Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Poľsko-slovensko-bulharské lexikálne konfrontácie

Polish-Slovak-Bulgarian lexical language confrontations

 

 

Zodpovedná riešiteľka: Mária Košková

Trvanie projektu: 1.1.2016 – 31.12.2018

Spoluriešiteľské inštitúcie: Instytut slawistyki PAN

 

 

 

Projekt je zameraný na poľsko-slovensko-bulharský teoretický konfrontačný výskum v oblasti súčasnej slovnej zásoby porovnávaných jazykov, lexikografie a sociolingvistiky. Cieľom plánovaného výskumu je určenie súčasných tendencií vyplývajúcich z konfrontácie troch geneticky blízkych jazykov a príprava podkladov pre ďalšie praktické uplatnenie dosiahnutých výsledkov.

 

 

 

Dosiahnuté výsledky 2016

V rámci MAD sa v dňoch 10.10. – 19.10.2016 uskutočnila pracovná cesta M. Koškovej do Varšavy. V knižnici Ústavu slavistiky PAV študovala odbornú literatúru a excerpovala podkladový materiál k spoločnej štúdii s Dr. Joannou Satola-Staśkowiak. Štúdia pod názvom Všeobecný mužský rod a maskulinizácia v slovenskom, poľskom a bulharskom jazykovom prostredí bola vypracovaná a pripravuje sa do tlače. V spolupráci so zástupkyňou ústavu prof. Dr. Helenou Krasowskou bol pripravený koncept na riešenie spoločných odborných prác v budúcom roku.

V rámci projektu v dňoch 19.9. – 23.9.2016 navštívila SÚJS SAV doktorandka poľského ústavu Mgr. Karolina Ćwiek-Rogalska, ktorá študovala odbornú literatúru v knižnici ústavu a v Ústrednej knižnici v Bratislave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics