Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Vydanie cyrilského rukopisu z 18. storočia s komentármi a poznámkovým aparátom

Edition of Cyrillic Manuscript from 18th Century with Commentary and Notes

 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0011/2017-2020

 

Vedúci projektu

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

 

 

 

Projekt sa zameriava na komentované vydanie cyrilského rukopisu z 18. stor., ktorý podáva opis kultúrno-historického vývinu byzantsko-slovanskej konfesie v karpatskom prostredí. Rukopis predstavuje jedinečný súbor historických udalostí s komentármi, ktoré autor opiera o údaje v dobových latinských i cirkevnoslovanských prameňoch, kronikách a vtedajšej historickej a ekleziologickej spisbe, v naračných a literárnych prameňoch (apológie, životy svätých, kroniky a ďalšie) a v reáliách, ktoré sa zvyčajne v takejto koncentrovanej forme vyskytujú vzácne. Rukopis umožní aj poznanie úrovne vzdelávania osobností kultúrneho a spoločenského diania medzi nositeľmi východného obradu na Slovensku. Konfrontácia s tradičným latinským prostredím poukáže na špecifiká kultúrnej komunikácie a na spôsoby vyrovnania sa s nimi v záujme udržania vlastnej identity na konfesionálnej mape Uhorska. Vydanie okrem diplomatického prepisu bude vydanie obsahovať kritické komentáre s poznámkami k identifikovaným citovaným prameňom v rukopise.

 

The project focuses on the commented edition of Cyrillic manuscript with description of the cultural and historical development of the Byzantine- Slavic confession from the 18th century in the Carpathian area. The manuscript presents unique set of historical events commented by author, which are based on contemporary Latin and Church Slavic sources, chronicles and former historical and ecclesiological writings in narrative and literary sources (Apology, lives of Saints, chronicles etc.), that is in such an amount rarity. This manuscript, therefore, will assess levels in education among prominent figures of cultural and social process, the holders of the Eastern Rite in Slovakia. Confrontation with traditional Latin environment reveals particularities of cultural communication and ways they have been dealt with in order to maintain own identity on a map of Hungary. Edition, including diplomatic transcription will contain critical commentary on identified sources quoted in manuscript.

 

 

Dosiahnuté výsledky 2017

 

V prvom roku riešenia projektu sa uskutočnil archívny výskum prameňov súvisiacich s prípravou vydania cyrilského historiografického spisu rukopisu z 18. storočia s komentármi a poznámkovým aparátom. Výskum sa realizoval v pamäťových inštitúciách v Prahe (február a jún 2017) a Varšave (september 2017). Pripravovaný cyrilský rukopis na vydanie predstavuje  významnú historiografickú pamiatku mapujúcu kultúrno-historický vývin byzantsko-slovanskej konfesie v karpatskom prostredí. Je to jedinečný súbor dobových poznatkov dokumentujúci historické udalosti s komentármi, ktoré autor opiera o údaje v dobových latinských i cirkevnoslovanských prameňoch, kronikách a vtedajšej historickej a ekleziologickej spisbe, v naračných a literárnych prameňoch (apológie, životy svätých, kroniky a ďalšie) a v reáliách, ktoré sa zvyčajne v takejto koncentrovanej forme vyskytujú vzácne. 

V rámci prác na vydaní rukopisu sa podarilo uskutočniť prepis a prvú apretáciu diplomatického prepisu cyrilského rukopisného textu z 18. storočia.

 

Publikačný výstup:

ZUBKO, Peter - ŽEŇUCH, Peter. Spiritualita východného Slovenska v 18. storočí. Ruženec a žalmy. Peter Žeňuch. In Culturologica Slovaca, roč. 2017, č. 2, s. 45-55. ISSN 2453-9740. Typ: ADFB

 

 

 

 

 

 

shopify analytics