Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v akademickom roku 2018/2019 vypisuje konkurz na obsadenie dvoch miest 3-ročného interného doktorandského štúdia v rámci študijného odboru 2.1.28 slovanské jazyky a literatúry.

 

Doktorandské štúdium sa vypisuje v súlade s dohodou o spolupráci medzi Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV ako externou vzdelávacou organizáciou.

 

Termín podania prihlášky: do 31. mája 2018

Termín prijímacích skúšok: posledný júnový a prvý júlový týždeň 2018 (dátum bude upresnený v listovej pozvánke)

 

 

Konkurz sa vypisuje na témy dizertačných prác:

 

1. Cyrilská písomná kultúra na Slovensku – edícia a interpretácia vybranej pamiatky zo 17. – 19.storočia

      školiteľ: prof. PhDr. Peter Ženuch, DrSc.

2. Duchovná piesňová kultúra v prostredí byzantského obradu na Slovensku v 18. a 19. storočí

      školiteľ: prof. PhDr. Peter Ženuch, DrSc.

3. Frazeologická neológia v slovanských jazykoch (jazyky podľa vlastného výberu)

      školiteľka: Mgr. Mária Košková, PhD.

4. Latinská kultúra na Slovensku v 15. až 19. storočí

      školiteľ: Mgr. Svorad Zavarský, PhD.

5. Ľudová prozaická tradícia v slovanskom kontexte

      školiteľka: Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

6. Mukačevský vikariát v rokoch 1646 – 1711

      školiteľ: Prof. ThDr. PhDr. Peter Zubko, PhD.

7. Slovenská terminologická lexika vybraného okruhu so zreteľom karpatsko-balkánsky región

      školiteľka: Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

 

 

Prihlášky doplnené prílohami (životopis, overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, súpis publikovaných prác, súpis výsledkov inej odbornej činnosti, náčrt projektu na vybranú tému v rozsahu 2-3 strany, doklad o prevode poplatku) sa posielajú na adresu fakulty (Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Oddelenie pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, Štefánikova 67, 949 74 Nitra) a oznámenie o zaslaní prihlášky do konkurzu treba zaslať aj e-mailom alebo poštou na adresu Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV (Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava; e-mail: peter.zenuch@savba.sk).

 

 

Ďalšie relevantné informácie sa nachádzajú na internetovej stránke Filozofickej fakulty UKF v Nitre: http://www.ff.ukf.sk

Spôsob podania prihlášky na doktorandské štúdium Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV: https://www.ff.ukf.sk/index.php/sk/prijimacie-konanie/prihlaska-na-studium

Témy dizertačných prác doktorandského štúdia na akademický rok 2018/2019 v PDF súbore na strane 10.

 

 

Ďalšie informácie:

Monika Szabóová

Oddelenie pre vedu a výskum FF UKF

Štefánikova 67

949 74 NITRA

Tel.č.: 037/64 08 373

Fax: 037/65 125 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics