Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Axiologický výskum slovanských jazykov

 

 

 

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 1. - 4. októbra 2019

Hlavní organizačný tím: Peter Žeňuch, Irina A. Sedakovová (Ruská federácia), Marija Kitanovová (Bulharsko)

Zodpovední pracovníci: Peter Žeňuch, Ľubomír Gábor, Svetlana Vašíčková, Ľubomíra Wilšinská, Katarína Žeňuchová

Organizátori: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Институт славяноведения РАН, Институтът за български език „Професор Любомир Андрейчин“ БАН,

 

 

 

Na medzinárodnej vedeckej konferencii budú prednesené príspevky medzinárodného riešiteľského tímu zloženého zo slovenských, ruských a bulharských vedcov, ktorí sa systematicky venujú axiologickému výskumu jazyka v kontexte kultúrnej komunikácie. Dôležitou zložkou výskumu tohto medzinárodného tímu je poznávanie rozmanitosti procesov súvisiacich s udržateľnosťou a rozvojom tradičných európskych kultúrnych hodnôt, ktoré sú výsledkom prirodzeného jazykového a kultúrneho vývinu Slovanov. Tento jazykovo-kultúrny aspekt založený na zachovávaní hodnotových princípov tvorí základ národnej a kultúrnej identity každého národa a jeho jazyka. V tomto kontexte je preto nevyhnutné systematické poznávanie procesov, ktoré determinujú kultúrnu komunikáciu medzi slovanskými i neslovanskými národmi v európskom kontexte. Významným pre toto poznanie je komplexný synchrónno-diachrónny pohľad založený na etnolingvistických a etnokultúrnych výskumoch.

 

Tematické okruhy:

Axiológia, kultúrna komunikácia a jazykové myslenie.

Jazyk, kultúrno-historická pamäť a hodnoty v slovanskom svete.

Aktuálne procesy jazykového a kultúrneho diskurzu.

 

 

 

Program

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics