Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Nexus Slavorum Latini: medzislovanské vzťahy a súvislosti v zrkadle latinskej literatúry (16.-19. storočie)

Nexus Slavorum Latini: Inter-Slavonic Relations and Parallels as Mirrored in Neo-Latin Literature, XVIth – XIXth cc.

 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0047/16

 

Vedúci projektu

Mgr. Svorad Zavarský, PhD.

 

 

 

Predkladaný projekt je založený na spojení slavistiky s neolatinistikou. Takáto koncepcia výskumu staršej literárnej kultúry môže byť prínosná pre obidva zúčastnené odbory: Medzinárodná neolatinistika sa dosiaľ orientovala prevažne na centrá renesančného humanizmu a západnú časť Európy. Druhú polovicu kontinentu, ktorá je z väčšej časti slovanská, pozná len málo. Keď uvážime fakt, že práve medzi Slovanmi (v Čechách, Poľsku, na Slovensku a v Chorvátsku) sa latinský jazyk ako komunikačný prostriedok udržal najdlhšie (v Chorvátsku a na Slovensku až do polovie 19. storočia), uvedomíme si, že slavistika bez výskumu latinskej kultúry slovanských národov by bola neúplná. V projekte budeme venovať pozornosť vybraným latinským literárnym pamiatkam 16.-19. storočia, v ktorých sa odzrkadľujú medzislovanské vzťahy a súvislosti.

 

 

Dosiahnuté výsledky 2017

 

V roku 2017 odovzdal S. Zavarský do tlače dve štúdie a jednu kapitolu do zahraničnej kolektívnej monografie, ktoré sú venované dosiaľ neskúmaným problémom latinskej literatúry a vzdelanosti na Slovensku v druhej polovici 17. a na začiatku 18. storočia, a to v širších stredoeuróspkych a medzislovanských súvislostiach.

V recenzii na kolektívnu monografiu Latin at the Crossroads of Identity (eds. Almási G. – Šubarić, L.) poukázal S. Zavarský na niektoré dezinterpretácie súčasnej odbornej spisby ohľadne latinskej kultúry v Uhorsku a jej vzťahu k Slovákom a ku Slovensku.

Dňa 21. 7. 2017 realizoval S. Zavarský zahraničnú výskumnú cestu do Vědecké knihovny v Olomouci, kde študoval rukopis Doctrina mathematica (sign. M I 475), v ktorom sa nachádzajú aj texty Martina Sentivániho. Rukopis je cenným svedectvom recepcie Sentivániho diela na Wrocławskej akadémii koncom 17. storočia.

 

Dosiahnuté výsledky 2016

 

V rámci projektu VEGA 2/0047/16 Nexus Slavorum Latini S. Zavarský realizoval výskum v Archíve Viedenskej univerzity a predniesol referáty súvisiace s témou tohto výskumu na medzinárodných konferenciách v Osle a Zagrebe. S finančnou podporou Slovenského historického ústavu v Ríme realizoval výskum v Generálnom archíve rehole piaristov a v archíve a v knižnici Arkádskej akadémie v Ríme. V rámci projektu sa uskutočnil pracovný seminár riešiteľov grantu, ktorý sa konal 9. 12. 2016 v priestoroch SÚJS SAV.

 

Publikačné výstupy:

ZAVARSKÝ, S.: Plus hic invenio, quam promiserat ille: Exploring the Italian Reception of Martinus Szent-Ivany's Quinquaginta rationes (A Research Report). Slovak Studies 1-2/2016, s. 207–218.

 

ZAVARSKÝ, S.: Martinus Thyrnavinus and the Republic of Letters: Some Remarks on the Sources of Thyrnavinus's Opusculum ad Regni Hungariae Proceres (1523). Graecolatina et Orientalia XXXVII–XXXVIII, 2016, s. 47–57.

 

ZAVARSKÝ, S.: Výskum slovensko-latinských a slovansko-latinských vzťahov v Slavistickom ústave Jána Stanislava. In J. Doruľa – P. Žeňuch (eds.): Ján Stanislav a slovenská slavistika. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava – Slovenský komitét slavistov 2016, s. 35–40.

 

 

 

 

 

shopify analytics