Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v akademickom roku 2017/2018 vypisuje konkurz na obsadenie dvoch miest 3-ročného interného doktorandského štúdia v rámci študijného odboru 2.1.28 slovanské jazyky a literatúry.

 

Doktorandské štúdium sa vypisuje v súlade s dohodou o spolupráci medzi Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV ako externou vzdelávacou organizáciou.

 

Termín podania prihlášky: do 31. mája 2017

Termín prijímacích skúšok: posledný júnový a prvý júlový týždeň 2017 (dátum bude upresnený v listovej pozvánke)

 

 

Konkurz sa vypisuje na témy dizertačných prác:

 

1. Hudobné pramene byzantskej tradície na Slovensku

      školiteľ: Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD.

2. Jazyková reprezentácia hodnôt v kontexte axiologických výskumov (v konfrontáci s niektorým slovanským jazykom)

      školiteľka: Mgr. Mária Košková, CSc.

3. Barokový kazateľ František Vysočáni – Hecatombe sacra sive centuria concionum (1690)

      školiteľ: Mgr. Svorad Zavarský, PhD.

4. Iná téma z okruhu: latinská kultúra na Slovensku v 15. až 19. storočí
    (uchádzač navrhne tému, ktorej vhodnosť pri konkurznom konaní na obsadenie
    doktorandského miesta posúdi školiteľ a odborová komisia SÚJS SAV)

      školiteľ: Mgr. Svorad Zavarský, PhD.

5. Ján Severíni o najstarších obyvateľoch Slovenska – Commentatio historica de veteribus incolis Hungariae Cis-Danubianae (1767)

      školiteľ: Mgr. Svorad Zavarský, PhD.

6. Latinsko-byzantské konfesionálne vzťahy na východe Slovenska v 18. storočí

      školiteľ: Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.

7. Latinsko-byzantské konfesionálne vzťahy na východe Slovenska v 19. storočí

      školiteľ: Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.

8. Národná identita v latinských liturgických kalendároch zo Slovenska

      školiteľ: Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.

9. Cyrilská písomná kultúra na Slovensku – edícia a interpretácia vybranej pamiatky

      školiteľ: Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

10. Kázňová tvorba v prostredí byzantského obradu na Slovensku

        školiteľ: Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

11. Sviatok sv. Cyrila a Metoda Slovensku – obraz národnej a európskej identity

        školiteľ: Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

12. Ľudová prozaická tradícia v slovanskom kontexte

        školiteľka: Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

 

 

Prihlášky doplnené prílohami (životopis, overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, súpis publikovaných prác, súpis výsledkov inej odbornej činnosti, náčrt projektu na vybranú tému v rozsahu 2-3 strany, doklad o prevode poplatku) sa posielajú na adresu fakulty (Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Oddelenie pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, Štefánikova 67, 949 74 Nitra) a oznámenie o zaslaní prihlášky do konkurzu treba zaslať aj e-mailom alebo poštou na adresu Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV (Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava; e-mail: peter.zenuch@savba.sk).

 

 

Ďalšie relevantné informácie sa nachádzajú na internetovej stránke Filozofickej fakulty UKF v Nitre: http://www.ff.ukf.sk

Spôsob podania prihlášky na doktorandské štúdium Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV: https://www.ff.ukf.sk/index.php/sk/prijimacie-konanie/prihlaska-na-studium

Témy dizertačných prác doktorandského štúdia na akademický rok 2017/2018 v PDF súbore na strane 11.

 

 

Ďalšie informácie:

Monika Szabóová

Oddelenie pre vedu a výskum FF UKF

Štefánikova 67

949 74 NITRA

Tel.č.: 037/64 08 373

Fax: 037/65 125 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics