Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Medzijazyková homonymia v slovanských jazykoch

Interlingual homonymy in Slavic languages

 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0067/18

 

Vedúci projektu

Mgr. Mária Košková, CSc.

 

 

 

Lexikálnosémantický fenomén medzijazykovej homonymie možno zaradiť ku kľúčovým problémom porovnávacieho výskumu slovanských jazykov. Realizácia projektu bude prebiehať v rovine lexikologického výskumu i lexikografického spracovania tohto fenoménu v konfrontácii slovenčiny s predstaviteľom každej skupiny slovanských jazykov - bulharčiny, poľštiny a ruštiny. Ide o prvý rozsiahlejší výskum tohto druhu v slovanských jazykoch, ktorý predpokladá zaujímavé výsledky nielen v rovine teoretickej, ale najmä v rovine praktickej, kde vedecké spracovanie medzijazykovej homonymie lexikografickými postupmi výrazne zaostáva za jej teoretickým výskumom. Cieľom projektu je príprava reprezentatívneho diela, ktoré predstaví špecifiká medzijazykových vzťahov štyroch geneticky príbuzných jazykov a ich explicitnú slovníkovú konfrontáciu v oblasti medzijazykovej homonymie s ohľadom nielen na výučbu slovanských jazykov, preklad i tlmočenie, ale s ohľadom aj na širšiu kultúrnu verejnosť

 

 

Dosiahnuté výsledky 2018

 

V prvom roku realizácie projektu sa uskutočnil výskum lexikálnosémantického fenoménu medzijazykovej homonymie a jej rozličných interpretácií v slovanskej jazykovednej teórii. Súčasne sa excerpoval jazykový materiál, na základe ktorého sa spracoval prvý variant koncepcie lexikografickej časti projektu.

V rámci projektu boli publikované dve štúdie:

Prvá časť štúdie - Košková, M.: Dynamika jazyka v zrkadle slovníkového spracovania (na bulharskom a slovenskom materiáli). In Slavica Slovaca: XVI. medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade. Príspevky slovenských slavistov, 2018, roč. 53, č. 3-4 suppl., s. 4-18. ISSN 0037-6787

Grigorjanová, T.: Osobitosti prekladu politicky korektných eufemizmov. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III.. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III. : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 21.6.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4528-0, s. 389-396. [spoluautor MATYTCINA, Marina] VEGA 2/0067/18

Do tlače boli odovzdané štúdie: Kăm semantičnija razvoj na leksikalnata edinica – bălgarsko-slovaški paraleli (Košková); Processy terminologizacii i determinologizacii ekonomičeskoj leksiki (T. Grigorjanová).

Výsledky realizácie projektu boli prezentované formou referátov na štyroch konferenciách:

- XVI. Medzinárodný slavistický kongres v Belehrade 20.-27.8.2018 - Dynamika jazyka v zrkadle slovníkového spracovania (na bulharskom a slovenskom materiáli) (M. Košková)

- Medzinárodná konferencia Bălgaristični ezikovedski četenija 19.-20.11.2018 - Kăm semantičnija razvoj na leksikalnata edinica (M. Košková)

- Medzinárodná konferencia rusistov v Barcelone 20.-22.6.2018 - Processy terminologizacii a determinologizacii ekonomičeskoj leksiki (T. Grigorjanová)

- III. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie v Bratislave 21.6.2018 - Osobitosti prekladu politicky korektných eufemizmov (T. Grigorjanová)

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics