Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Bulharsko-slovenský slovník (záverečná časť)

Bulgarian-Slovak dictionary (final volume)

 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0066/14

 

Vedúci projektu

Mgr. Mária Košková, CSc.

 

 

 

Projekt je súčasťou pripravovaného tretieho zväzku Bulharsko-slovenského slovníka. Cieľom projektu je koncipovanie záverečnej časti hesiel písmen Ч – Я. Koncepčne a metodologicky nadväzuje na predošlé projekty spojené s realizáciou rozsiahleho lexikografického diela.

 

 

Dosiahnuté výsledky v roku 2017

Počas roka boli skoncipované heslové state ъхам – ящност, priebežne sa excerpovali bulharské pramene, dopĺňali a koncipovali sa nové lexémy, nové významy, dopĺňal sa nový ilustračný materiál, vnášali sa pripomienky oboch redaktorov slovníka a prebehlo zosynchronizovanie hesiel písmen ч – я.

V rámci projektu boli publikované dve štúdie a bol vypracovaný referát na tému Príbuzenská terminológia vo frazeológii (na bulharskom a slovenskom materiáli), ktorý odznel na medzinárodnej konferencii Slovanské jazyky, literatúry a kultúry v kontaktoch, organizovanej Katedrou slovanských filológií FF UK v Bratislave v dňoch 28. – 29. septembra 2017.

Publikované výstupy:

Košková, M.: Príbuzenská terminológia v kontexte bulharsko-slovenského diachrónneho výskumu. In Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. - Bratislava ; Sofia : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV: Slovenský komitét slavistov : Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike : Institut za bǎlharski ezik "Prof. Ljubomir Andrejčin" pri BAN, 2017, s. 61-74. ISBN 978-80-89489-32

Košková, M. - Satola-Staskowiak, J.: Všeobecný mužský rod a maskulinizácia v slovenskom, poľskom a bulharskom jazykovom prostredí. In Slavica Slovaca, 2017, roč. 52, č.1, s. 3-15. ISSN 0037-6787

V súčasnosti sa pracuje na dokončení tretieho zväzku slovníka, ktorý musí prejsť aktualizáciou heslára a heslových statí, budú doplnené nové lexikálne jednotky a nové významy slov, ktoré sa adaptovali v jazyku v posledných štyroch rokoch, zrealizuje sa zjednotenie všetkých hesiel, prebehne edičná redakcia slovníka, po ktorej budú vnesené posledné opravy i úpravy tak, by sa slovník mohol pripraviť do tlače.    

 

 

Dosiahnuté výsledky v roku 2016

V treťom roku riešenia projektu boli skoncipované heslové state "šuma - ach" a dopĺňali sa nové heslá i lexie s príslušným ilustratívnym materiálom. Súčasne prebiehala exerpcia jazykového materiálu z bulharských prameňov a jej hodnotenie i klasifikácia.

V rámci riešenia projektu bol vypracovaný referát na tému Bezekvivalentná lexika v dvojjazyčnom slovníku, ktorý odznel na medzinárodnej konferencii Slovanská lexikografie počátkem 21. století v priestoroch Akadémie vied ČR v Prahe dňa 20.4.2016.

Súčasťou riešenia projektu bolo aj vypracovanie referátu Príbuzenská terminológia v kontexte bulharsko-slovenského diachrónneho výskumu, ktorý odznel na medzinárodnej konferencii Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave dňa 6.10.2016.

Koškova, M.: Maskulinizacijata kato leksikografski problem. In: Leksikografijata v načaloto na XXI vek.Sofija: 2016, s. 111–118.

 

 

Dosiahnuté výsledky v roku 2015

V druhom roku riešenia projektu prebiehala excerpcia jazykového materiálu z bulharských prameňov (odborná a umelecká literatúra, encyklopédie, periodická a denná tlač, korpus bulharského jazyka, zákony, vyhlášky, internet a ďalšie). Boli skoncipované heslové state čudesno - čartaja, šablon - šum. Uskutočňovali sa pravidelné porady s vedeckým redaktorom slovenskej časti slovníka.

V rámci riešenia projektu bol pripravený referát na tému Maskulinizacijata na săštestvitelnite kato leksikografski problem, ktorý odznel na medzinárodnej konferencii Leksikografijata v načaloto na XXI vek. Sedma meždunarodna konferencija po leksikografija i leksikologija. Konferencia sa konala v Ústave bulharského jazyka prof. Ľ. Andrejčina v Sofii v dňoch 15. -16.10.2015.

Súčasťou riešenia projektu bolo aj vypracovanie odborného príspevku Metodologičnite specifiki na leksikografskata obrabotka na Balgarsko-slovaškija rečnik, ktorý bol odovzdaný do tlače.

Publikovaný výstup:

Košková, M.: Kăm slovoobrazuvatelnata specifika na nazvanijata na taksi i plaštanija v slovaški i bălgarski ezik. In: Slavistikata i bălgaristikata dnes: văprosi, idei, posoki. Sbornik s dokladi ot meždunarodnata konferencija po povod 20-godišninata ot săzdavaneto na specialnost slavianska filologija. Blagoevgrad: UI Neofit Rilski, 2015, s. 73-79. ISBN 978-954-680-976-6

 

 

Dosiahnuté výsledky v roku 2014

V prvom roku riešenia projektu, ktorý bezprostredne nadväzuje na predošlé projekty spojené s realizáciou rozsiahleho lexikografického diela, prebiehala excerpcia jazykového materiálu z bulharských prameňov. Boli skoncipované heslové state "čavka - čudesija". Pravidelne sa uskutočňovali porady s vedeckým redaktorom slovenskej časti slovníka.

V rámci riešenia projektu boli pripravené dva referáty:

1. Nehudobnosť hudobných motívov vo frazeológii - referát odznel na medzinárodnej konferencii Hudobné motívy vo frazeológii, poriadanej Katedrou slovanských filológií UK v Bratislave dňa 26.9.2014.

2. Kam slovoobrazuvatelnata specifika na nazvanijata na taksi i plaštanija v slovaški i balgarski ezik - referát odznel na medzinárodnej konferencii Slavistikata i balgaristikata dnes: vaprosi, idei, posoki, organizovanej Katedrou slavistiky a Katedrou bulharského jazyka Juhozápadnej univerzity Neofita Rilského v Blagoevgrade dňa 16.10.2014.

Publikované výstupy:

Košková, M.: Nehudobnosť hudobných motívov vo frazeológii (na bulharskom a slovenskom materiáli). In: Frazeologické štúdie VI. Hudobné motívy vo frazeológii. Ed. M. Dobríková. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2014, s. 120-132. ISBN 978-80-223-3677-2

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics