Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Axiologický výskum slovanských jazykov

Аксиологическое исследование славянских языков

Axiological Research on Slavic Languages

 

 

 

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 1. - 4. októbra 2019

Hlavní organizačný tím: Peter Žeňuch, Irina A. Sedakovová (Ruská federácia), Marija Kitanovová (Bulharsko)

Zodpovední pracovníci: Peter Žeňuch, Ľubomír Gábor, Svetlana Vašíčková, Ľubomíra Wilšinská, Katarína Žeňuchová

Organizátori: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Институт славяноведения РАН, Институтът за български език „Професор Любомир Андрейчин“ БАН,

 

 

 

Na medzinárodnej vedeckej konferencii budú prednesené príspevky medzinárodného riešiteľského tímu zloženého zo slovenských, ruských a bulharských vedcov, ktorí sa systematicky venujú axiologickému výskumu jazyka v kontexte kultúrnej komunikácie. Dôležitou zložkou výskumu tohto medzinárodného tímu je poznávanie rozmanitosti procesov súvisiacich s udržateľnosťou a rozvojom tradičných európskych kultúrnych hodnôt, ktoré sú výsledkom prirodzeného jazykového a kultúrneho vývinu Slovanov. Tento jazykovo-kultúrny aspekt založený na zachovávaní hodnotových princípov tvorí základ národnej a kultúrnej identity každého národa a jeho jazyka. V tomto kontexte je preto nevyhnutné systematické poznávanie procesov, ktoré determinujú kultúrnu komunikáciu medzi slovanskými i neslovanskými národmi v európskom kontexte. Významným pre toto poznanie je komplexný synchrónno-diachrónny pohľad založený na etnolingvistických a etnokultúrnych výskumoch.

 

Tematické okruhy:

Axiológia, kultúrna komunikácia a jazykové myslenie.

Jazyk, kultúrno-historická pamäť a hodnoty v slovanskom svete.

Aktuálne procesy jazykového a kultúrneho diskurzu.

 

- - -

 

На международной научной конференции будут представлены рефераты международного коллектива участников проекта из Словакии, России и Болгарии, которые систематически занимаются исследованием аксиологии языка в контексте культурной коммуникации. Важной частью исследований этого международного коллектива ученых является познание разнообразия процессов, связанных с сохранением и развитием традиционных европейских культурных ценностей, представляющих собой результат естественного языкового и культурного развития славян. Этот лингвокультурный аспект, основанный на сохранении ценностных принципов, лежит в основе национального и культурного самосознания каждого народа и его языка. В этой связи необходимо отметить значение систематического изучения процессов, определяющих культурную коммуникацию между славянскими и неславянскими народами в европейском контексте. Важным для такого изучения является комплексный синхронически-диахронический подход, основанный на этнолингвистических и этнокультурологических исследованиях.

 

Тематика конференции:

Аксиология, культурная коммуникация и языковое мышление.

Язык, культурно-историческая память и ценности в славянском мире.

Актуальные процессы языкового и культурного дискурса.

 

 

- - -

 

 

The papers of the international research group, composed of Slovak, Russian, and Bulgarian researchers who systematically deal with axiological research on language in the context of cultural communication will be presented at the international scientific conference. An important part of the research of the international group is represented by exploring the diversity of processes related to sustainability and development of traditional European cultural values as a result of the natural language and cultural development of the Slavs. This language and cultural aspect based on the preservation of value principles is the basis of national and cultural identity of each nation and its language. In this context, it is therefore essential to explore systematically the processes that determine cultural communication between Slavic and non-Slavic nations in the European context. A complex synchro-diachronic view based on ethnolinguistic and ethnocultural research is significant for that knowledge.

 

Conference Topics:

Axiology, Cultural Communication, and Language Thinking.

Language, Cultural-Historical Memory, and Values in the Slavic World.

Current Processes of Linguistic and Cultural Discourse.

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics