Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Pramene byzantskej tradície na Slovensku

Výstava a cyklus prednášok z príležitosti Roka kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku a Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2010

 

 

 Sources of the Byzantine Tradition in Slovakia

An Exhibition and Lecture Cycle Organized within the Year of Christian Culture 2010 in Slovakia and Science Week in Slovakia 2010

 

 

 

 

Miesto konania: Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, Bratislava

Trvanie výstavy: 3. novembra - 31. decembra 2010 (výstava sa predlžuje do konca decembra)

Kurátori výstavy: Peter Žeňuch, Andrej Škoviera

Organizátori: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR, Národné osvetové centrum, Gréckokatolícka eparchia v Bratislave

S finančnou podporou Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR a Gréckokatolíckej eparchie v Bratislave.

 

Výstava je prístupná denne okrem pondelka v čase od 10:00 do 18:00. Vstup na výstavu a prednášky je zadarmo.

 

 

Program prednášok:

 

Streda 3. novembra 16:00

Slávnostné otvorenie výstavy

Koncert byzantsko-slovanského chrámového spevu v podaní zboru Chrysostomos

 

 

Štvrtok 4. novembra 17:00

Ján Doruľa: Slovenčina a bibličtina v evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

 

 

Utorok 9. novembra 17:00

Andrej Škoviera: Svätí Gorazd, Kliment a Naum Ochridskí

 

 

Utorok 16. novembra 17:00

Svorad Zavarský: Latinská literárna kultúra a cirkev byzantsko-slovanského obradu v karpatskom priestore v 18. storočí

 

 

Štvrtok 25. novembra 16:30

Peter Žeňuch: Pramene byzantskej tradície na Slovensku

 

 

Utorok 30. novembra 17:00

Dávid Pancza: Starobyzantské spevy v rukopisoch z východného Slovenska

 

 

Piatok 31. decembra

Ukončenie výstavy

 

 

 

Výstava Pramene byzantskej tradície na Slovensku predstavuje prevažne rukopisné pamiatky späté s byzantsko-slovanskou kultúrou a tradíciou. Prezentované cyrilské a latinské písomnosti 15.-20. storočia, ktoré sa uplatňovali v prostredí byzantsko-slovanského obradu, sú neoddeliteľnou súčasťou slovenského kultúrno-religiózneho priestoru. Usporiadané sú do tematických okruhov podľa obsahu alebo uplatnenia sa v cirkevnej či mimocirkevnej sfére.

Cieľom výstavy a prednášok je priblížiť tradičné duchovné a kultúrne hodnoty cirkvi byzantsko-slovanského obradu, ktoré sa na Slovensku opierajú o cyrilo-metodské dedičstvo.

Prezentované pamiatky sú súčasťou digitalizovanej databázy, ktorá postupne vznikla v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV v rámci viac ako desaťročného systematického výskumu cyrilských a latinských písomností spätých s priestorom pôvodnej Mukačevskej eparchie. Pred jej rozdelením patrili do jej správy (jurisdikcie) nielen veriaci z východného Slovenska a bývalej Podkarpatskej Rusi (dnešná Zakarpatská oblasť Ukrajiny), ale aj gréckokatolícki veriaci na Dolnej zemi (Báčka a Sriem) i v časti Sedmohradska. Etnická, jazyková, kultúrna a konfesionálna rôznorodosť priestoru prirodzene ovplyvnila obsahovú i formálnu stránku písomností, ktoré sú podnes príkladom vzájomného obohacovania sa.

Výstava Pramene byzantskej tradície na Slovensku vznikla v spolupráci Slovenského komitétu slavistov so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, Ministerstvom kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky, Národným osvetovým centrom a Gréckokatolíckou cirkvou na Slovensku. Prednášky, ktoré počas výstavy odznejú, sú tematicky späté s Rokom kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku a vychádzajú z vedecko-výskumných okruhov riešených v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV.

 

 

Program výstavy a cyklus prednášok v PDF

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics