Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Mgr. Ľubomír GÁBOR, PhD. (1989)

vedecký pracovník

lubomir.gabor@savba.sk

02/59209417

 

V rámci výskumnej úlohy zameranej na interdisciplinárny a konfrontačný výskum jazyka, ľudovej slovesnej a materiálnej kultúry a dejín osídlenia v oblasti slovensko-poľských, slovensko-rusínsko-ukrajinských, slovensko-južnoslovanských a slovensko-nemeckých kontaktov skúma slovenskú ľudovú slovesnosť v medzislovanských vzťahoch z historického a konfrontačného hľadiska (analýza textov slovesnej ľudovej prozaickej tvorby z jazykového, národopisného a historického hľadiska na slovanskom historicko-porovnávacom základe), venuje sa najmä výskumu mýtopoetických tradícií slovanských kultúrnych spoločenstiev so zameraním na západoslovanský, južnoslovanský a východoslovanský jazykový a kultúrny areál. Jeho metodologické východisko predstavuje archeológia literárnej komunikácie a analýza predhistórie literatúry Slovanov. 

 

 

Z publikačnej činnosti

GÁBOR, Ľ.: Komunikácia ako metafora dynamiky v textoch ústnej ľudovej slovesnosti. In: KLINCKOVÁ, J. ed.: Komunikácia v odborných reflexiách. 1. vyd. Banská Bystrica : Belianum, 2019, s. 334 - 345. ISBN 978-80-557-1573-5
GÁBOR, Ľ.: Memetika ako prejav kultúrnej komunikácie. In: SEDAKOVA, Irina Aleksandrovna - ŽEŇUCH, Peter - KITANOVA, Marija. Axiologický výskum slovanských jazykov. - Bratislava ; Moskva : VEDA : Slavistický ústav Jána Stanislava : Institut slavjanovedenija RAN, 2019, s. 153 - 165. ISBN 978-80-89489-41-1
GÁBOR, Ľ.: Das Bild des Teufels in Parömien aus dem slowakischen kulturellen Umfeld. In: Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung / Journal of Folktale Studies / Revue d’Etudes sur le Conte Populaire, roč. 60, 2019, č. 3-4, s. 263-284. ISSN 0014-6242
GÁBOR, Ľ.: Otobraženie vzaimosvjazi nekotorych veščestv v foľklornych istočnikach = Image of the relationship of selected substances in folklore sources. In Vzgľad na slavjanskuju aksiologiju. - Moskva : Institut slavjanovedenija RAN, 2019, s. 61-86. ISBN 978-5-7576-0428-2
GÁBOR, Ľ.: Motívy magického kruhového pohybu v pamiatkach ústnej ľudovej slovesnosti. In: BARIAKOVÁ, Z. - KUBEALAKOVÁ, M. (eds.): Literárne podoby migrácie. 1. vyd. Bratislava : ARThur, 2019, s. 44 - 66. ISBN 978-80-8207-049-4
GÁBOR, Ľ.: Forms and Projections of Word Magic as a Cultural Value in Folk Prose. In: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК / BULGARIAN LANGUAGE 65 (2019), 1, 57–74. ISSN: 0005-4283
GÁBOR, Ľ.: Cnosť a mravnosť ako noetický princíp nadväznosti Gavlovičových škôl. In: Motus in verbo. Banská Bystrica : FF UMB, 2018, roč. 7, č. 2, s. 36 - 44. ISSN 1339-0392. Kategória: ADFB
GÁBOR, Ľ.: Ľudová próza západných Slovanov v komparatistickej perspektíve. Sondy do literárnej predhistórie. Banská Bystrica : FF UMB, 2017. 154 s. ISBN 978-80-557-1337-3
GÁBOR, Ľ. – ROŽAI, G. (eds.): Tváre (ne)reality v literatúre. Banská Bystrica : FF UMB, 2016. 196 s. ISBN 978-80-557-1131-7
GÁBOR, Ľ.: Das mythologische Bild des Teufels als Pflüger in der slawischen mündlichen Volksliteratur. In: Zeitschrift für Slawistik. Dresden, Potsdam : TU, 2017, 62/2, s. 1 – 20.
GÁBOR, Ľ.: Kozmologické dimenzie pravdy a klamstva v ľudových rozprávkach. In: Conversatoria Litteraria: międzynarodowy rocznik naukowy : prawda i kłamstwo - problematyka, interpretacje, konteksty. Siedlce : Instytut kultury regionalnej i badań literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2016, s. 423 – 431.
GÁBOR, Ľ.: Formy, prejavy a mytologické aspekty hraníc v ľudovej rozprávke. In: Slavica Slovaca. Bratislava : Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2015, 50/2, s. 116 – 131.
GÁBOR, Ľ.: Agonistický tón ako charakteristická črta ľudovej rozprávky. Komparácia vybraných textov slovenskej a českej tradície. In: JUNGMANNOVÁ, L. ed.: Performativita válek a konfliktů. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, Akropolis, 2016, s. 11 – 21.
GÁBOR, Ľ.: Iniciácia vo folklórnych rozprávkach - rituálna fikcia a fiktívny rituál. In: GÁBOR, Ľ. – ROŽAI, G.: Tváre (ne)reality v literatúre. Banská Bystrica : FF UMB, 2016, s. 182 – 195.
GÁBOR, Ľ.: Die Wanderung Jesu Christi und des Heiligen Petrus als mythisches Heidenrelikt in Volksmärchen und Legenden aus dem slawischen Raum. In: Junge Slavistik im Dialog V. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016, s. 57 – 68.
GÁBOR, Ľ.: Koreň *jar v menách postáv (západo-) slovanského folklóru. In: ŽEŇUCH, P. eds.: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach : zo slovanskej etnolingvistiky. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017, s. 183 – 194.
GÁBOR, Ľ.: Jazyk folklórnych naratívnych prameňov medzi oralitou a skripturalitou. In: HUŤKOVÁ, A. eds.: Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe : jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity. Banská Bystrica : FF UMB, 2016, s. 51 – 62.
GÁBOR, Ľ.: Baláž z Dobšinského Prostonárodných slovenských povestí. Pohansko-kresťanský synkretizmus ako možná výkladová schéma ľudovej rozprávky. In: ŽEŇUCHOVÁ, K. ed.: Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2015, s. 113 – 131.

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics