Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Mgr. Mária KOŠKOVÁ, CSc. (rod. ANDREEVA) (1952)

samostatná vedecká pracovníčka

maria.koskova@savba.sk

02/59209420

 

 

 

Vo svojom hlavnom bádateľskom zameraní sa Mária Košková venuje konfrontačným výskumom v oblasti slovensko-bulharskej lexikológie, frazeológie a gramatiky, lexikografickému spracúvaniu slovenskej a bulharskej slovnej zásoby. Je hlavnou autorkou, redaktorkou a vedúcou grantového projektu Bulharsko-slovenský slovník. Vykonáva funkciu školiteľky v doktorandskom štúdiu. V Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV pracuje Mária Košková od 1. 4. 1997.

V rokoch 2007–2008 bola vedúcou projektu APVV Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe, ktorý sa riešil v spolupráci s  Ústavom bulharského jazyka prof. Ľ. Andrejčina Bulharskej akadémie vied.

 

Ocenenia

Čestné uznanie a plaketa ministra kultúry Bulharskej republiky za prínos k rozvoju a šíreniu bulharskej kultúry (2003).

1. cena v súťaži Slovník roka (2005; udelila medzinárodná porota Jednoty tlmočníkov a prekladateľov v Prahe).

Prémia v kategórii lexikografických diel za Bulharsko-slovenský slovník I (A - K), udelená Literárnym fondom v rámci Ceny Mateja Bela v roku 2006.

Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách (udelená SAV v roku 2012)

Čestný odznak Bulharskej akadémie vied za zásluhy o rozvoj bulharistiky (2013)

Čestné uznanie za Bulharsko-slovenský slovník II (Л - По) udelené Jednotou tlmočníkov a prekladateľov v Prahe (2014)

 

 

 

Publikačná činnosť

 

2019

Košková, M.: Bulharsko-slovenský slovník III (Поàз - С). Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Vydavateľstvo VEDA. 713 s. ISBN 978-80-224-1755-6
Кошкова, М. – Костова, Н.: Към семантичния развой на лексикалната единица – българско-словашки паралели. In: Материали от Международната конференция „Българистични езиковедски четения“ (19-20.11.2018 г.). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, 65-69. ISBN 978-619-7433-31-9
Костова, Н. – Кошкова, М.: Омонимията като следствие от повторно заемане на чужди думи (върху български и словашки материал). In: Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (14-15 май 2019 година). София: Изд. на БАН, 2019, с. 91-96. ISBN 978-954-322-987-1
Košková, M.: Príbuzenská terminológia vo frazeológii (na bulharskom a slovenskom materiáli). In: Slovanské jazyky, literatúry a kultúry v kontaktoch. PHILOLOGICA LXXVII. Bratisla-va: Univerzita Komenského v Bratislave 2018, s. 262-269. ISBN 978-80-223-4639-9
 

2018

Dynamika jazyka v zrkadle slovníkového spracovania (na bulharskom a slovenskom materiáli). In Slavica Slovaca: XVI. medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade. Príspevky slovenských slavistov, 2018, roč. 53, č. 3-4 suppl., s. 4-18. ISSN 0037-6787

Dynamika jazyka v zrkadle slovníkového spracovania (na bulharskom a slovenskom materiáli). In Teze i rezime u dva toma. Jezik. XVI. Meždunarodni kongres slavista. Tom 1. - Beograd : Meždunarodni komitet slavista : Savez slavističkich društava Srbije, 2018, s. 209. ISBN 978-86-917949-5-8

Bezekvivalentná lexika v dvojjazyčnom slovníku (na bulharskom a slovenskom materiáli). In: Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Ed. Božana Niševa et al. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. 2018, s. 159-166. ISBN 978-80-86420-65-3

 

2017

Príbuzenská terminológia v kontexte bulharsko-slovenského diachrónneho výskumu. In Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. - Bratislava ; Sofia : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV: Slovenský komitét slavistov : Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike : Institut za bǎlharski ezik "Prof. Ljubomir Andrejčin" pri BAN, 2017, s. 61-74. ISBN 978-80-89489-32

Košková, M. - Satola-Staskowiak, J. Všeobecný mužský rod a maskulinizácia v slovenskom, poľskom a bulharskom jazykovom prostredí. In Slavica Slovaca, 2017, roč. 52, č.1, s. 3-15. ISSN 0037-6787

 

2016

Ján Stanislav v kontexte bulharskej slavistiky. In Ján Stanislav a slovenská slavistika. (Eds. Ján Doruľa, Peter Žeňuch). Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov. 2016, s. 163-175.

Маскулинизацията като лексикографски проблем. In: Лексикографията в началото на XXI век. Доклади от Седмата международна конференция по лексикология и лексикография. (София, 15-16 октомври 2015 г.) Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, София 2016, с. 111-118.

Трите юбилея на Славистичния институт „Ян Станислав“ в Братислава. In: Проглас, год. XXV, кн. 2, с. 512-526. Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2016

Božana Niševa: Inovační procesy v české a bulharské jazykové situaci (na materiálu jazyka médií). Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, Praha 2014, 182 s., In Slavia 85, 2016, seš. 2, s. 4-7

 

2015

Езиковедската българистика в Словакия през последните две десетилетия. In: Трети международен конгрес по българистика. Българистика. 23 - 26 май 2013. Секция Български език. !15. Подсекция Българистиката в чужбина, преподаване на български език Университетско издателство „Св. Климент Охридски, София, 2014“, с. 13- 31.

Към словообразувателната специфика на названията на такси и плащания в словашки и български език. Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност славянска филология (Благоевград, 16-18 октомври 2014 г.). Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2015, с. 73-79.

 

2014

Nehudobnosť hudobných motívov vo frazeológii (na bulharskom a slovenskom materiáli). Frazeologické štúdie VI. Hudobné motívy vo frazeológii. Ed. M. Dobríková. Univerzita Komenského v Bratislave 2014. s. 120-132. ISBN 978-80-223-3677-2.

Košková, M. – Hurbanič, M.: Tretí medzinárodný kongres bulharistiky 23. – 26. mája 2013, Sofia, Bulharsko. In: Slavica Slovaca 1, roč. 49, 2014, s. 75-76.

 

2013

Košková, Mária: Bulharsko-slovenský slovník II (L - Po). 1. vyd. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2013. 691 s.

Leksikografski onepravdani klasove dumi (s ogled na bălgarskata i slovaškata leksikografska praktika). In: 70 godini bălgarska akademična leksikografija. - Sofia : BAN Institut za bălgarski ezik prof. Ľubomir Andrejčin, Akademično izdatelstvo prof. Marin Drinov, 2013. ISBN 978-954-322-578-1.

Frazeologické aspekty bulharsko-slovenského slovníka. In: XV. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku. Príspevky slovenských slavistov. - Bratislava : Slovenský komitét slavistov – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013, s.123 – 134. ISBN 978-80-89489-08-4.

Phraseological aspects of the Bulgarian-Slovak Dictionary. In: 15. mižnarodny z´jezd slavistau. Tezisy dakladau. Tom 1. - Minsk : Belaruskaja navuka, 2013, s. 179-180.

 

2012

Prefixálna morféma въз- v bulharčine a jej slovenské pendanty. Slavica Slovaca, roč. 47, 2012, 1, s. 19-29

Семантические аспекты понятия „святой“ и их лексикографическая интерпретация. Sacrum et Profanum. Языковые, литературные и этнические взаимосвязи христианской культуры. Москва Институт славяноведения РАН, 2012, с. 212-223

Spájateľnosť slova v dvojjazyčnom slovníku. In: Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky - gramatika - štylistika (pragmatika). Na počesť Alexandry Jarošovej. Ed. K. Buzássyová - B. Chocholová - N. Janočková. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV - Veda 2012, s. 199 - 206

 

2011

Interpretácia slovníkového hesla vo výučbe bulharského jazyka. In: Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. Ed. E. Krejčová - P.Krejčí - M.Przybylski. Porta Balcanica, Brno 2011. s. 120 – 128

За интерогативността във фразеологията (върху материал от български и словашки език). Езиковедски изследвания. В чест на проф. Сийка Спасов-Михайлова. (Ед. С. Калдиева-Захариева, Р.Захариева). София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2011, s. 124-138. ISBN 978-954-322-430-2

Към лексикализацията на фразеологичните единици. In: Слово и словесност. Сборник в чест на доц. д-р. Юлия Балтова. (Ед. Л. Крумова-Цветкова, Х. Холиолчев, Цв. Аврамова, Цв. Георгиева). София : ИК ЕМАС, 2010, s.134-142. ISBN 978-954-357-207-6

Docent Dezider Kollár osemdesiatročný. In: Slavica Slovaca 1, roč. 46, 2011, s. 64-65

Najväčšmi znejú tichá. Ján Koška (1936 – 2006). (Ed. M. Košková). Bratislava – Sofia : Izdatelstvo Iztok – Zapad 2011, 141 s. ISBN 978-954-321-909-4

 

2010

Prefigované slovesá s predponou в- (въ-) v bulharčine a ich slovenské ekvivalenty. Slavica Slovaca, 45,2010,1. s.33-42

Лексикалната съчетаемост в двуезичен речник (върху материал от български и словашки език). In: Лексикографията в европейското културно пространство. ИК Знак 94, Велико Търново 2010, s.175- 184

Ангелова-Атанасова, М. – Кошкова, М.: Типология на българските и словашките фамилни имена със сложна основа. In: Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 11 (доклади от Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината от рождението на проф. Людвиг Селимски). Велико Търново : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 157-189

Български следи в словашката онимия и лексика. In: Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 10 (посветен на 90-годишнината от рождението на проф. Николай Ковачев). Велико Търново : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 82-92.

 

2009

Bulharsko-slovenské lexikologicko-lexikografické paralely. In: Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe – Българската и словашката лексикография в обединена Европа. Vyd. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Institut za balgarski ezik Prof. Ľ. Andrejčin BAV. Bratislava – IK ZNAK´94 Veliko Tarnovo 2009, ISBN 978-80-969992-4-8, s. 164-173.

Za prof. Vesou Kiuvlievovou-Mišajkovovou, DrSc. In: Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe – Българската и словашката лексикография в обединена Европа. Vyd. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Institut za balgarski ezik Prof. Ľ. Andrejčin BAV. Bratislava – IK ZNAK´94 Veliko Tarnovo 2009, ISBN 978-80-969992-4-8, s. 8-11.

Správa o medzinárodnej konferencii Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita. Slavica Slovaca, 44,2009, 2., s. 169-171.

 

2008

Etymologické figúry v bulharskej ľudovej piesni z pohľadu slovenského recipienta. In DORUĽA, J. (Ed.): Pohľady do vývinu slovenského jazyka a ľudovej kultúry. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008. ISBN 978-80-969992-3-1, s. 64-81.

Eтнoцeнтризмът кaтo мяркa нa цeннoстнaтa скaлa във фрaзeoлoгиятa и лeксикaтa (върху мaтeриaл oт слoвaшки и бългaрски eзик). In Изслeдвaния пo фрaзeoлoгия, лeксикoлoгия и лeксикoгрaфия. В пaмeт нa прoф. дфн. Кeти Aнкoвa-Ничeвa. Aкaд. издaт. „Прoф. Мaрин Дринoв,“ Институт зa бългaрски eзик при БAН. 2008. ISBN 978-954-322-166-0, s. 46-52.

Negácia vo frazeológii (na slovenskom a bulharskom materiáli). In Žeňuch, Peter (Ed.): XIV. medzinárodný zjazd slavistov v Ochride. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. 2008. ISBN 978-80-968971-9-3, s. 61-72.

 

2007

Asymetria terminologických spojení s etnonymickým a toponymickým komponentom v bulharčine a slovenčine. In DUDÁŠOVÁ, J. (ed.), Slovensko-slovanské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy. Acta Facultatis Philosophicae Univeristatis Prešoviensis. Slavistický zborník 6. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 173-183.

 

2006

Komunikácia bulharčiny a slovenčiny a ich dohovor v slovníku. In: Odborný preklad 2. Bratislava: Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry vo vyd. AnaPress, 2006, s. 11-18. ISBN 80-89137-24-5.

Etnické koncepty v jazyku (na bulharskom a slovenskom materiáli). In Slavica Slovaca, roč. 41, č. 1 (2006), s. 17-31.

Asymetria jazykovednej teórie a lexikografického spracovania v dvojjazyčnom slovníku (na príklade nového bulharsko-slovenského slovníka). In Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005. Sv. 2. Ed. V. Štěpánek. Brno: Matice moravská, 2006, s. 905-912.

 

2005

Etnokultúrna a jazyková situácia Bulharov na východnom Slovensku (Michalovce a okolie). In Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti. Štúdie. Ed. Eva Krekovičová – Vladimír Penčev. Bratislava: Veda, 2005, s. 61-68.

Počítačová lexika ako súčasť internacionalizácie bulharčiny a slovenčiny.  In: Jazyk a literatúra v modernej spoločnosti. Zborník venovaný 80. výročiu bulharistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zost. T. Ičevska. Faber. V. Tarnovo, 2005, s. 103-113.

VI. medzinárodné balkanistické sympózium v Brne. In Slavica Slovaca, roč. 40, č. 1 (2005), s. 78-79.

 

2004

Bulharsko-slovenský slovník I. (A-K). Bratislava: Slavistický kabinet SAV,  2004. 709 s.

Denominálne stavové rezultatíva v bulharčine a slovenčine (so zreteľom na ich lexikografické spracovanie). Slavica Slovaca 1, roč. 39, 2004, s. 16-25.

 

2003

K otázke tzv. jednoslovných frazém (so zreteľom na ich lexikografické spracovanie). Frazeologické štúdie III. Editori: Jozef Mlacek - Peter Ďurčo. STIMUL, 2003. s. 99-104.

 

2002

Podiel defrazeologizácie na slovotvorbe v bulharčine a slovenčine. Slavica Slovaca 1, roč. 37, 2002, s. 15-27.

Problémy spracovania bulharsko-slovenského slovníka. In: BRASLAV 1. (Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na FF UK v Bratislave 14.-15. novembra 2002). s. 258-260.

 

2001

Prefigované slovesá s predponou дo- v bulharčine a ich slovenské ekvivalenty. Slavica Slovaca 2, roč. 36, 2001, s. 121-133.

 

1998

Z bulharsko-slovenskej frazeológie. Bratislava: Kultúrny zväz Bulharov a ich priateľov na Slovensku, 1998. 195 s. (monografia).

Jazykový prejav bulharskej menšiny na Slovensku. In Slovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy. T.R.I. Médium. Bratislava 1998, s. 56-62. ISBN 80- 88676 - 16 – 9

Frazeologizované konštrukcie v dvojjazyčnom slovníku. In: Slavica Slovaca 1998, 33, s.134-142.

1984

Мeхaнизми нa oбрaзувaнe нa фрaзeoлoгичнитe eдиници в бългaрски и слoвaшки eзик. In: Slavica Slovaca, Bratislava, 19 (1984) 1, s.27-35

 

1983

Aнтoнимиятa при фрaзeoлoгичнитe eдиници в бългaрския и слoвaшкия eзик. Съпoстaвитeлнo eзикoзнaниe, Сoфия 8 (1983) 1, s. 20-25

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics