Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

ThDr. Jozef Jančovič, SSLic., PhD. (1968)

vedecký pracovník na projekte APVV-16-0514

jancovic@frcth.uniba.sk

02/59209411

 

 

ThDr. Jozef Jančovič, SSLic. PhD. výskumný pracovník Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, absolvoval Pápežský biblický inštitút v Ríme, kde získal v roku 2009 vedecký titul SSLic. a na Univerzite Komenského v Bratislave so zameraním na biblickú hebrejčinu a Knihu Exodus 32-34, kde získal v roku 2009 titul PhD. Aktuálne prednáša Pentateuch, Múdroslovnú literatúru a Synoptické evanjeliá na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského.
Je členom prestížneho vedeckého združenia Katolícka biblická asociácia Ameriky, Európskej asociácie biblických štúdií. Je zástupcom šéfredaktora časopisu Studia Biblica Slovaca a členom redakčnej rady ACTA (facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis). Je autorom viacerých vedeckých prác v domácich a zahraničných periodikách (bližšie na www.academia.edu). V rokoch 2000-07 participoval na preklade kníh Starého zákona a čiastočne Nového zákona pre Slovenskú ekumenickú bibliu. Podieľa sa na tvorbe vedeckých komentárov Komentáre k Starému zákonu 1 (Genezis) 2008; 3 (Exodus) 2013; 5 (Žalmy 51-75) 2017; 6 (Žalmy 76-100) 2018 ako aj na organizovaní biblických konferencií a seminárov. 

 

 

Z publikačnej činnosti

 https://uniba.academia.edu/JozefJančovič

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics