Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Stopäťdesiat rokov od narodenia Sama Cambla

(význam jeho diela v rozvoji slovenskej vedy a kultúry)

Slovenská Ľupča 25.-27. októbra 2006

 

Konferenciu zaraďujeme medzi podujatia konané v Roku Ľudovíta Štúra; S. Cambel je významným jazykovedcom a vedeckým bádateľom, ktorý sa zaslúžil o ustálenie pravopisnej kodifikácie štúrovskej spisovnej slovenčiny, je autorom významných vedeckých prác z dejín slovenského jazyka a slovenskej dialektológie. Zbierkou folklórnych naratívov z terénnych dialektologických výskumov na východnom a strednom Slovensku obohatil materiálový korpus ľudovej prózy. Vedecká konferencia má nielen zhodnotiť prínos Sama Cambla k rozvoju slovenskej vedy a kultúry, ale poukázať aj na vedecké výsledky, ktoré slovenská veda od Camblových čias v príslušných oblastiach výskumu dosiahla.

 

 

Na konferencii odzneli referáty:

- Ján Doruľa, Camblove výklady dejín slovenského jazyka v diele Slováci a ich reč

- Pavol Žigo, Pôvod slovenčiny z pohľadu Sama Cambla

- Júlia Dudášová-Kriššáková, Samo Cambel z pohľadu poľskej jazykovedy

- Katarína Muziková, Camblova Rukoväť spisovnej reči slovenskej v kontexte dejín spisovnej slovenčiny

- Štefan Lipták, O dialektologických výskumoch Sama Cambla v oblasti užských nárečí

- Ladislav Bartko, Samo Cambel a nárečia Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine

- Adriana Ferenčíková, Časové podraďovacie vety v tvorbe Gustáva Zechentera Laskomerského

- Ivor Ripka, Samo Cambel a jeho názory o jazyku americkoslovenskej tlače z konca 19. storočia

- Alexander Ruttkay, Z archeologických výskumov najstarších dejín Slovenskej Ľupče

- Milan Podrimavský, Samo Cambel a slovenský emancipačný proces na prelome 19. a 20. storočia

- Marián Skladaný, Spor o hranice ľupčianskeho panstva v polovici 16. storočia

- Teodor Kaliský, Z dejín Slovenskej Ľupče

- Katarína Žeňuchová, Samo Cambel ako tvorca modernej slovenskej folkloristiky

- Ján Michálek, Samo Cambel v dejinách slovenskej folkloristiky

- Viera Gašparíková, Rozprávkové zápisy Sama Cambla a ich neskorší vývin

- Peter Žeňuch, Cestovný denník Sama Cambla vo veršoch

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics