Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Vydanie cyrilského rukopisu z 18. storočia s komentármi a poznámkovým aparátom

Edition of Cyrillic Manuscript from 18th Century with Commentary and Notes

 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0011/2017-2020

 

Vedúci projektu

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

 

 

 

Projekt sa zameriava na komentované vydanie cyrilského rukopisu z 18. stor., ktorý podáva opis kultúrno-historického vývinu byzantsko-slovanskej konfesie v karpatskom prostredí. Rukopis predstavuje jedinečný súbor historických udalostí s komentármi, ktoré autor opiera o údaje v dobových latinských i cirkevnoslovanských prameňoch, kronikách a vtedajšej historickej a ekleziologickej spisbe, v naračných a literárnych prameňoch (apológie, životy svätých, kroniky a ďalšie) a v reáliách, ktoré sa zvyčajne v takejto koncentrovanej forme vyskytujú vzácne. Rukopis umožní aj poznanie úrovne vzdelávania osobností kultúrneho a spoločenského diania medzi nositeľmi východného obradu na Slovensku. Konfrontácia s tradičným latinským prostredím poukáže na špecifiká kultúrnej komunikácie a na spôsoby vyrovnania sa s nimi v záujme udržania vlastnej identity na konfesionálnej mape Uhorska. Vydanie okrem diplomatického prepisu bude vydanie obsahovať kritické komentáre s poznámkami k identifikovaným citovaným prameňom v rukopise.

 

The project focuses on the commented edition of Cyrillic manuscript with description of the cultural and historical development of the Byzantine- Slavic confession from the 18th century in the Carpathian area. The manuscript presents unique set of historical events commented by author, which are based on contemporary Latin and Church Slavic sources, chronicles and former historical and ecclesiological writings in narrative and literary sources (Apology, lives of Saints, chronicles etc.), that is in such an amount rarity. This manuscript, therefore, will assess levels in education among prominent figures of cultural and social process, the holders of the Eastern Rite in Slovakia. Confrontation with traditional Latin environment reveals particularities of cultural communication and ways they have been dealt with in order to maintain own identity on a map of Hungary. Edition, including diplomatic transcription will contain critical commentary on identified sources quoted in manuscript.

 

 

Dosiahnuté výsledky 2019

 

Podarilo sa uskutočniť druhú apretáciu textu rukopisu, ktorý obsahuje 258 fólií a celý prepis cyrilského textu predstavuje spolu 360 normovaných strán bez poznámok a komentárov. Začala sa realizovať príprava anotácií a komentárov k jednotlivých častiam rukopisného prameňa s odkazmi na dobovú použitú literatúru a zdroje.

V rámci projektu sa na vydanie podarilo pripraviť 24. zväzok edície Orientalia et Occidentalia.
MARINČÁK, Šimon - RÁBIK, Vladimír (eds.): Natio erudita: Školstvo v konfesionálnom prostredí na Slovensku v minulosti. Košice, vo vydavateľstve Dobrá kniha, 2019. ISBN 978-80-8191-240-5.

Podarilo sa publikovať aj tieto vedecké štúdie:
ŽEŇUCH, Peter. Cirkevná slovančina gréckokatolíkov na prelome 18. a 19. storočia v kontexte vzniku Prešovskej eparchie. In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí V. - Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita, 2019, s. 51-60. ISBN 978-80-555-2239-5.
ŽEŇUCH, Peter: Edukačné kompendiá v kontexte religióznej kultúry byzantskej cirkvi na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v 18. storočí. In MARINČÁK, Šimon - RÁBIK, Vladimír (eds.): Natio erudita: Školstvo v konfesionálnom prostredí na Slovensku v minulosti. Košice, vo vydavateľstve Dobrá kniha, 2019. ISBN 978-80-8191-240-5.
MARINČÁK, Šimon: Školstvo a vzdelávanie na Veľkej Morave po prijatí kresťanstva a v cyrilo-metodskej dobe. In MARINČÁK, Šimon - RÁBIK, Vladimír (eds.): Natio erudita: Školstvo v konfesionálnom prostredí na Slovensku v minulosti. Košice, vo vydavateľstve Dobrá kniha, 2019. ISBN 978-80-8191-240-5.
ZUBKO, Peter. Teológia kňazstva v Užhorodskom rukopisnom Pseudozonarovi, prameni o tradícii východnej cirkvi v Karpatoch. In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí V. - Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita, 2019, s. 11-19. ISBN 978-80-555-2239-5.
STRÝČKOVÁ, Mária A.: Basilovič and His Liturgical Work Explicatio Sacrae Liturgiae / Tolkovanije Svjaščennyja Liturhíji Novaho Zakona istinnyja bezkrovnyja žertvy in the Historical and Liturgical Context of the 18th Century in the Mukačevo Eparchy. In: Byzantine-Slavic Readings II / Vizantijsko - slovenska čtenija II. Niš: Centar za vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu - Medžunardni centar za pravoslavne studije - Centra za crkvene studije, 2019, s. 203-213.
 

 

Dosiahnuté výsledky 2018

 

Druhý rok riešenia projektu priniesol niekoľko nových momentov, ktoré súvisia s prípravou vydania: podarilo sa dokončiť prvú apretáciu textu rukopisu, ktorý obsahuje 258 fólií a celý prepis cyrilského textu predstavuje spolu 360 normovaných strán bez poznámok a komentárov. Ide iba o prepis rukopisného prameňa.

V rámci projektu sa v dňoch 5.-7.2.2018 uskutočnila zahraničná pracovná cesta do Českej republiky, v rámci ktorej P. Žeňuch predniesol referát „Slovenská slavistika a jej aktuálne diskurzy“ na konferencii „Vědecká konference a kulatý stůl Proměny české slavistiky po roce 1989“, ktorá sa uskutočnila v Prahe z príležitosti 90.výročia od založenia a 20.výročia od znovuobnovenia Slovanského ústavu AV ČR.

V dňoch 4.-7.3.2018 uskutočnil P. Žeňuch zahraničnú pracovnú cestu do Srbskej republiky a zúčastnil sa na zasadnutí Predsedníctva Medzinárodného komitétu slavistov za účelom prípravy organizácie 16. medzinárodného zjazdu slavistov. Na zasadnutí sa riešili otázky účasti slovenskej delegácie na tomto svetovom slavistickom podujatí a príprava zasadnutí komisií zriadených pri Medzinárodnom komitéte slavistov. P. Žeňuch v srbskej tlači v tejto súvislosti publikoval článok „Ogroman doprinos nauci slavističkich komisija“ v denníku Politika (16.04.2018, dostupné v internete: http://www.politika.rs/scc/clanak/402015/Ogroman-doprinos-nauci-slavistickih-komisija).

V dňoch 13.-18.5.2018 P. Žeňuch uskutočnil pracovnú cestu do Českej republiky za účelom výskumu archívnych prameňov a kolacionovania prepísaného cyrilského textu o cirkevných dejinách od Michala Bradača z 18. storočia a digitalizácia vybraných knižných titulov a separátov súvisiacich s tematikou projektu a edície rukopisu. V rámci archívneho výskumu sa podarilo preštudovať a skolacionovať prepísaný rukopis, uskutočniť dodatočné doplnenia a úpravy. Okrem toho sa realizovala digitalizácia vybraných knižných prác z oblasti, ktoré sa dotýkajú výskumnej témy.

V dňoch 19.-22.9.2018 P. Žeňuch realizoval z prostriedkov projektu pracovnú cestu na konferenciu venovanú 200. výročiu Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva, na ktorej predniesol referát „O jazyku cyrilských písomností na prelome 18. a 19. storočia“. Referát v podobe štúdie odovzdal na konferencii do tlače. Príspevok sa venoval aktuálnym výsledkom výskumu súvisiacich s cieľmi riešenia projektu, najmä jazyku cyrilských písomností a príprave vydania cyrilského rukopisu a dejinám cirkvi z konca 18. storočia, ktorého autorom je historik Ján Bradač.

Do tlače P. Žeňuch odovzdal aj príspevok „Duchovnyje pesni v kontekste interkuľturnoj i interkonfessionaľnoj kommunikacii“, ktorý sa publikuje v rámci medzinárodnej vedeckej série FONTES SLAVIA ORTHODOXA v roku 2019, ktorý vychádza v Centre Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego v Olsztyne.

Riešiteľka projektu M. Strýčková v dňoch 21.-22.11.2018 realizovala pracovnú cestu do Banskej Bystrice na XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov, na ktorom predniesla referát na tému „K problematike latinsko-cirkevnoslovanského glosára.“ Poukázala na problematiku výskumu jazyka v starších textoch byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku. V rámci kolokvia bol vydaný aj zborník anotácii (STRÝČKOVÁ, Mária. K problematike latinsko-cirkevnoslovanského glosára. In Varia XXVII. Zborník abstraktov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. - Banská Bystrica : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, pobočka pri Katedre slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018, s. 52. ISBN 978-80-557-1437-0. Typ: AFH) a očakáva sa aj zborník s príspevkami.

V dňoch 23.-26.11.2018. vystúpila s príspevkom „Bazilovits and his liturgical work Explicatio Sacrae Liturgiae / Tolkovanije in the historical and liturgical context of the 18th century in the Mukachevo Eparchy“ na interdisciplinárnej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom „Byzantine – Slavic Readings II.“ v Niši v Srbsku. Konferencia bola zameraná na prezentáciu výskumov z oblasti byzantsko-slovanských, cirkevných a ortodoxných štúdií, s čím úzko súvisí aj náš výskum. Prednesené príspevky budú publikované v zborníku Church Studies, ktorý vydáva sieť vedeckých pracovísk PAX BYZANTINO-SLAVA, do ktorej je zapojený aj Slavistický ústav Jána Stanislava SAV.

 

Publikované štúdie v rámci projektu

 

• ŽEŇUCH, Peter. Tri cyrilské rukopisné kompendiá. Edukačná príprava kléru v prostredí Mukačevskej eparchie v druhej polovici 18. storočia. In Slavica Slovaca, 2018, roč. 53, č. 1, s. 49-63. ISSN 0037-6787. Typ: ADNB
• ŽEŇUCH, Peter. Vizantijsko-slavjanskaja kuľtura i religioznosť v Slovakii - tradicija ili import? In Sv. Kliment Ochridski v kulturata na Evropa. - Sofia : Bălgarska akademija na naukite : Kirilo-Metodievski naučen centăr, 2018, s. 143-159. ISBN 978-954-9787-32-0. Typ: AECA
 

Príspevky odovzdané do tlače:

ZUBKO, Peter. Teológia kňazstva v Užhorodskom rukopisnom Pseudozonarovi, prameni o tradícii východnej cirkvi v Karpatoch. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta.

ŽEŇUCH, Peter. Cirkevná slovančina gréckokatolíkov na prelome 18. a 19. storočia v kontexte vzniku Prešovskej eparchie. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta.

 

 

Dosiahnuté výsledky 2017

 

V prvom roku riešenia projektu sa uskutočnil archívny výskum prameňov súvisiacich s prípravou vydania cyrilského historiografického spisu rukopisu z 18. storočia s komentármi a poznámkovým aparátom. Výskum sa realizoval v pamäťových inštitúciách v Prahe (február a jún 2017) a Varšave (september 2017). Pripravovaný cyrilský rukopis na vydanie predstavuje  významnú historiografickú pamiatku mapujúcu kultúrno-historický vývin byzantsko-slovanskej konfesie v karpatskom prostredí. Je to jedinečný súbor dobových poznatkov dokumentujúci historické udalosti s komentármi, ktoré autor opiera o údaje v dobových latinských i cirkevnoslovanských prameňoch, kronikách a vtedajšej historickej a ekleziologickej spisbe, v naračných a literárnych prameňoch (apológie, životy svätých, kroniky a ďalšie) a v reáliách, ktoré sa zvyčajne v takejto koncentrovanej forme vyskytujú vzácne. 

V rámci prác na vydaní rukopisu sa podarilo uskutočniť prepis a prvú apretáciu diplomatického prepisu cyrilského rukopisného textu z 18. storočia.

 

Publikačný výstup:

ZUBKO, Peter - ŽEŇUCH, Peter. Spiritualita východného Slovenska v 18. storočí. Ruženec a žalmy. Peter Žeňuch. In Culturologica Slovaca, roč. 2017, č. 2, s. 45-55. ISSN 2453-9740. Typ: ADFB

 

 

 

 

 

 

shopify analytics