Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Slovensko-požské pomedzie jazyk, žudová kultúra

a dejiny osídlenia

 

 

Konferencia pod názvom Slovensko-požské pomedzi, jazyk, žudová kultúra a dejiny osídlenia sa uskutočnila v dňoch 18. - 20. 9. 2001 na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku a mala medzinárodný charakter. Okrem riešitežov projektu (2/6003/21) sa na konferencii zúčastnilo ďalších 16 domácich i zahraničných odborníkov, ktorí sa systematicky venujú výskumu slovensko-požského pomedzi. Interdisciplinárnymi pohžadmi sa podarilo načrtnú vedecký obraz slovensko-požského pomedzia (história, žudová kultúra, jazyk) a stanovi ďalšie smerovanie výskumu.

Ďalším významným výstupom projektu bude zborník, ktorý má perspektívne na starosti bývalá zástupkyňa vedúceho projektu a teraz už vedúca projektu prof. PhDr. Júlia Dudášová-Kriššáková, Csc.

 

 

Na konferencii odzneli referáty v týchto sekciách:

 

História
Martin Homza: Spišsko-požské vzahy 1241-1275
Michal Kažavský: Z histórie osídžovania slovensko-požského pomedzia v 18. storočí
Ivan Chalupecký: Jurisdikčné vzahy medzi Spišským a Krakovským biskupstvom na územiach odstúpených v r. 1920 a 1938 Požsku
Matej Andráš: Niektoré problémy medzi Slovenskom a Požskom
Martin Chmelík: O problematike pričlenenia slovenských obcí k Požsku (1918-1920)
 

źudová kultúra
Ján Michálek
: Folklór v kontaktovej zóne
Ladislav Mlynka: Tradičná kultúra Slovákov v Požsku a jej špecifické znaky (na príklade Oravy)
Mojmír Benža: źudová kultúra Slovákov v Požsku vo svetle etnokartografického bádania
Kornélia Jakubíková: Etnologické štúdium slovensko-požského pomedzia
Daniela Patrnčiaková: O niektorých doterajších výsledkoch vo výskume žudovej kultúry na slovensko-požskom pomedzí
Monika Golonka-Czajkowska: Współczesna ikonografia regionalna w podhalańskim malarstwie na szkle

Jazyk
Ján Doruža: Slovensko-požské vzahy v zrkadle písomností zo 16.-17. storočia v bardejovskom archíve
Júlia Dudášová-Kriššáková: O lexike goralských nárečí v kontexte karpatského jazykového areálu
Štefan Lipták: K otázke výskumu lexiky na jazykovom pomedzí
Ferdinand Buffa: O vzájomných slovensko-požských pomedzných jazykových vplyvoch
Ladislav Bartko: K otázke polonizmov vo východnej slovenčine (k ich pôvodu, charakteru a ich územnému rozšíreniu)
Anton Habovštiak: K charakteristike chotárnych názvov v slovensko-požskom pohraničí
Franciszek Sowa: Lexika goralských nárečí z hžadiska osídžovacieho procesu
Rudolf Kuchar: Niektoré staršie slovensko-požské lexikálne paralely
Adriana Ferenčíková: O niektorých slovensko-požských syntaktických paralelách
Anita Murgašová-Račáková: K problematike syntaktických javov v spišských goralských nárečiach
Natažža Kisiažova: Zo slovensko-požsko-bieloruských izoglos

 

 

 

 

Spä

 

 

 

 

shopify analytics