Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Riešené projekty VEGA

 

 

Hudobná teória na Slovensku v 16.–18. storočí

 

Každodennosť v interakcii latinskej a byzantskej kultúry na príklade karpatského regiónu v novoveku

 

Medzijazyková homonymia v slovanských jazykoch

 

Nexus Slavorum Latini: medzislovanské vzťahy a súvislosti v zrkadle latinskej literatúry (16.-19. storočie)

 

Stav a perspektívy etnolingvistického výskumu na Slovensku

 

Vydanie cyrilského rukopisu z 18. storočia s komentármi a poznámkovým aparátom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archív úspešne vyriešených projektov VEGA

 

 

 

 

shopify analytics