Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

 

v spolupráci s

 

Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky

 

 

 

Slovensko-nemecké jazykové, historické a kultúrne vzťahy

 Slowakisch-deutsche Beziehungen im Bereich der Sprache, Geschichte und Kultur

 

 

 

Bratislava 27. júna 2008

 

 

 

Program rokovania medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie Slovensko-nemecké jazykové, historické a kultúrne vzťahy 27. júna 2008 v Bratislave

 

 

1. Ján DORUĽA (Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave)

Odraz slovensko-nemeckých vzťahov v písomnostiach 17.-18. storočia – Widerspiegelung der slowakisch-deutschen Beziehungen in Schriften des 17.-18. Jahrhunderts

 

2. Ernst EICHLER (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig)

Probleme der Darstellung des slowakisch-deutschen Sprachkontaktes

 

3. Vladimír RÁBIK (Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave)

Etnické zmeny v sídelnej štruktúre východného Slovenska v stredoveku – Ethnische    Wandlungen in der Siedlungsstruktur der Ostslowakei im Mittelalter

 

4. Inge BILY (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig)

Die Rezeption des sächsisch-magdeburgischen Rechts auf dem Territorium der Slowakei  – Eine erste Bestimmung des Standes der Forschung

 

5. Bohuš KLEIN (Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave)

Slovenské miestne názvy v nemeckých opisoch prvého vojenského mapovania v 2. polovici 18. storočia – Slowakische Ortsnamen in deutschen militärischen Beschreibungen der ersten militärischen Kartierung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts

 

6. Júlia DUDÁŠOVÁ (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove)

Karpatizmy nemeckého pôvodu (na materiáli Celokarpatského dialektologického atlasu) – Karpatische Sprachelemente deutschen Ursprungs (am Materialien des Gesamtkarpatischen dialektologischen Atlasses)

 

7. Ladislav KAČIC (Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave)

 Nemecké školské divadlo na Slovensku v 17.-18. storočí – Deutschsprachiges Schultheater in der Slowakei im 17.-18. Jh.

 

8. Hana URBANCOVÁ (Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave)

K typológii nemecko-slovenských vzťahov v tradičnom piesňovom repertoári Nemcov na Slovensku – Zur Typologie der deutsch-slowakischen Beziehungen im tradizionellen Repertoire der Deutschen in der Slowakei

 

9. Magdaléna PARÍKOVÁ (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

Nemci na Slovensku v 20. storočí – etnokultúrne zmeny a interkultúrna komunikácia – Deutsche Bevölkerung in der Slowakei im 20. Jh. – ethnisch-kulturelle Wandlungen und interkulturelle Kommunikation

 

10. Lucia LICHNEROVÁ (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

Aspekty vydávania a distribúcie nemeckých tlačí na území Slovenska v 16. a 17. storočí – Aspekte der Herausgabe und Distribution deutscher Drucke auf dem Gebiet der Slowakei im 16. und 17. Jahrhubndert 

 

 

 

Harmonogram konferencie

 

Štvrtok 26. júna

Príchod a ubytovanie účastníkov

 

Piatok 27. júna

09.00 – 10.30 rokovanie

10.30 – 11.00 prestávka

11.00 – 12.30 rokovanie

13.00 obed

14.00 – 16.00 rokovanie

16.00 – 16.30 prestávka

16.30 – 18.30 rokovanie

19.00 večera

 

 

Miesto konania konferencie

Zasadacia miestnosť Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

Dúbravská cesta 9, 813 64 Bratislava

 

 

Prosíme účastníkov konferencie, aby svoje príspevky napísali podľa možnosti v programe WORD a odovzdali v priebehu konferencie, alebo do dvoch týždňov po jej ukončení poslali na adresu Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV.

 

 

 

Fotogaléria z konferencie

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics