Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Stav a perspektívy etnolingvistického výskumu na Slovensku

State and Prospects of Ethnolinguistic Research in Slovakia

 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0045/2017-2020

 

Vedúca projektu

Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

 

 

 

Projekt je zameraný na výskum jazyka ako kultúrneho fenoménu, ktorý funguje v širšom národnom kontexte v jednote s tradičnou duchovnou kultúrou (obrady, obyčaje, povery) a slovesným folklórom. Takýto pohľad na jazyk našiel svoje vyjadrenie v etnolingvistike,ktorá skúma tesné prepojenie jazyka a tradičnej duchovnej kultúry ako dvoch nerozlučiteľných a vzájomne podmienených zložiek identity spoločenstva. Etnolingvistika tak vníma jazyk nielen ako nástroj komunikácie, ale predovšetkým ako prejav kultúry každého spoločenstva prostredníctvom jednotlivých pojmov a slovných vyjadrení spätých s hospodárskym, historicko-spoločenským a duchovným prostredím z vývinového hľadiska. V rámci projektu sa budeme venovať vybraným etnolingvistickým javom v nadväznosti na doterajšie etnolingvisticky zamerané výskumy na Slovensku, bez ktorých by ani slovanská etnolingvistika nebola úplná.

 

The project is focused on research of language as a cultural phenomenon that works in a broader national context in union with the traditional spiritual culture (rituals, customs, superstitions) and oral folklore tradition. This perspective on language has found its expression in ethnolinguistics, which explores the close connection between language and the traditional spiritual culture as two inseparable and mutually contingent components of social identity. Ethnolinguistics perceives language as a means of communication, but above all as an expression of the culture of each community through various concepts and verbal statements related to economic, historical, social and spiritual milieu with regard to its development. Within the project we will focus on selected ethnolinguistic phenomena in relation to current existing ethnolinguistically oriented research in Slovakia, which is essential also for the Slavic ethnolinguistics in general.

 

Dosiahnuté výsledky v roku 2017

V prvom roku riešenia projektu sa riešitelia sústredili na aktuálne trendy vo výskume jazyka ako kultúrneho fenoménu a jazykového obrazu sveta. V spolupráci so zahraničnými centrami etnolingvistického výskumu v Bulharsku a v Rusku vyšiel monotematický súbor štúdií pod názvom Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky (ŽEŇUCHOVÁ, Katarína – КITANOVA, Мaria – ŽEŇUCH, Peter: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. Bratislava – Sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, Institut za balgarski ezik „Prof. Ľubomir Andrejčin“, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, 2017, 320 s. ISBN 978-80-89489-32-9; ISBN 978-954-92489-8-2) Súbor štúdií autorov zo Slovenska, Bulharska, Poľska, Ruska, Bieloruska, Ukrajiny reflektuje aktuálny stav etnoligvistických výskumov v jednotlivých krajinách, ktorá vnímajú jazyk nielen ako nástroj komunikácie, ale predovšetkým ako prejav kultúry každého spoločenstva prostredníctvom pojmov a slovných vyjadrení spätých s hospodárskym, historicko-spoločenským a duchovným prostredím z vývinového hľadiska. Jednotlivé príspevky sú zamerané na komparatívny výskum ľudovej terminológie i na komparatívny výskum jazykového obrazu sveta v slovanskej duchovnej kultúre. Publikácia predstavuje slovanský kultúrny horizont, ktorý ovplyvňovali rozličné formanty kultúrneho a civilizačného vývinu, ako kontinuálnu súčasť európskeho kultúrneho horizontu.
 

Ďalšie publikačné výstupy:

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Stav a perspektívy etnolingvistického výskumu na Slovensku. In Žeňuchová, Katarína – Кitanova, Мaria – Žeňuch, Peter: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. Bratislava – Sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, Institut za balgarski ezik „Prof. Ľubomir Andrejčin“, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, 2017, s.11-18. ISBN 978-80-89489-32-9; ISBN 978-954-92489-8-2 Typ: AEDA 

ŽEŇUCH, Peter - ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. Slovo na úvod = Введение. In Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky.  Bratislava - Sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН, Slovenský komitét slavistov, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, 2017, s. 7-10. ISBN 978-80-89489-32-9. Typ: GII

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína:  Perspektivi na etnolivistikata v Slovakija (varchu primera na slovaško-balgarskoto satrudničestvo). // Перспективи на етнолингвистиката в Словакия (върху примера на словашко-българското сътрудничество) In Tatiana Alexandrova – Diana Blagojeva (eds.): Doklady ot Meždunarodnata jubilejna konferencia na Instituta za balgarski ezik „Prof. Ľubomir Andrejčin“. Sofia: Institut za balgarski ezik, 2017, s. 180-185. ISBN: 978-954-92489-9-9 Typ: AECA

             

 

 

 

 

shopify analytics