Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Mgr. art. Ladislav KAČIC, PhD. (1951)

samostatný vedecký pracovník

ladislav.kacic@savba.sk

02/59209414

 

Vo svojom hlavnom bádateľskom zameraní sa Ladislav Kačic venuje výskumu kultúry 17.-18. storočia na Slovensku, najmä kultúry rehoľných spoločenstiev (františkánov, jezuitov, piaristov) z interdisciplinárneho pohľadu (hudobného, jazykového, literárneho).

L. Kačic je vedúcim grantového projektu Hudobné a literárne súvislosti slovenského baroka, pod jeho vedením splnilo plánované ciele ďalších 5 projektov podporovaných grantovou agentúrou VEGA, ako spoluriešiteľ prispel k úspešnému splneniu cieľov viacerých ďalších projektov.

V súčasnosti je L. Kačic členom predstavenstva Slovenskej muzikologickej asociácie, členom prezídia Johann-Joseph-Fux-Gesellschaft so sídlom v Grazi a členom Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie, je školiteľom doktorandov na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, kde prednáša študijné predmety Dejiny slovenskej hudby a Dejiny európskej hudby (stredovek, renesancia, barok) a vedie semináre a diplomové práce z hudobnej teórie. Je úspešným organizátorom viacerých významných medzinárodných vedeckých konferencií a editorom zborníkov štúdií.

V Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV pracuje L. Kačic od 1. 4. 1997. Dizertačnú prácu Hudba reholí na Slovensku v 16.–18. storočí obhájil v roku 1998.

 

Ocenenia

Čestná plaketa Ľudovíta Štúra (2011) udelená Predsedníctvom SAV.

Cena Fra Angelica (2009), udelila Konferencia biskupov Slovenska – za dlhodobý výskum hudby reholí na Slovensku. (Účinkovanie v televízii Lux dňa 19.2.2009 v relácii
  „Doma v kultúre“ v besede z príležitosti udelenia Ceny Fra Angelico).

Cena Jozefa Kresánka za mimoriadny prínos k výskumu slovenskej barokovej hudby (1990; udelil Slovenský hudobný fond).

 

 

Publikačná činnosť

 

2017

KAČIC, Ladislav: Joseph Umstatt – Concerti per flauto. Bratislava: Vysoká škola múzických umení 2017, XXIV+82 s. ISNM 979-0-9010011-3-8 ABB

KAČIC, Ladislav: Vernakulárne jazyky v liturgii niektorých reholí na Slovensku v 17. a 18. storočí. In (Ed. Peter Žeňuch a Peter Zubko) Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 2017, s. 69–73. ISBN 978-80-89489-34-3 ABD

KAČIC, Ladislav: Prínos Gizely Gáfrikovej pre slovenskú hudobnú historiografiu. In (Ed. Erika Brtáňová) Pamäť literárnej vedy – Gizela Gáfriková. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV 2017, s. 181–188. ISBN 978-80-88746-24-9 ABD

KAČIC, Ladislav: Neue Angaben zu den Jugendjahren Paul Karl Durands. In Die Laute, Jahrbuch der Deutschen Lautengesellschaft Nr. 20. Frankfurt am Main 2017, s. 110–119. ISSN 1437-3378

 

2016

KAČIC, Ladislav: Das Jesuiten Drama im Kontext der Kontroverstheologie am Beispiel der Slowakei). In (Ed.) Zavarský, Svorad – Nicholas, Lucy R. – Riedl, Andrea: Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2016, s. 313–323. ISBN 978-1-4438-8735-9 ABC

KAČIC, Ladislav – ZAVARSKÝ, Svorad (Ed.): Autobiografia P. Paulína Bajana OFM (1721–1792). Slavica Slovaca, roč. 51, č. 3 (Supplementum), 94 s. ISSN 0037-6787 ABB

KAČIC, Ladislav: Náhľady Jozefa Ignáca Bajzu na cirkevnú hudbu (podľa románu René mládenca príhody a skúsenosti). In (Ed. Katarína Žeňuchová) Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte. 2. doplnené vydanie. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov – Obec Dubové 2016, s. 145–150. ISBN 978-80-89489-29-9 AEDA

KAČIC, Ladislav: Esterházy Imre zenészegyüttese (1725–1645). In Magyar Sion, roč. 10 (52), č. 1, Esztergom – Budapest 2016, s. 59–90. ISSN 1337-2491

KAČIC, Ladislav: Poznámky k edícii flautových koncertov Josepha Umstatta. In (Ed. Eva Ferková) Prezentácie a konfrontácie, Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta 2016, s. 38–51. ISBN 978-80-89439-XXX

KAČIC, Ladislav: Hudobníci na dvore Imricha Esterházyho a migrácia v strednej Európe. In (Ed. Stanislav Tesař – Vladimír Maňas) Cantantibus organis. Hudební kultura raného novověku ve středoevropských souvislostech. Ad Honorem Jiří Sehnal. Brno: Moravská zemská knihovna 2016, s. 81–91. ISBN 978-80-7051-222-7 ABC

KAČIC, Ladislav: Lutnista Paul Durand – bratislavský rodák. In Hudobný život, roč. 48, 2016, č. 12, s. 24–26. ISSN 1335-4140

 

2015

Kačic, Ladislav (ed.): Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa in der Slowakei. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2015. 280 s.

Capricornovský výskum – stav a perspektívy. In: Prezentácie a konfrontácie. Bratislava: Vysoká škola múzických umení 2015, s. 11–15.

Der Barock in der Slowakei in der Musikgeschichtsschreibung und Literaturwissenschaft. In: Musikalische und literarirsche Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei. Ed. Ladislav Kačic. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 2015, s. 275–280.

Samuel Capricornus (1628–1655). In: Hudobný život, roč. 47, 2015, č. 7–8, s. 27–29.

Petr Daněk – Historické tisky vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a instrumentální hudby v českých zemích do roku 1630. Se soupisem tisků z let 1448–1628. In: Musicologica slovaca, roč. 6 (32). Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV 2005, č. 1, s. 321–323.

 

2014

Kapela Imricha Esterházyho v rokoch 1725–1745. In: Musicologica slovaca, roč. 5 (31). Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV 2014, č. 2, s. 189–254. ISSN 1338-2594

Emericus Esterházy’s Ensemble in the Years 1725–1745. In: The 16th Biennial International Conference on Baroque Music (Salzburg, 9.–13.7.2014), Programm Book, Wien: Hollitzer Wissenschaftsverlag 2014, s. 109. ISBN 978-3-99012-155-9

Schuldramen und Oratorien bei den Pressburger Jesuiten im 18. Jahrhundert. In: Musicologica Brunensia 49. Brno: Masarykova univerzita 2014, s. 275–290. ISSN 1212-0391

Neznámy kánon S. Capricorna medzi Bratislavou a Stuttgartom – Pokus o komplexnú hudobnohistorickú interpretáciu. In: Prezentácie a konfrontácie 2014. Bratislava: Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení 2014, s. 31–37. ISBN 978-80-89439-66-9

Prameno–kritické edície ako predpoklad správnej interpretácie. In: Quo vadis Musica aeterna? Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie (24. september 2013). Bratislava: Orman 2013, s. 19–21.

Kapela Imricha Esterházyho v rokoch 1725–1745. In: Hudobný život, roč. 46, 2014, č. 7–8, s. 28–31. ISSN 1335-4140

 

2013

Joseph Umstatt – Concerti per violino : (kritické vydanie = Kritische Ausgabe). Bratislava : Vysoká škola múzických umení, 2013. XVII, 81 s. ISBN 979-0-9010011-1-4.

Hudba a hudobníci františkánskeho kláštora v Pruskom v 18. storočí. In: Hugolín Gavlovič (1712–1787) a jeho dielo v literárnom a kultúrnom kontexte. (Ed.) Gizela Gáfriková. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV 2013, s. 240–249 ISBN 978-80-88746-21-8

KAČIC, Ladislav - ZAVARSKÝ, Svorad - ŽEŇUCH, Peter: Cantus Catholici (1655): The First Slovak-Latin Catholic Hymnbook. In: Slavica Slovaca, 2013, roč. 48, č. 1, s. 76-78. ISSN 0037-6787.

Dobová recepcia diela Georga Friedricha Händla na Slovensku. In: Miscellanea z výroční konference České hudební společnosti pro hudební vědu 2009. - Praha : Agora, 2012, s. 23-41. ISBN 978-80-86820-09-5.

Príspevok Františka Zagibu k výskumu hudby obdobia Veľkej Moravy. In Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva II. - Bratislava : Dobrá kniha, 2013, s. 135-140. ISBN 978-80-7141-803-0.

Náhľady Jozefa Ignáca Bajzu na cirkevnú hudbu (podľa románu René mláďenca príhodi a skúsenosťi). In: Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava – Obec Dolné Dubové, 2013, s. 129-134. ISBN 978-80-89489-14-5.

Pôsobenie jezuitov, františkánov a piaristov v hudbe na východnom Slovensku v 17. a 18. storočí. In: Jazyk a kultúra v slovanských a neslovanských súvislostiach. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013, s. 231-237. ISBN 978-80-89489-11-4.

Hudobné nástroje v inventároch niektorých reholí na Slovensku (jezuiti, piaristi, františkáni) v 17. a 18. storočí. In: Hudobný nástroj – prameň artificiálnej hudby. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2012, s. 43-58. ISBN 978-80-89301-91-1.

Mariánske spevy františkánov na Slovensku v 18. storočí. In: O, Maria, laude digna. - Ružomberok : VERBUM – Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011, s. 99-112. ISBN 978-80-8084-762-3.

Hudba františkánov v slovensko–rakúskom regióne v 17. a 18. storočí / Musik der Franziskaner in der slowakisch–österreichischen Region im 17. und 18. Jahrhundert. In Prieniky slovenskej hudby v Európe a európskej hudby na Slovensku v 15.–18. storočí / Der Einfluss der slowakischen Musik in Europa und der Enfluss der europäischen Musik auf die Slowakei im 15.–18. Jahrhundert. - Bratislava : Vysoká škola múzických umení, 2013, s. 95-116. ISBN 978-80-89439-26-3.

Joseph Umstatt (1711–1762) zwischen Barock und Klassik: Bemerkungen zur Stilentwicklung eines mitteleuropäischen Komponisten. In: Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Musik des 16.–18. Jahrhunderts in Mittel- und Osteuropa. - Bratislava : Music Forum, 2013, s. 201-215. ISBN 978-80-88737-40-7.

Hudba františkánov v slovensko–rakúskom regióne v 17. a 18. storočí. In Prezentácie / konfrontácie 2012. - Bratislava : Vysoká škola múzických umení, s. 159-172. ISBN 978-80-89430-31-7.

Musik im Piaristendrama des 17. und 18. Jahrhunderts. In: Szín – játék – költészet. Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére. - Budapest – Nagyvárad : Partium kiadó – Protea Eggyesület, 2013, s. 109-117. ISBN 978-963-7341-95-3.

2012

P. Ferdinandus Pankiewicz a S. Caecilia SchP: a jeho Concerto a 4. In P. Ferdinandus Pankiewicz a S. Caecilia SchP: Concerto a 4. - Bratislava – Prešov : Ústav hudobnej vedy SAV – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2012, s. 9-22. ISBN 978-80-89188-35-2.

Hudba v školskej hre piaristov na Slovensku v 17. a 18. storočí. In Musicologica Slovaca, 2012, 3 /29/, č. 2, s. 165-194. (2012 - RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594.

Biblia a hudba na Slovensku v 17.–18. storočí. In Viera a život, 2012, roč. 22, č. 4, s. 57-63. ISSN 1335-6771.

P. Norbertus Schreier a S. Bernardo SchP (1749–1811) – slovenský skladateľ a vzdelanec. In Hudobný život, 2012, roč. 33, 1–2, s. 31-33. ISSN 1335-4140.

Vernakuľarnyje jazyki v dejateľnosti nekotorych cerkovnych ordenov v Slovakii (franciskancy, ijezuity, piaristy) v XVII–XIX vv. In Sacrum et profanum. Jazykovye, literaturnyje i etničeskije vzaimosviazi christianskoj kuľtury. - Moskva : Institut slavjanovedenia, 2012, s. 185-200. ISBN 978-7576-0263-9.

Von Heinichen zu Albrechtsberger – die Generalbasslehre der Franziskaner in der Slowakei im 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In Im Schatten des Kunstwerks I. – Komponisten als Theoretiker in Wien vom 17. bis 19. Jahrhundert. - Wien : Praesens Verlag, 2012, s. 253-272. ISBN 978-3-7069-0611-1.

Franz Liszt und das Franziskanertum. In Franz Liszt und seine Bedeutung in der europäischen Musikkultur / Franz Liszt and His Position in the European Musical Culture. - Bratislava : DIVIS-Slovakia s.r.o., 2012, s. 23-36. ISBN 978-80-89454-08-2.

Poznámky k periodizácii hudby 17. a 18. storočia na Slovensku. In Ad honorem Richard Rybarič. - Bratislava : Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, 2011, s. 70-76. ISBN 978-80-89135-28-8.

Nova miscellanea zur Musikgeschichte der Piaristen in der Slowakei. In Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst in Mitteleuropa im 17.–19. Jahrhundert. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov, 2012, s. 117-135. ISBN 978-80-89489-06-0.

K nedožitým deväťdesiatinám Jany Márie Terrayovej. In Musicologica Slovaca, 2012, 3 /29/, č. 1, s. 114-116. (2012 - RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594.

 

2011

Franz Joseph Leonti Meyer von Schauensee und sein Werk in der Slowakei. In: Orbis Helveticorum. Das schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt. Ed. Viliam Čičaj – Jan Andrea Bernhard. Bratislava: Historický ústav SAV 2011, ISBN 978-80-970648-2-2, s. 193–200.

Musik für Thron und Altar – Joseph Umstatt zwischen Wien und Bamberg. In: Joseph Umstatt 2011 (13. Mai bis 5. Juni 2011, Programmheft). Bamberg: Musica Canterey 2011, s. 8–9 (abstrakt).

Joseph Umstatt a Slovensko. In: Hudobný život, roč. 43, 2011, č. 5, ISSN 1335 4140, s. 12–15.

K otázke manierizmu v starších dejinách hudby. In: Prezentácie a konfrontácie. Ed. Janka Kubandová. Bratislava: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, s.

Hana Urbancová (ed.): Lament v hudbe (Studia Ethnomusicologica IV). In: Musicologica slovaca, roč. 2 (28), 2011, č. 1, ISSN 1338-2594, s. 141–145. (vedecká recenzia.)

Spezifiken der Franziskanermusik in Mähren im 17. und 18. Jahrhundert. In: 46th International Musicological Colloquium – Central European Musical Culture between the Thirty Years War and the Congress of Vienna: Form and Changes in Musical Institutions and Performance 1618–1815 (Brno, 9.–12.10.2011). Brno: The Department of Musicology, Faculty of Arts, Masaryk University 2011, s. 12 (abstrakt).

K životnému jubileu Pavla Poláka. In: Musicologica slovaca, roč. 1 (27), 2010, č. 1, ISSN 1338-2594, s. 146–148 – dodatok z roku 2009 (vyšlo 2010)

K špecifikám hudby františkánov na Morave v 17. a 18. storočí. Poznámky k dejinám hudby v Provincii Bohemiae Sancti Wenceslai. In: Musicologica slovaca, roč. 2 (28), 2011, č. 2, ISSN 1338-2594, s. 207–229.

 

2010

Franziskanische Bearbeitungen Mozartscher Werke. In: Mozart und die geistliche Musik in Süddeutschland (Die Kirchenwerke von Leopold Mozart und Wolfgang Amadeus Mozart im Spannungsfeld zwischen klösterlicher Musiktradition und aufklärerischem Staatskirchentum, Kirchemusikalische Studien 12). Ed. Friedrich W. Riedel. Sinzig : Studio Verlag 2010, ISBN 978-3-89564-137-4, s. 261–274.

Musik und Tanz im Jesuitendrama Mitteleuropas des 17. und 18. Jahrhunderts. In: Bohemia Jesuitica 1556–2006. Tomus 2. Ed. Petronilla Cemus. Praha : Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum 2010, ISBN 978-80-246-1755-8, s. 1053–1060.

Új adatok a Piaristák Podolini zenetörténetéhez. In: A Piarista Rend Magyarországon. Ed. András Forgó. Budapest : Szent István Társulat – Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója 2010, ISBN 978-963-277-1830, s. 531–539.

Jiří Sehnal, Pavel Vejvanovský and the Kroměříž Music-Collection (Perspectives on Seventeenth-Century Music in Moravia), Palacký University, Olomouc 2008. In: Hudební věda, roč. 47 (2010), č. 4, ISSN 0018-7003, s. 187–191.

 

2009

Františkánske „haydniana“ na Slovensku. In: Slovenská hudba, roč. 35, 2009, č. 4, (ISSN 1335-2458), s. 335–345.

Hudba a hudobníci františkánskeho kláštora v Malackách v 17.–19. storočí. In: Malacky a okolie. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry – Múzeum Michala Tillnera 2009, ISBN 978-80-969620-2-0, s. 29–40.

Richard Rybarič a „zaľudnenie“ slovenských hudobných dejín. In: Prezentácie – konfrontácie 2009 (Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie). Ed. Markéta Štefková, Katarína Pokojná. Bratislava: DIVIS-Slovakia 2009, ISBN 978-80-89454-01-3, s. 41–43.

Die Musik in den franziskanischen Klöstern des Burgenlands im 17. und 18. Jahrhundert. In: Musica Pannonica 5 – Kulturelle Identität durch Musik? Das Burgenland und seine Nachbarn. Ed. Klaus Aringer, Ulrike Aringer-Grau, Bernhard Habla. Wien: Johann Kliment KG 2009, s. 25–36, ISBN 978-3-85139-032-2.

Das Kirchenlied der Franziskaner in der Slowakei – Stand der Forschung und Perspektiven. In: Bene cantate ei – Festschrift 50 Jahre I.A.H. / Commemorative Volume for 50 Years of the I.A.H. (I.A.H. Bulletin Nr. 27/2009). Ed. Franz Karl Praßl, Piotr Tarlinski. Graz – Opole: Selbstverlag der IAH 2009, s. 155–163, ISBN 978-83-7342-205-6 (ISSN 0925-5451).

Dějiny hudby III. – Baroko. Praha: Ikar 2009, ISBN 978-80-249-1266-0, 384 s.

KAČIC, Ladislav (Ed.): P. Petrus Peťko a Sancto Martino SP – Missa ex G Jesuli Nati (Vianočná omša G dur). Bratislava – Prešov: Ústav hudobnej vedy SAV, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s Prešovským hudobným spolkom Súzvuk 2009, ISBN 978-80-89188-24-6, 108 s.

 

2008

Hudobníci a Slovenské učené tovarišstvo. In DORUĽA, J. (Ed.): Pohľady do vývinu slovenského jazyka a ľudovej kultúry. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008. ISBN 978-80-969992-3-1, s. 150-155.

Nemecké školské divadlo na Slovensku v 17.–18. storočí. Z histórie slovensko-nemeckých vzťahov. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008. ISBN 978-80-969992-1-7, s. 184-191.

Nové poznatky k dejinám hudby u piaristov v Podolínci. In Petöczová, Janka (Ed.): Musica Scepusii veteris (Stará hudba na Spiši). Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie. Prešov: Súzvuk 2008, ISBN 978-80-89188-19-2, s. 113–126.

Die Musiker bei den Jesuiten in der Slowakei im 17. und 18. Jahrhundert. In Kačic, Ladislav – Zavarský, Svorad (Eds.): Aurora Musas nutrit – Die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas im 16.–18. Jahrhundert (Acta conventus, Bratislavae 26.–29. Septembris 2007). Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Teologická fakulta Trnavskej univerzity 2008, ISBN 978-80-969992-2-4, s. 215–226.

Dejiny hudby III. Barok. Bratislava: Ikar, 2008, ISBN 978-80-551-1510-8, 384 s.

 

2007

„Klosterkomponist“ und „Kleinmeister“ des 18. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Waren alle Ordenskomponisten Kleinmeister? In Hinrichsen, H.-J. – Lütteken, L. –Urcheveguía, C. (Eds.) Passagen - 18. Kongress der Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft / Transitions - 18th Congress of the International Musicological Society (Zürich, 10.-15.7.2007). Kassel – Basel – London – New York – Praha: Bärenreiter Verlag, 2007, s. 57.

Zrunek Georgius OFM. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Ed. Ludwig Finscher, Bd. 17. Kassel – Basel – London – New York – Prag – Stuttgart – Weimar: Bärenreiter Verlag  - Metzeler Verlag, 2007, s. 1562-1563.

 

2006

Thumar, P. Henricus SP. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, Ed. Ludwig Finscher, Bd. 16. Bärenreiter Verlag - Metzler Verlag: Kassel - Basel - London - New York - Prag - Stuttgart - Weimar 2006, s. 902-903.

Slovenská hudobná historiografia na európskych cestách. Richard Rybarič a hudobnohistorický výskum na Slovensku. In Slovenská hudba, 31 (2005), č. 2, ISSN 1335-2458, s. 13-121.

Koncertantný štýl a jeho inovácie v baroku. In Slovenská hudba, 31 (2005), č. 3-4, ISSN 1335-2458, s. 270-280).

P. Celestín Lepáček OFM a hudobnohistorický výskum na Slovensku. In Slovenská literatúra, 53 (2006), č. 6, ISSN 0037-6973, s. 462-466.

Vivaldiana in der Sammlung der italienischen Konzerte der Piaristen in Podolínec. In Studi vivaldiani. Firenze: Olschki 2006, s. 15-37.

Josephinische Reformen und ihr Einfluss auf die Kirchenmusik in der Slowakei. In Kirchenmusik zwischen Säkularisation und Restauration. Kirchenmusikalische Studien 10. Hrsg. von Friedrich W. Riedel. Sinzig: Studio Verlag 2006. s. 195-206 .

Jezuitská školská hra na Slovensku v 17.-18. storočí. In. Jezuitské školstvo včera a dnes. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej 12. októbra 2006 v Trnave. Ed. Ladislav Csontos. Trnava: Dobrá kniha 2006, s. 175-188.

Slovo a hudba vo fašiangových kompozíciách 18. storočia na Slovensku. In Slovo a hudba ako štrukturálno-architektonický celok hudobného myslenia 17.-18. storočia / Wort und Musik als strukturell-architektonische Ganzheit des Musikdenkens im 17.-18. Jahrhundert (Zborník príspevkov z medzinárodnej muzikologickej konferencie, 23.-25. novembra 2005 v Prešove). Ed. Karol Medňanský. Prešov: Súzvuk 2006, s. 75-90.

Muffatiana in der Slowakei. In Musicologica Istropolitana IV (Universitas Comeniana Facultas Philosophica). Ed. Marta Hulková. Bratislava: Filozofická fakulta - STIMUL 2005, s. 61-80.

P. Thelesphor Hoffmann OFM, život a dielo františkáskeho hudobníka a skladateľa. In Hudobný archív 15. Ed. Viera Sedláková. MartIn Slovenská národná knižnica 2005, s. 99-129.

Musik und Tanz im Jesuiten Schuldrama Mitteleuropas im 17.-18. Jahrhundert. In Medzinárodní konference Jezuité v Českých zemích, Praha 25-27. 4. 2006. Sborník abstraktů a dalších konferenčních materiálů. / International Conference Jesuits in Bohemia, Prague 25-27. 4. 2006. Abstracts and other Conference Materials. Edited by Petronilla Cemus. Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Praha 2006, s. 88.

 

2005

Peťko, P. Petrus a S. Martino. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, hrsg. von Ludwig Finscher. Kassel - Basel - London - New York Prag - Stuttgart - Weimar: Bärenreiter - Metzeler 2005, Bd. 13, Šp. 396-397. (encyklopedické heslo)

Renner, Andreas. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, hrsg. von Ludwig Finscher. Kassel - Basel - London - New York Prag - Stuttgart - Weimar: Bärenreiter - Metzeler 2005, Bd. 13, Šp. 1559. (encyklopedické heslo)

Pestrý zborník (Tabulatura miscellanea). Bratislava: Hudobné centrum, 2005. 128 s.

Autor hesiel Peťko, P. Petrus; S. Martino SP; Renner, Andreas. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Ed. Ludwig Finscher. Kassel–Basel–London–Prag, 2005. Bd. 13, s. 277-278, 543.

Autor hesla Roškovský, P. Pantaleon OFM. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bd. 14. Ed. Ludwig Finscher. Kassel–Basel–London–Prag, 2005. Bd. 14, s. 427-429.

Zene a Pozsonyi koronázási ünnepségek idejében (1563-1830). In Magyar zene. Vol. 18, no. 4 (2005), p. 447-460.

Vianočná omša františkánov na Slovensku v 17. a 18. storočí. In Slovenská hudba. Roč. 30, č. 3 (2004), s. 249-272.

Harmonia unisona – Franziskanische Bearbeitungen der Figuralmusik des 17. und 18. Jahrhunderts. In KAČIC, L., Plaude turba paupercula - Franziskanischer Geist in Musik, Literatur und Kunst (Konferenzbericht). Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2005. p. 197-233. (R).

Poznámky k polychórii Jána Šimbrackého a Zachariáša Zarewutia. In MATÚŠ, F.  PETŐCZOVÁ, J., Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius), 400 rokov od narodenia bardejovského ev. organistu a skladateľa. Prešov: Súzvuk, 2005. s. 103-116. (R).

Jiří Sehnal – Barokní varhanářství na Moravě. Prameny k dějinám a kultuře Moravy č. 9 a 10. In Slovenská hudba, roč. 30, č. 3 (2004), s. 420-422.

 

2004

Mitteleuropäische Kontexte der Franziskaner-Musikkultur im 17.-19. Jahrhundert. In: Muzikološki zbornik/Musicological Annual XI, 2004. Ed. Ivan Klemenčič, Ljubljana: SAZU-ZRC 2004, s. 13-120.

Eine franziskanische Particella-Bearbeitung der Missa Sancti Nicolai Tolentini von Johann Michael Haydn. In: Auf eigenem Terrain, Beiträge zur Salzburger Musikgeschihcte (Festschrift Gerhard Walterskirchen zum 65. Geburtstag), hrsg. von Andrea Lindmayr-Brandl - Thomas Hochradner. Salzburg: Selke Verlag 2004, s. 223-236.

Vianočná omša františkánov na Slovensku v 17.-18. storočí. Slovenská hudba, 30, 2004, 3, s. 249-272.

Melódie v Rešetkovom vydaní Valaskej školy. In: Literárne dielo Hugolína Gavloviča (1712-1787) v súradniciach dobovej duchovnej kultúry a vzdelanosti. Ed. Gizela Gáfriková. Bratislava: Serafín 2004, s. 14-18.

Jiří Sehnal: Barokní varhanářství na Moravě. Prameny k dějinám a kultuře Moravy č. 9 a 10. In: Slovenská hudba, 30, 2004, 3, s. 420-422. (vedecká recenzia)

 

2003

From the Middle Ages to the Renaissance. In: A History of Slovak Music from the Earliest Times to the Present. Ed. Oskár Elschek. Bratislava: VEDA, Publisher of the Slovak Academy of Sciences 2003, s. 54-79. (kapitola v monografii)

Baroque Music. In: A History of Slovak Music from the Earliest Times to the Present. Ed. Oskár Elschek. Bratislava: VEDA, Publisher of the Slovak Academy of Sciences 2003, s. 80-154. (kapitola v monografii)

Evangelische und katholische Kirchenmusik des 17. und 18. Jahrhunderts in der Slowakei und ihre Verbreitung in Südosteuropa. In: Die Kirchenmusik in Südosteuropa. Historische und typologische Studien zur Musikgeschihcte der südosteuropäischer Regionen. Kongreßbericht Temeswar/Timisoara. Hrsg. von Franz Metz. Tutzing: Verlag bei Hans Schneider 2003, s. 34-42.

Italienische Konzerte aus der Musikaliensammlung der Piaristen in Podolínec. In: Early Music – Context and Ideas,  Internationale Conference in Musicology (Kraków, 18-21 September 2003), Kraków: Institute of Musicology, Jagiellonian University 2003, s.  253-262.

Piaristi-hudobníci medzi Čechami, Moravou a Slovenskom v 17. a 18. storočí. Slovenská hudba, 29, 2003, 1, s. 5-29.

K otázke slovenských prekladov latinských piesní v zborníkoch P. Paulína Bajana OFM. In: Život slova v dejinách a jazykových vzťahoch (Na sedemdesiatiny profesora Jána Doruľu). Ed. Peter Žeňuch. Bratislava: Slavistický kabinet SAV 2003, s. 226-234.

Cantus Catholici – prvý slovenský katolícky spevník (kritické vydanie). In: Braslav 1 (2002). Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie. Zostavil Pavol Žigo. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity komenského 2003, s. 114-115.

Musik zur Zeit  der Preßburger Krönungsfeierlichkeiten (1563-1830). In: Musicologica Istropolitana II (2003). Ed. Marta Hulková. Bratislava: Filozofická fakulta Komenského univerzity - STIMUL 2003, s. 31-50.

Ladislav Mokrý und die slowakische Musikhistoriographie. In: Filozofické koncepcie v hudbe a umení II. (2. medzinárodné sympózium Jána Albrechta, venované Ladislavovi Mokrému). Ed. Zuzana Martináková. Bratislava: VŠMU 2003, s. 111-115.

 

2002

Cantus Catholici a dobová liturgická prax na Slovensku. In: Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe. Ed. Ladislav Kačic. Bratislava: Slavistický kabinet SAV 2002, s. 67-82.

Biblické texty v hudbe slovenských skladateľov 17. a 18. storočia. In. Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15.-19. storočia. Ed. Ján Doruľa. Bratislava: Slavistický kabinet SAV 2002, s. 455-460.

Repertoire und Aufführungspraxis der Kirchenmusik in den Franziskanerprovinzen Mitteleuropas im 17.-18. Jahrhunderts. In: Musicologica Istropolitana I (2002), Universitas Comeniana Facultas Philosophica. Ed. Marta Hulková, Ľubomír Chalupka. Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy – STIMUL 2002, s. 53-102.

Český preklad učebnice generálneho basu J. D. Heinichena (1711) z prostredia slovenských františkánov. In. Hudební věda, 39, 2002, 1, s. 29-56.

Fuxiana bei P. Pantaleon Roškovský OFM. Ein Beitrag zur Rezeption der Musik für Tasteninstrumente von Johann Joseph Fux in der Slowakei. Jahresgabe der Johann-Joseph-Fux-Gesellschaft 25/2002, Graz 2002, 24 s.

Jesuiten in der slowakischen Musikgeschichte. In: Dolarjev zbornik. Ed. Edo Škulj. Ljubljana 2002, s. 105-120.

K „rekonštrukcii“ Bajanovho zborníka Jubilus Cordis III. Piesne z repertoáru P. Paulína Bajana OFM v zbierke Andreja Kmeťa Prostonárodné vianočné piesne. In: Vianoce a hudba. Studia Ethnomusicologica II. Ed. Hana Urbancová. Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV – Ister Science 2002, s. 75-94.

Slovenské texty v hudobnej zbierke trenčianskych jezuitov a piaristov. In: Kniha 2001-2002, Ed. Miroslava Domová. Martin 2002, s. 410-414.

Hudobné pamiatky františkánskych knižníc na Záhorí. In: Kniha 2001-2002, Ed. Miroslava Domová. Martin 2002, s. 171-175.

P. Gaudentius Dettelbach OFM. In: Österreichisches Musiklexikon, hrsg. von Rudolf Flotzinger. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2002, Bd. 1, s. 313. (encyklopedické heslo)

Franziskanermesse. In: Österreichisches Musiklexikon, hrsg. von Rudolf Flotzinger. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2002, Bd. 1, s. 482-483. (encyklopedické heslo)

 

2001

Stilmittel franziskanischer Messenkomposition – ihre Wurzeln und Entwicklungen. In: Anton Bruckner – Tradition und Fortschritt in der Kirchenmusik des 19. Jahrhunderts, hrsg. von Friedrich W. Riedel, Kirchenmusikalische Studien 7, Studio Verlag, Sinzig 2001, s. 189-206.

Zur Frage der sog. „Franziskanermesse“ von Carl Ditters von Dittersdorf. In: Musicologica Austriaca 20 (hrsg. von M. Fink und R. Gstrein), Leopold Franzens Universität, Innsbruck 2001, s. 24-39.

Andreas Renner – Sänger und Komponist, Schwiegervater von Carl Ditters von Dittersdorf. In: Musikkultur in Schlesien zur Zeit von Telemann und Dittersdorf (Berichte der musikwissenschaftlichen Konferenzen in Pszcyna/Pless und Opava/Troppau), hrsg. von Hubert Unverricht unter Mitarbeit von Petr Koukal und Werker Bein. Sinzig: Studio Schewe Verlag 2001, s. 181-189.

Tvorba Adama  Michnu z Otradovic na Slovensku v 17. a 18. storočí. Hudební věda, 38, 2001, 1-2, s. 103-105.

Doplnky k zborníkom P. Pantaleona Roškovského pre klávesové nástroje. In: Slovenská hudba, 27, 2001, 2-3, s. 293-307.

Organ, organisti a organová hudba na území Slovenska v 17.-18. storočí. In: Historické organy, úlohy pre výskum, organárstvo, pamiatkové úrady a cirkvi / Historische Orgeln, Aufgaben für Forschung, Orgelbau, Denkmalamt und Kirchen. Ed. Stanislav Šurin – Johann Trummer. Bratislava: GaRT 2001, s. 23-32.

Orgel, Organisten und Orgelmusik in der Slowakei im 17.-18. Jahrhundert. In: Historické organy, úlohy pre výskum, organárstvo, pamiatkové úrady a cirkvi / Historische Orgeln, Aufgaben für Forschung, Orgelbau, Denkmalamt und Kirchen. Ed. Stanislav Šurin – Johann Trummer. Bratislava: GaRT 2001, s. 33-43.

P. Juraj Zrunek OFM ako kazateľ. In. Slovenská kresťanská a svetská kultúra (Studia Culturologica Slovaca 2), ed. Jana Skladaná, Bratislava 2001, s. 64-78.

Hudba jezuitov v Banskej Bystrici (stav výskumu a perspektívy). In: Osobnosti v dejinách mesta. Historicko-etnologické štúdie. Ed. A. Bitušíková – K. Darulová. Banská Bystrica: ISKC FHV UMB 2001, s. 103-118.

P. Gaudentius Dettelbach. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, hrsg. von Ludwig Finscher. Kassel - Basel - London - New York Prag - Stuttgart - Weimar: Bärenreiter - Metzeler 2001, Bd. 5, Šp. 930-932. (encyklopedické heslo)

Francisci, Ján. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, hrsg. von Ludwig Finscher. Kassel - Basel - London - New York Prag - Stuttgart - Weimar: Bärenreiter - Metzeler 2001, Bd. 6, Šp. 1580-1581. (encyklopedické heslo)

Sehnal, J. – Vysloužil, J.: Dějiny hudby na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, svazek 12, Brno 2000. In: Slovenská hudba 27, 2001, 4, s. 585-588. (vedecká recenzia)

Musicologica slovaca et europaea XX-XXI. Slovenská liturgická hudba na nových cestách (VEDA, vydavateľstvo  SAV – Ústav hudobnej vedy SAV), Bratislava 2000. In: Slovenská hudba 27, 2001, 1, s. 143-148. (vedecká recenzia)

 

2000

Musiker bei den Tyrnauer Jesuiten im 18. Jahrhundert. In: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 40, Budapest 2000, s. 177-198.

Unbekannte musikalische Quellen zur Geschichte des Schuldramas in der Provincia Austriae SJ.  In: A Magyar színház szülétése. Ed. Júlia Demeter – István Kilián. Miskolc: Egyetemi kiadó 2000, s. 146-153.

Dittersdorf und die Slowakei. In: Carl Ditters von Dittersdorf – z życia i twórczości muzycznej. Materiały z międzynarodowego interdyscyplinarnego sympozjum, Nysa, 24-26 wrzesnia 1999). Ed. Piotr Tarlinski – Hubert Unverricht. Opole: Unyversytet Opolski 2000, s. 57-67.

Blasinstrumente in der Franziskanermusik. In: Konferenzbericht Banská Bystrica 1998. Alta Musica, Bd. 22, hrsg. von Armin Suppan, Verlag Hans Schneider, Tutzing 2000, s. 219-237.

Jezuiti v dejinách slovenskej hudby. Viera a život, 10, 2000, č. 2, s. 125-140.

Zur Pflege des Kirchenliedes in einigen geistlichen Orden. In: Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa/in der Slowakei. Ed. Ladislav Kačic. Bratislava: Slavistický kabinet SAV 2000, s. 195-206.

Tlačené a rukopisné pramene z knižnice a chóru podolíneckých piaristov. In: Kniha 1997-1998. Ed- Miroslava Domová. Martin: Matica slovenská 2000, s. 252-256.

Budinský, František Xaver. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, hrsg. von Ludwig Finscher. Kassel - Basel - London - New York Prag - Stuttgart - Weimar: Bärenreiter - Metzeler 2000, Bd. 3, Šp. 1214-1215. (encyklopedické heslo)

Capricornus, Samuel. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, hrsg. von Ludwig Finscher. Kassel - Basel - London - New York Prag - Stuttgart - Weimar: Bärenreiter - Metzeler 2000, Bd. 4, Šp. 145-150. (encyklopedické heslo, spoločne s Jeanom-Lucom Gesterom)

Čermák, Fr. Jozef. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, hrsg. von Ludwig Finscher. Kassel - Basel - London - New York Prag - Stuttgart - Weimar: Bärenreiter - Metzeler 2000, Bd. 4, Šp. 568. (encyklopedické heslo)

 

1999

Murányi, R. Á. - Thematisches Verzeichnis der Kompositionen in der Franziskaner Handschriften in Ungarn. Budapest 1997. In: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 40, Budapest 1999, s. 303-314.

Caroli de Liechtenstein-Castelcorno Episcopi Olomucensis Operum Artis Musicae Collecio Cremsiri reservata. Composuerunt Jiří Sehnal et Jitřenka Pešková. Praha: Bärenreiter- Supraphon 1999. In: Hudobný život, 31, 1999, 7-8, s. 59-60. (vedecká recenzia)

 

1998

Die  Musik der Jesuitendramen in der Slowakei (1600-1773). Ein Beitrag zur Geschichte der Provincia Austriae SJ. In: Ethnologische, historische und systematische Musikwissenschaft (Oskár Elschek zum 65. Geburtstag), hrsg. von Franz Födermayr und Ladislav Burlas. Bratislava: ASCO Art and Science 1998, s. 319-334.

P. Gaudentius Dettelbach OFM (1739-1818) - Leben und Werk. In: Musicologica actualis / Series musicologicae actualis 2. ASCO Art & Science, Bratislava 1998, s. 65-124. (monografia)

Roky 1670-1674 - medzník v dejinách slovenskej hudby? In: Obdobie protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hľadiska stredoeurópskeho kontextu (z príležitosti 300. výročia úmrtia Tobiáša Masníka)(ed. Ján Doruľa), Bratislava 1998, s. 229-238.

Jezuitská školská hra, hudba a tanec. Slovenské divadlo, 46, 1998, 1, s. 33-42.

Hudobnohistorický výskum na Slovensku. Slovenská hudba, 24, 1998, 3, s.416-421.

 

1997

P. Marcus Repkovič OFM a národnostný spor františkánov mariánskej provincie v rokoch 1727-1735. Slavica Slovaca, Slavistický kabinet SAV, 32, 1997, 2, s.59-71.

Figuralmusik der Franziskaner in Mitteleuropa - Repertoire und Aufführungspraxis. In: Musik der geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen Tridentinum und Josephinismus, Bratislava: Slavistický kabinet SAV 1997, s. 163-174.

Der Barockstil in der Slowakei (Konzeptionen - Periodisierung - Probleme). In: Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik (Historia Musicae Europae Centralis)(ed. Pavol Polák), Bratislava 1997, s. 25-28.

Ľudové prvky v hudbe 17. a 18. storočia. In: Pamiatky a múzeá, 1997, 2, s. 36-39.

Múdra, D.- Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch / Musikalische Klassik in der Slowakei in den Zeitdokumenten. Slovenská archivistika, 32, 1997, 1, s. 102-104. (vedecká recenzia)

 

1996

Od stredoveku po renesanciu. In: Dejiny slovenskej hudby (ed. Oskár Elschek), Bratislava: ASCO Art and Science 1996, s. 54-74. (kapitola v monografii)

Hudba baroka. In: Dejiny slovenskej hudby (ed. Oskár Elschek), Bratislava: ASCO Art and Science 1996, s. 75-138. (kapitola v monografii)

Organová hudba na Slovensku v 17. a 18.storočí. Musicforum, Bratislava 1996. (edícia)

Mehrstimmiger Gesang der Franziskaner in Mitteleuropa im 17. Jahrhundert. In: Slovenská hudba, 12, 3-4 (Traditionen der europäischen Mehrstimmgikeit und die Musik Mitteleuropas im 15.-18.Jahrhundert), 1996, s. 450-454.

Die Suiten Johann Caspar Horns im Pestrý zborník, einem Tabulaturbuch aus dem 17. Jahrhundert. In: Die Entwicklung der Ouvertüren-Suite (Gedenkschrift für Eitelfriedrich Thom, 1933-1993), Michaelstein 1996, s. 169-178.

Hudba v školských hrách trenčianskych jezuitov, Slovenské divadlo, 44, 1996, s. 439-446.

Medzi omšou a betlehemskou hrou. In: Slovenská kresťanská a svetská kultúra (Studia Culturologica Slovaca 1), ed. Jana Skladaná, Bratislava 1996, s. 66-94.

 

1995

Hudba františkánov na Slovensku v 19. storočí. In: Duchovná hudba v 19. storočí (ed. Jana Lengová), Banská Bystrica 1995, s. 57-63.

Inventarverzeichnis der Musikalien des Piaristenklosters in Podolínec aus den 80er Jahren des 17. Jahrhunderts. In: Musikinventare und das Repertoire der mehrstimmigen Musik in der Slowakei im 16. und 17. Jahrhundert (ed. Jana Kalinayová), Bratislava 1995, s. 79-85.

Inventarverzeichnis der Musikalien und Musikinstrumente des Piaristenklosters in Podolínec aus den Jahren 1691-1702. In: Musikinventare und das Repertoire der mehrstimmigen Musik in der Slowakei im 16. und 17. Jahrhundert (ed. Jana Kalinayová), Bratislava 1995, s. 110-144.

K folklórnym žriedlam vianočnej omše a pastorely 18. storočia na Slovensku. Ethnomusicologicum 2, Bratislava 1995, s. 155-167.

 

1994

P. Pantaleon Roškovský OFM: Vesperae bachanales. Veda, Publishing House of Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1994. (edícia)

Hudba a hudobníci piaristického kláštora v Podolínci v 17. a 18.storočí. In: Musicologica slovaca et europaea XIX, Bratislava 1994, s. 79-107.

Vom Klavierdivertimento zur Sonate, Zur Genese des klassischen Stils in der Slowakei. In: Musik Mitteleuropas in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts (Congresus Internationales Musicologici Bratislavienses 1), Bratislava 1994, s. 79-86.

Die Parodievertonung der Psalmen aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: Musica Antiqua Europae Orientalis X, Bydgoszcz 1994, s. 230-246.

Hudobná kultúra františkánov na Slovensku v 16.-19. storočí. In: Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku (ed. J.Šimončič). Trnava 1994, s. 68-74.

 

1993

P. Georgius Zrunek OFM: Missa I pro Festis Natalitiis (ex Harmonia pastoralis), Hudobný fond, Bratislava 1993. (edícia)

Kto bol František Xaver Budinský? Úvahy o živote a diele slovenského skladateľa. Slovenská hudba, 19, 1993, 3-4, s. 376-396.

Ján Matejovič: Sinfonia a 3, Hudobný fond, Bratislava 1993. (edícia)

P. Paulín Bajan a Hlohovec. In: Františkánsky kláštor v Hlohovci, Bratislava 1993, s. 57-62.

Johann Kusser: Laudate Dominum omnes gentes. In: Žalmy 17. a 18. storočia zo Slovenska (ed. Jana Kalinayová), Hudobné Múzeum SNM, Bratioslava 1993, s. 43-62. (edícia)

Inventárny zoznam hudobnín piaristického kláštora v Podolínci z 80. rokov 17. storočia. In: Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16.-17.storočí (ed. Jana Kalinayová), Bratislava 1993, s. 67-63.

Inventárny zoznam hudobnín a hudobných nástrojov piaristického kláštora v Podolínci z rokov 1691-1702. In: Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16.-17.storočí (ed. Jana Kalinayová), Bratislava 1993, s. 97-130.

Ein Raubdruck aus den Jahren 1671-1672 - S. Capricornus oder A. Bertali? In: Musik des 17. Jahrhunderts und Pavel Vejvanovský (ed. Jiří Sehnal), Brno 1993, s. 237-240.

Ján Levoslav Bella ako „vydavateľský problém“. In: Ján Levoslav Bella v kontexte európskej kultúry (ed. Jana Lengová), Banská Bystrica 1993, s.199-204.

Sehnal, J. - Pavel Vejvanovský a biskupská kapela v Kroměříži. Kroměříž 1993. In: Musicologica slovaca et europaea XVIII, Bratislava 1993, s. 166-167. (vedecká recenzia)

 

1992

Život a hudobná tvorba P. Paulína Bajana. In: P.Paulín Bajan OFM (1721-1792) a slovenská hudba, literatúra, jazyk 18.storočia (ed. L.Kačic), Bratislava: Serafín 1992, s.51-64.

(ed. s Gizelou Gáfrikovou) Spevník Pátra Paulína, 2 zv., Hudobný fond, Bratislava 1992 (21994). (edícia)

Neznáma skladba F. P. Riglera - príspevok k problematike virtuózneho klávesového štýlu v cirkevnej hudbe 18. storočia. In: Musicologica slovaca et europaea XVII, Bratislava 1992, s. 78-84.

Opus franciscanum v zápise a zvukovej podobe. Slovenská hudba, 18, 1992, 1, s. 136-145.

 

1991

Missa franciscana der Marianischen Provinz im 17. und 18. Jahundert. In: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 33, Budapest 1991, s. 5-107.

 

1990

Pramene spornej omše J. Haydna, Hob.XXII:B 13 na Slovensku. In: Musicologica slovaca XIII (Európske súvislosti slovenskej hudby), Bratislava 1990, s. 137-144.

Hudba na Slovensku na prelome baroka a klasicizmu v svetle nových výskumov. In: Slovenská hudba, (aj angl., nem.), Bratislava: Slovenský hudobný fond 1990, č. 1, s. 6-12.

 

1989

Gaudentius Dettelbach - mýtus a skutočnosť po 250 rokoch od narodenia. Hudobný život, 21, 1989, 21, s. 9.

Pestovali bratislavskí františkáni v 17. storočí polyfóniu? In: Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia, zv. 18 (Hudobný život Bratislavy od stredoveku po barok), Bratislava 1989, s. 105-114.

Juraj Zrunek - autor Harmonie Pastoralis? Hudobný život, 21, 1989, 26, s. 10.

Peter Peťko, skladateľ na rozhraní dvoch epoch. Hudobný život, 21, 1989, 21, s.11.

Pantaleon Roškovský. Hudobný život, 21, 1989, 9, s. 10-11.

Intavolácie skladieb J. C. Horna  v Pestrom zborníku. Hudobný život, 21, 1989, 18, s. 9.

 

1988

Die Musikkultur der Franziskaner in der Slowakei während des 17.  und 18. Jahrhunderts. In: Musica Antiqua Europae Orientalis, VIII, Vol. 1, Bydgoszcz 1988, s. 467-477.

Zborníky Pantaleona Roškovského pre klávesové nástroje. In: Musicologica slovaca XII (K prameňom hudby na Slovensku v 17. a 18.storočí), Bratislava 1988, s. 145-211.

 

1987

Štýlové premeny v hudbe v prvej polovici 18. storočia a ich prejavy na Slovensku. In: Problémy umenia 16.-18. storočia (ed. Ján Bakoš), Bratislava 1987, s. 220-225.

K žriedlam tvorby P. Bajana a E. Paschu (dvestoročnici H. Gavloviča). Hudobný život, 19, 1987, 24, s. 8.

Pôsobenie Pantaleona Roškovského v Bratislave. In: Bratislavský hudobný barok (Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia), Bratislava 1987, s. 49-54.

 

1986

Cantica Dulcisona Mariano-Seraphica a problém autorstva v zborníkoch Pantaleona Roškovského. Hudobný život, 18, 1986, 11, s. 8.

 

1984

250 rokov od narodenia Pantaleona Roškovského. Hudobný život, 16, 1984, 6, s. 8.

 

Z popularizačných príspevkov s odborným zameraním

Účinkovanie v televízii Lux (19.2.2009, „Doma v kultúre“, beseda z príležitosti udelenia Ceny Fra Angelico).

Publicistické vystúpenie o spevníku Cantus Catholici v STV 2 (13.12.2009, „Orientácie“).

Účinkovanie v besede STV 2 (22.4.2009, „Sféry dôverné“, téma: Duchovná hudba).

Text k CD Franz Paul Rigler: Sonatas for Fortepiano and Harpsichord, Bratislava: Diskant 2009, DK 0127–2 131.

Berkovec, J. - České pastorely. Hudobný život, 21, 1989, 3, s. 5. (recenzia)

Barok a hudba na Záhorí. Záhorie, 2, 1993, 5-6, s. 9-11.

P.Vševlad Gajdoš OFM a regionálny výskum na Záhorí. Záhorie, Skalica, Záhorské múzeum, 6, 1997, 4, s. 19-21.

Za zvukov korunovačných tónov. In: História, 3, 2003, č. 5, s. 8-12.

Početné popularizačné články a recenzie v časopisoch Hudobný život, Literárny týždenník a i.

Jubileá... Pavol Polák (80). In Hudobný život, roč. 37, č. 2 (2005), s. 4-5.

Mozartov týždeň 2005. In Hudobný život, roč. 37, č. 4 (2005), s. 27-28.

Jubilejný koncert. In Hudobný život, roč. 37, č. 6 (2005), s. 23.

Fúga je aj harmónia protikladov (Rozhovor s Mirom Bázlikom o Temperovanom klavíri J. S. Bacha). In Slovenská hudba, roč. 31, č. 2 (2005), ISSN 1335-2458, s. 195-204.

Dni starej hudby 2006. In Hudobný život, roč. 38, č. 2 (2006), s. 21-22.

Joseph Umstatt - Concerti. Dramaturgia a sprievodný text k CD. ORF Edition Alte Musik, Wien 2006: ORF CD 436.

Mariánska hudba jezuitov a piaristov z Trenčína. Sprievodný text k CD, Trenčín 2006, Musica Tyrnaviensis 01.

Pestrý zborník / Tabulatura miscellanea. Dramaturgia a sprievodný text k CD. Bratislava : Hudobné centrum 2007 (HC 10015).

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics