Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Jazykové a etnokultúrne procesy späté s tradičnými a netradičnými hodnotami v slovanskom kontexte

Linguistic and Ethnocultural Dynamics of Traditional and Non-traditional Values in the Slavic World

 

Evidenčné číslo projektu: RUS_ST2017- 472

Obdobie riešenia: 1. 4. 2018 – 30. 3. 2020

 

 

Hlavný riešiteľ a koordinátor medzinárodného projektu

Irina Aleksandrovna Sedakovová (Ruská akadémia vied)

 

 

Partneri:

Institut slavianovedenija Rossijskoj akademii nauk, Moskva

Institut za bălgarski ezik kăm Bălgarska akademija na naukite, Sofia

Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied

 

 

Internetová stránka medzinárodného projektu

 

 

Zodpovedný riešiteľ projektu na pracovisku SAV

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

 

 

 

Charakteristika a ciele projektu :

Projekt sa realizuje prostredníctvom troch skupín vedcov: ruských (koordinátori a hlavní riešitelia), bulharských a slovenských, ktorí sa intenzívne už spolupodieľali na podobných výskumných projektoch za ostatných 10 rokov. Hlavným cieľom projektu je identifikácia a analýza rozmanitosti procesov tradičných a netradičných hodnôt z etnolingvistického a etnokultúrneho hľadiska v slovanskom prostredí Európy (najmä v Rusku, Bulharsku, na Slovensku so srbskými, macedónskymi a českými paralelami). Projekt je zameraný na poznávanie podobností a osobitostí slovanského kultúrneho dedičstva, slovanská jazykovej a kultúrnej jednoty v historicko-kultúrnej perspektíve a v kontexte základných konceptov (napr. rodina, život, láska, práca, zdravie, príroda, duša atď.).

 

Charakteristika a ciele podielu slovenských výskumníkov v projekte:

Slovenský tím výskumníkov sa zúčastní na 16. medzinárodnom zjazde slavistov v Belehrade v dňoch 20. - 27. augusta 2018, kde členovia tímu prednesú referáty a publikujú ich v časopise Slavica Slovaca. Slovenská strana zorganizuje medzinárodnú konferenciu (2019), na ktorej celé konzorcium výskumníkov (ruskí i bulharskí kolegovia) prednesú správu o výsledkoch výskumov na projekte. Výsledky výskumov budú prezentované aj v rámci pedagogického procesu na vysokých školách. Slovenský vedecký tím sa bude osobitne venovať cyrilským rukopisným prameňom slovenskej proveniencie z etnolingvistickej a etnokultúrnej perspektívy s prihliadnutím na metodiku a teoretické východiská moskovskej a sofijskej etnolingvistickej tradície. Práca na projekte zahrnuje excerpciu prameňov so zameraním na identifikáciu jazykovo-kultúrnej identity. Z výskumnej problematiky sa publikujú štyri vedecké príspevky.

Dôležitým zdrojom výskumu sú už existujúce elektronické databázy, ktoré vznikli na základe spoločenskej požiadavky realizovať výskum duchovnej písomnej kultúry. Existencia duchovného kultúrneho dedičstva založeného na cyrilskej i latinskej kresťanskej písomnej kultúre je mimoriadne dôležitým ukazovateľom predpokladu synergie dvoch európskych kultúrnych horizontov – Pax Latina a Pax Byzantina, v ktorom slovanský kultúrny priestor je ovplyvnený tradičnou kultúrou európskeho Západu i európskeho Východu. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby sa výskum uskutočnil práve v priestore, ktorý tvorí hranicu medzi slovanským Východom a Západom, resp. medzi dvoma európskymi kultúrnymi konglomerátmi – latinským Západom a byzantským Východom, ktorý v slovanskom svete predstavuje Slovensko a Bulharsko. Ruská kultúra, ktorá od počiatku svojej existencie je pevne spojená s európskou duchovnou a kultúrnou identitou a západnou eur´pskou civilizáciou. Tento odraz možno vidieť aj pri prenose týchto európskych hodnôt do duchovnej kultúry a formovania ruskej spoločnosti. Aj takýmto spôsobom kultúrnej komunikácie sa formovali tradične historicko-kultúrne priestory európskej civilizácie.

 

Plán činnosti slovenských výskumníkov v projekte:

Slovenský výskumný tím Slovenský tím plánuje vystúpiť s referátmi a na zasadnutiach komisií pri Medzinárodnom komitéte slavistov v rámci 16. medzinárodného zjazdu slavistov v Belehrade v dňoch 20. - 27. augusta 2018. Členovia tímu prednesú referáty a publikujú ich v časopise Slavica Slovaca, ktorý je súčasťou databázy Scopus.
Slovenskí riešitelia v roku 2019 zorganizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu za účasti všetkých riešiteľov projektu, na ktorej sa zúčastnia aj ďalší experti. Na konferencia sa uskutoční medzinárdná oponentúra výsledkov slavistického etnolingvistického výskumu. Výsledky výskumov budú slovenskí riešitelia prezentovať aj v rámci pedagogického procesu na vysokých školách (na Filozofickej fakulte UCM v Trnave, na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, s ktoru má SÚJS SAV podpísanú zmluvu o vykonávaní doktorndského študijného programu).

Slovenský tím sa bude osobitne venovať cyrilským rukopisným prameňom slovenskej proveniencie z etnolingvistickej a etnokultúrnej perspektívy s prihliadnutím na metodiku a teoretické východiská moskovskej a sofijskej etnolingvistickej tradície. Výskum zahrnuje najmä excerpciu prameňov so zameraním na identifikáciu jazykovo-kultúrnej identity.

Z výskumnej problematiky sa publikujú vedecké príspevky v časopise Slavica Slovaca a v spoločnom monotematickej knižnej publikácie riešiteľov (v 3. roku riešenia edičnú prácu realizuje slovenská strana).

 

 

Slovenskí členovia riešiteľského tímu:

    Mgr. Ľubomír Gábor, PhD.

    Mgr. Svetlana Vašíčková, PhD.

    Mgr. Ľubomíra Wilšinská, PhD.

    Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

    Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

 

Publikované práce:

     Žeňuch, Peter. Vojvodinskí Rusnáci a slovenskí rusnáci: jazyková, konfesionálna a etnická identita v komparácii.

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics