Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky

 

 

 

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konferencie: 8. – 10. októbra 2014

Zodpovedná pracovníčka: Katarína Žeňuchová

Organizátori: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Centrum excelentnosti SAV SlovSlav

 

 

 

Konferencia je plánovaná v rámci riešenia projektu centra exelentnosti SlovSlav Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia (Postavy slovenského národného obrodenia /Anton Bernolák, Pavol Jozef Šafárik, Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Pavol Dobšinský, Jonáš Záborský/ + Ján Stanislav – ich činnosť a dielo v európskom kontexte).

Cieľom konferencie je predstaviť kľúčové osobnosti slovenského kultúrneho života, ktoré svojou činnosťou ovplyvnili nielen vývin slovenskej slavistiky, jazykovedy a literatúry, ale ich práca je spojená s najstaršími fázami zbierania, vydávania, ale aj so vznikom prvých teoretických náhľadov na ľudovú rozprávku. Kľúčové osobnosti slovenského národoobrodenského hnutia 19. storočia (P. Dobšinský, A. H. Škultéty, J. Rimavský, J. Botto, J. Kalinčiak) sa svojou zberateľskou, vydavateľskou i teoretickou činnosťou v oblasti ľudovej prózy zaslúžili o formovanie dejín slovenskej folkloristiky, slovenskej literatúry a kultúry všeobecne. Referáty sa budú zameriavať predovšetkým na konfrontáciu a porovnanie romantických konceptov a východísk P. Dobšinského so zberateľskými aktivitami v iných národných kontextoch s dôrazom na vývinový diachrónny aspekt, na vzťah autentického folkloristického záznamu a jeho umeleckého spracovania v žánrových podobách ľudovej prózy (najmä ľudovej rozprávky).

Jeden deň konferencie bude venovaný slovanskému kultúrno-historickému a religióznemu priestoru v interakciách kresťanských a predkresťanských tradícií, ľudovým náboženským predstavám a rituálom v kontexte kresťanskej ideológie, hagiografickým textom latinskej i byzantskej tradície vo folklórnom a konfesionálnom kontexte i ľudovým „praktikám“ a pohansko-kresťanskému synkretizmu s presahmi do súčasnosti.

 

 

Program konferencie v PDF

 

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics