Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Miesto konania kongresu: Bratislava

Dátum konania kongresu: 26.-28. októbra 2011

Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch

Organizátori: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov

 

 

Slovenská slavistika po roku 1993

 

V dňoch 26.-28. októbra 2011 sa v sídle Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Slovenského komitétu slavistov na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave uskutočnil Prvý kongres slovenských slavistov na tému Slovenská slavistika po roku 1993. Organizačné otázky súvisiace s kongresom slovenských slavistov sa prerokovávali na viacerých zasadnutiach Slovenského komitétu slavistov (pozri k tomu Slavica Slovaca, 2009, roč. 44, č. 1, s. 95-96 a 2010, roč. 45, č. 1, s. 95-96). Kongres si stanovil za cieľ zhodnotiť doterajšie výsledky interdisciplinárnych slavistických výskumov a načrtnúť možnosti ďalšieho zintenzívnenia komplexného interdisciplinárneho slavistického výskumu. Motívom pre zorganizovanie kongresu vplynulo z aktuálnych „trendov“ determinovaných rizikami stability ekonomických faktorov.

Hoci sa všeobecne konštatuje nepriaznivá situácia v podpore základného vedeckého výskumu na všetkých úrovniach slovenskej inštitucionalizovanej vedy, osobitne slovenská slavistika túto skutočnosť prežíva kontinuitne, hoci práve základný interdisciplinárny slavistický výskum patrí k tým vedným disciplínam, ktoré z hľadiska filologického, historického, spoločenskovedného i v oblasti výskumu kultúry prináša významné výsledky ako východisko pre naše terajšie i budúce poznanie.

Na rokovaniach sa prítomní účastníci kongresu osobitne venovali viacerým otázkam fungovania slovenskej slavistiky. Konštatovalo sa, že slavistický výskum na Slovensku sa buduje a naďalej sa má budovať ako koordinovaný, systematický a projektovaný výskum, ktorý umožňuje pokryť široko vnímané spektrum výskumných úloh, pričom prepojenie viacerých vedných disciplín zohráva strategickú rolu pri interdisciplinárnom výskume i pri prezentácii spoločensky či politicky aktuálnych tém. Jazyk, dejiny, literatúra, etnológia a kultúra sa v rámci slavistického výskumu orientujú najmä na vzťahy slovenského jazyka a kultúry k slovanským i neslovanským jazykom a kultúram a predstavujú Slovensko ako celok jedinečný nielen svojím obsahom, ale predovšetkým ako prirodzená, formujúca a neoddeliteľná súčasť slovanského, európskeho i medzinárodného kultúrneho priestoru. Vedeckovýskumná a vedecko-koordinačná činnosť v rámci slovenskej slavistiky vyplýva z úzkej spolupráce so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV a Slovenským komitétom slavistov. Významný podiel na rozvoji slovenskej slavistiky má teda inštitucionalizovaný základný slavistický výskum v Slovenskej akadémii vied a na vedecko-pedagogické prostredie na vysokoškolských pracoviskách. Pravidelne organizované medzinárodné slavistické zjazdy (v roku 2013 sa uskutoční 15. medzinárodný zjazd slavistov v bieloruskom Minsku) umožňujú prezentovať výsledky slovenského slavistického bádania na svetovej úrovni.

V centre slovenského slavistického výskumu je od samého začiatku slovenčina vo vzťahoch k slovanskému i neslovanskému jazykovému a kultúrnemu kontextu. Ani dnes takéto ponímanie nie je minulosťou či prežitkom; je to trvalá a aktuálna téma, ktorá je súčasť komplexného a interdisciplinárneho bádania. Takto sa slovenská slavistika prijíma aj v medzinárodnom kontexte. Slovenská slavistika vychádza z potreby skúmať vlastnú identitu nie ako výsledok globalizačných či integračných mechanizmov, ale ponúka komplexný pohľad na parciálne otázky vývinu slovenského jazyka a kultúry v korelácii či vo vzťahoch so slovanským i neslovanským prostredím.

 

Niekoľko konštatovaní z rokovania kongresu:

Prioritou slovenskej slavistiky je interdisciplinárny model základného výskumu a prezentácia získaných výsledkov v domácom i medzinárodnom kontexte. Komplexný pohľad na parciálne otázky vývinu slovenského jazyka a kultúry v korelácii či vo vzťahoch so slovanským i neslovanským prostredím sú súčasťou výskumnej identity slovenskej slavistiky. Interdisciplinárny slavistický pohľad v kontexte poznávania slovensko-slovanských i slovensko-neslovanských vzťahov umožňuje identifikovať a interpretovať vývinové i aktuálne dimenzie rozvoja slovenského kultúrneho vedomia a poukázať tak na trvalý prínos slovenskej kultúry do kontextu európskej kultúry a civilizácie. Na Prvom kongrese slovenských slavistov sa zároveň konštatovalo, že takýto výskum v slovenskom kultúrnom prostredí utvára obraz o nás samých a preto je nevyhnutné ho naďalej napĺňať v aktuálnych vedeckovýskumných zámeroch ako prioritný program. Aj vzhľadom na integračné či interkultúrne európske procesy môže tieto výskumné okruhy kompetentne formulovať naša, slovenská slavistika.

 

 

Na Prvom kongrese slovenských slavistov odzneli tieto referáty:

• Peter Žeňuch: Slovenský komitét slavistov a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

• Ján Doruľa: K inštitucionalizácii slovenskej slavistiky

• Alexander Ruttkay: Slovenská archeológia v kontexte slavistických výskumov

• Tatiana Štefanovičová: Príspevok slovanskej archeológie k rozvoju slavistiky na Slovensku

• Júlia Dudášová: Slavistika na Prešovskej univerzite

• Emil Horák: Osobitosti slovenskej slavistiky (z južnoslavistického aspektu)

• Mária Čižmárová: Slovenská ukrajinistika – súčasný stav výskumu

• Viktória Ľašuková – Ivana Džundová: Slovensko-bieloruské vzťahy – stav a perspektívy výskumu

• Pavol Žigo: Slavistická tematika vo výskume Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV

• Mária Dobríková: Jazykovedná slavistika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

• Juraj Vaňko: Slavistické disciplíny a slavisticky orientovaný výskum na FF UKF v Nitre

• Viera Gašparíková:: Z dejín slovenskej slavistickej folkloristiky

• Mojmír Benža: Slavistické výskumy v slovenskej etnológii

• Hana Hlôšková – Magdaléna Paríková: Slavistická problematika v dejinách Katedry etnológie a kultúrnej antropológie

• Zuzana Profantová: Minulosť, prítomnosť, budúcnosť slavistickej folkloristiky alebo o význame angažovanosti disciplíny

• Hana Urbancová: Slavistický aspekt slovenskej etnomuzikológie

• Dana Hučková – Oľga Vaneková: Slovenská literárnovedná slavistika po roku 1990

• Martin Hetényi – Peter Ivanič – Zvonko Taneski: Stav výskumu cyrilo-metodskej problematiky na Slovensku po roku 1993

• Katarína Žeňuchová: Slovenská slavistika na stránka časopisu Slavica Slovaca

 

Postery:

• Jozef Hvišč: Literárnovedná slavistika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

• Viera Žemberová: Literárnovedná slovakistika v slavistickom výskume deväťdesiatych rokov

• Ján Mojdis: Slovenská otázka v dielach francúzskych slavistov na konci 19. a začiatkom 20. storočia

• Vladislav Grešlík: Dejiny bádania ikon na Slovensku

• Renáta Hlavatá: Koncepcia historizmu v kontexte slovenského literárnovedného výskumu

• Adriana Ferenčíková: Slovotvorná problematika v 4. zväzku lexikálno-slovotvornej série Slovanského jazykového atlasu (Poľnohospodárstvo)

• Jozef Sipko: Asociačné testy ako lingvokultúrny kognitívny zdroj

• Adelaida Mezeiová: Téma „rekurzu“ v listoch Jána Kollára v 40. rokoch 19. storočia

• Zuzana Molitorisová: Výskum súčasného stavu výročných zvykov na východnom Slovensku u gréckokatolíckych veriacich

 

 

Program kongresu v PDF

 

Fotografie z kongresu

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics