Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Administratívno-právne písomnosti latinských biskupov o cirkvi byzantského obradu na východnom Slovensku

Administrative Law Literature of Latin Bishops of Church of the Byzantine Rite in Eastern Slovakia

 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 1/0264/14

 

Vedúci projektu

Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.

 

 

 

Od 1. januára 2016 sa projekt rieši v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV, jeho hlavným koordinátorom a zodpovedným riešiteľom je prof. Peter Zubko, ktorý po odchode z Katolíckej univerzity v Ružomberku pracuje v SÚJS SAV.

 

 

Dosiahnuté výsledky v roku 2017

Realizované pracovné cesty v rámci projektu:

1. Česká republika, 08.-16.05.2017: Praha. Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila v rámci riešenia vedecko-výskumného projektu VEGA č. 1/0264/14 Administratívno-právne písomnosti latinských biskupov o cirkvi byzantského obradu na východnom Slovensku. Cieľom pobytu bol knižničný a archívny výskum zameraný na plnenie cieľov projektu: štúdium literatúry, starých tlačí a archiválií súvisiacich s cyrilskou kultúrou s osobitným zreteľom na uhorské prostredie. Súčasťou pracovnej cesty bola účasť na medzinárodnom seminári o slovanskej kultúre a dejinách v oblasti severovýchodného Uhorska v 17. a 18. storočí, ktorá bola spojená s prezentáciou knižnej novinky Tomáša Mrňávka z vydavateľstva Pavel Mervart. Podujatie bolo využité na popularizáciu vedeckej práce projektu a práce SÚJS SAV v českom prostredí, ktoré je kultúrne spojené so slovenským.

2. Poľsko, 26.-27.06.2017: Nowy Sącz. Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0264/14 Administratívno-právne písomnosti latinských biskupov o cirkvi byzantského obradu na východnom Slovensku, ktorý je riešený na Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV. Cieľom pobytu bolo verejné prezentovanie čiastkových výsledkov riešenia projektu na medzinárodnej konferencii s názvom Słowianszczyzna wielowyznaniowa w dawnych wiekach – symbiozy, migracje, ekskluzje religijne, ktorú usporiadali Instytut Filologii Słowiańskiej Jagelonskej univerzity v Krakove a Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

 

Výstupy:

ZUBKO, Peter – ŽEŇUCH, Peter: Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017, 190 s. ISBN 978-80-89489-33-6. Typ: AAB

ZUBKO, Peter – ŽEŇUCH, Peter. Spiritualita východného Slovenska v 18. storočí. Ruženec a žalmy. In: Culturologica Slovaca, roč. 2 (2017), č. 2, s. 45-55. ISSN 2453-9740. Typ: ADFB

ZUBKO, Peter: Administratívno-právne pramene latinskej proveniencie o východnej cirkvi na východnom Slovensku. Výber komentovaných dokumentov z rokov (1646) 1726 – 1815. Poprad : Popradská tlačiareň, 2017, 300 s. ISBN 978-80-89613-19-9. Typ: AAB

ZUBKO, Peter: Gréckokatolícki kňazi v Šariši v roku 1749. In: Viera a kultúra cestou človeka. Jubilejník k 65. narodeninám slovenského filozofa a teológa Ladislava Csontosa SJ. Lichner, Miloš (zost.). Trnava : Dobrá kniha, 2017, s. 475-491. ISBN 978-80-8191-099-9. Typ: AEDA

ZUBKO, Peter: Vzdelanostná a kultúrna úroveň uniatskeho kléru ny východe Slovenska v polovici 18. storočia vo svetle prameňov latinskej cirkvi. In: Krakowsko-wileńskie studia slawisticzne, tom 12, Ośrodki kultury dawnej Słowiańszczyzny i ich znaczenie dziejowe. Kuczyńska, Marzanna – Stradomski, Jan (red.). Kraków : Scriptum, 2017, s. 261-275. ISBN 978-83-65432-47-6. Typ: AFA

ŽEŇUCH, Peter. Etnicko-konfesionálne stereotypy v prostredí veriacich byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku. In Viera a kultúra cestou človeka. Jubilejník k 65. narodeninám slovenského filozofa a teológa Ladislava Csontoša. Trnava : Dobrá kniha, 2017, s. 493-510. ISBN 978-80-8191-099-9. Typ: AEDA

 

 

Dosiahnuté výsledky v roku 2016

V rámci projektu sa riešitelia zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie v Nowom Sączi s názvom Ośrodki kultury dawnej Słowiańszczyzny i ich znaczenie dziejowe (27.-29.06.2016), kde predniesli príspevky s názvom Vzdelanostná a kultúrna úroveň uniatskeho kléru na východe Slovenska v polovici 18. storočia vo svetle prameňov latinskej cirkvi (P. Zubko) a Vzdelávacia a osvetová činnosť v prostredí cirkvi byzantského obradu na Slovensku (P. Žeňuch).

P. Zubko sa zúčastnil aj na konferencii s názvom Rekatolizácia a uhorská spoločnosť v 17. – 18. storočí (Prešov 01.-02.12.2016), odovzdal príspevok s názvom Poľské vplyvy na rekatolizáciu v Jágerskom biskupstve do zborníka.

 

 

Dosiahnuté výsledky v roku 2015

ADF: ZUBKO, Peter: Vývoj cyrilo-metodských textov v liturgii hodín v strednej Európe. In: Konštantínove listy, roč. 8, 2015, s. 40-62. ISSN 1337-8740.

ADN: ZUBKO, Peter: Názvy a jazyk šarišských obcí pred rokom 1775. In: Slavica Slovaca, roč. 50, 2015, č. 1, s. 58-73. ISSN 0037-6787.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics