Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Administratívno-právne písomnosti latinských biskupov o cirkvi byzantského obradu na východnom Slovensku

Administrative Law Literature of Latin Bishops of Church of the Byzantine Rite in Eastern Slovakia

 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 1/0264/14

 

Vedúci projektu

Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.

 

 

 

Od 1. januára 2016 sa projekt rieši v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV, jeho hlavným koordinátorom a zodpovedným riešiteľom je prof. Peter Zubko, ktorý po odchode z Katolíckej univerzity v Ružomberku pracuje v SÚJS SAV.

 

 

 

Dosiahnuté výsledky v roku 2016

V rámci projektu sa riešitelia zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie v Nowom Sączi s názvom Ośrodki kultury dawnej Słowiańszczyzny i ich znaczenie dziejowe (27.-29.06.2016), kde predniesli príspevky s názvom Vzdelanostná a kultúrna úroveň uniatskeho kléru na východe Slovenska v polovici 18. storočia vo svetle prameňov latinskej cirkvi (P. Zubko) a Vzdelávacia a osvetová činnosť v prostredí cirkvi byzantského obradu na Slovensku (P. Žeňuch).

P. Zubko sa zúčastnil aj na konferencii s názvom Rekatolizácia a uhorská spoločnosť v 17. – 18. storočí (Prešov 01.-02.12.2016), odovzdal príspevok s názvom Poľské vplyvy na rekatolizáciu v Jágerskom biskupstve do zborníka.

 

 

Dosiahnuté výsledky v roku 2015

ADF: ZUBKO, Peter: Vývoj cyrilo-metodských textov v liturgii hodín v strednej Európe. In: Konštantínove listy, roč. 8, 2015, s. 40-62. ISSN 1337-8740.

ADN: ZUBKO, Peter: Názvy a jazyk šarišských obcí pred rokom 1775. In: Slavica Slovaca, roč. 50, 2015, č. 1, s. 58-73. ISSN 0037-6787.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics