Prešovskej univerzity v Prešove. V rokoch 2010-2014 pracoval ako prorektor pre zahraničné vzťahy, mobility, formáciu a komplexnú akreditáciu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Od roku 2005 prednáša biblickú hebrejčinu na TF Katolíckej univerzity v Ružomberku a pracuje aj ako vedecký pracovník Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v rámci projektu Centra excelentnosti SAV. Od roku 2019 je predsedom Vedeckej rady SÚJS SAV. V akademickom roku 2001-2002 absolvoval špecializovaný kurz prekladania Biblie do moderných jazykov na Free University v Amsterdame. Následne pokračoval štúdiom biblickej hebrejčiny na prestížnych zahraničných univerzitách The Catholic University of America 2002-2003; a v Ríme na Pápežskom biblickom inštitúte 2003-2004. V rokoch 2010-2015 prednášal biblickú hebrejčinu na pozvanie vedenia Pontificia Universitas Lateranensis v Ríme na pracovisku Institutum Theologicum Rigense v Rige. Výsledky svojho základného výskumu biblických textov prezentoval aj v roku 2015 na pozvanie vedenia University of London, Heythrop College. Je členom The Catholic Biblical Association of America a ďalších zahraničných redakčných rád vedeckých časopisov: Studia pastoralne, Biuletyn edukacji medialnej, Warsaw Theological Studies.

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics