Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Druhý kongres slovenských slavistov – Ján Stanislav a slovenská slavistika

 

 

 

Miesto konania kongresu: Bratislava

Dátum konania kongresu: 4. – 6. novembra 2015

Zodpovedný pracovník: Ján Doruľa

Organizátori: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, Centrum excelentnosti SAV SlovSlav

 

 

 

Podľa plánu plnenia úloh Centra excelentnosti SAV Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia (SlovSlav) sa uskutoční interdisciplinárna vedecká konferencia o diele Jána Stanislava. Konferencia bude súčasťou rokovaní 2. kongresu slovenských slavistov, na ktorom si jeho účastníci pripomenú okrúhle výročie vzniku Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV i 50. výročie vzniku slavistického časopisu Slavica Slovaca. Tematické okruhy konferenčných rokovaní úzko súvisia s uvedenými výročiami i s ideovým odkazom diela Jána Stanislava.

 

Interdisciplinárny slavistický výskum na Slovensku sa uskutočňuje v rámci spolupráce jazykovedných, literárnovedných, etnologických, historických a archeologických disciplín. Slovenská slavistika tak rozvíja interdisciplinárny model výskumu vzťahov slovenského jazyka a kultúry s inými slovanskými i neslovanskými jazykmi a kultúrami, a tak napĺňa vedeckovýskumný program slavistického výskumu.

V roku 2011 sa na pôde Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v spolupráci so Slovenským komitétom slavistov uskutočnil Prvý kongres slovenských slavistov. Súbor štúdií Slovenská slavistika včera a dnes. (Bratislava, 2012. 268 s.) je k dispozícii nielen v tlačenej podobe, ale aj v elektronickej verzii na webe - http://slavu.sav.sk/publikacie/slov_slavistika_vcera_a_dnes.php.

 

V dňoch 4. – 6. novembra 2015 sa v Bratislave uskutoční Druhý kongres slovenských slavistov na tému Ján Stanislav a slovenská slavistika, ktorý pripravuje Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci so Slovenským komitétom slavistov. Tematika kongresu úzko súvisí s výskumným programom vedeckovýskumného projektu Centra excelentnosti SloSlav v Slovenskej akadémie vied.

 

Tematické okruhy Druhého kongresu slovenských slavistov:

Ján Stanislav a slovenská slavistika

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV a dvadsať rokov jeho existencie

Slavistický časopis Slavica Slovaca – orgán slovenskej slavistiky

 

 

Správa z Druhého kongresu slovenských slavistov

 

Prihláška na kongres

 

Program kongresu v PDF

 

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics