Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Archív úspešne vyriešených projektov VEGA

(zoznam projektov uvádzame podľa abecedného poriadku)

 

 

Administratívno-právne písomnosti latinských biskupov o cirkvi byzantského obradu na východnom Slovensku

Bulharsko-slovenský slovník (A - K)

Bulharsko-slovenský slovník (L - O)

Bulharsko-slovenský slovník (P - R)

Bulharsko-slovenský slovník (S - T)

Bulharsko-slovenský slovník (časť У - Ц)

Bulharsko-slovenský slovník (záverečná časť)

Cantus Catholici - prvý slovenský katolícky spevník (kritické vydanie)

Cyrilská rukopisná spisba na Slovensku - jazykové, historické a teologické aspekty

Cyrilské a latinské pramene byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku

Cyrilské paraliturgické piesne a ich varianty v kultúrno-historickom kontexte na východnom Slovensku

Dejiny hudobnej kultúry františkánov na Slovensku (od najstarších čias do roku 1950)

Duchovná pieseň v cyrilských rukopisoch z východného Slovenska a cyrilo-metodský odkaz

Duchovná tvorba v latinskom a slovenskom jazyku v prostredí slovenských vzdelancov 15. – 19. storočia

Hagiografické a bohoslužobné texty súvisiace s cyrilo-metodskou misiou

Hudobné a literárne súvislosti slovenského baroka

Jezuiti v dejinách slovenskej kultúry

K prameňom slovenskej ľudovej prózy – rukopisná zbierka Samuela Cambela

Kultúra rehoľných spoločenstiev na Slovensku z hudobného, jazykového a literárneho hľadiska

Ľudová prozaická tradícia na východnom Slovensku v období konštituovania profesionálnych vedeckých disciplín – národopisu, jazykovedy,  historiografie a literárnej vedy

Ľudová próza v cyrilských rukopisných zborníkoch 18.-19. storočia

Odraz slovensko-nemeckých jazykových vzťahov v písomnostiach 16. – 18. storočia

Odraz slovensko-nemeckých jazykových vzťahov v písomnostiach 16. – 18. storočia

Piaristi a školstvo, veda, kultúra na Slovensku v 17.-19. storočí

Polemická teológia a jej kontexty na Slovensku v novoveku

Postavenie latinčiny na Slovensku v 19. storočí

Pramenné texty súvisiace s cyrilo-metodskou misiou a jej pokračovaním

Príprava vedeckého vydania prameňa slovenskej proveniencie (z okruhu náboženskej literatúry 16. – 18. storočia v Uhorsku)

Protonacionalizmus na Slovensku a v strednej Európe, podmienky formovania národnej identity pred rokom 1780

Slováci na Zakarpatskej Ukrajine a slovensko-ukrajinské pomedzie

Slováci na Zakarpatskej Ukrajine a slovensko-ukrajinské pomedzie

Slovenská a latinská teologická a apologetická spisba 15. – 18. storočia v Uhorsku

Slovensko-slovanské kontexty písomníctva pod Karpatmi

Slovensko-poľské pomedzie. Jazyk, ľudová kultúra a dejiny osídlenia

Slovensko-ruský právnicko-ekonomický slovník

Slovensko-ukrajinské a slovensko-rusínske vzťahy v období národného obrodenia

Vedecké vydanie rukopisu tzv. Kamaldulského slovníka z roku 1763

Vedecké vydanie rukopisu prvého prekladu Biblie do slovenčiny

Výskum latinských písomností 16. – 18. storočia vo vzťahu k Slovensku

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics