Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i., svojím výskumným zameraním zapĺňa citeľnú medzeru v jednej oblasti základného výskumu – zameriava sa na základný výskum vzťahov slovenského jazyka a kultúry s inými slovanskými jazykmi a kultúrami i na výskum slovensko-latinských, slovensko-cirkevnoslovanských, slovensko-maďarských a slovensko-nemeckých vzťahov najstaršieho obdobia; venuje sa aj výskumu iných slovanských jazykov a kultúr. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i., je interdisciplinárne slavistické výskumné centrum, ktoré sa venuje nielen jazykovednému výskumu, ale zúčastňuje sa aj na historických, národopisných, umenovedných a kulturologických výskumoch. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i., plní aj úlohu koordinačného centra slavistických výskumov na Slovensku; táto jeho funkcia vyplýva zo spolupráce so Slovenským komitétom slavistov. Z tejto spolupráce vyplývajú úlohy aj pri organizovaní pravidelných medzinárodných zjazdov slavistov a ďalších medzinárodných a národných interdisciplinárnych vedeckých podujatí. V spolupráci s domácimi i zahraničnými slavistickými výskumnými pracoviskami sa stará o organizáciu domácich a medzinárodných slavistických výskumov. Pri koordinácii slavistických výskumov na Slovensku spolupracuje najmä so Slovenským komitétom slavistov, vydáva interdisciplinárny slavistický časopis Slavica Slovaca, ktorý je evidovaný vo viacerých medzinárodných databázach (SCOPUS, CEJSH, DOAJ, C.E.E.O.L., ERIH PLUS, MLA, CARHUS Plus+ 2014, CIRC, SJR, ProQuest, EBSCO). Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i., sa stará o edičnú prípravu a vydávanie medzinárodnej vedeckej série Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae a spolupracuje aj pri vydávaní bulletinu Slavistická folkloristika, informačného periodika Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied zo dňa 16. 12. 2004 sa Slavistický kabinet SAV s platnosťou od 1. januára 2005 premenoval na Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v.v.i. Týmto pomenovaním sa vzdáva hold a úcta osobe a dielu významného slovenského slavistu Jána Stanislava (1904 – 1977). Komplexné interdisciplinárne výskumy, ktorým sa v rámci riešenia projektov Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v.v.i., venujú výskumné kolektívy zložené z pracovníkov nášho ústavu a ďalších vedeckých pracovísk a vysokých škôl doma i v zahraničí, pomáhajú objasňovať dosiaľ málo prebádané alebo neprebádané oblasti slovenského kultúrno-spoločenského vývinu; ide najmä o výskum v oblasti slovenského kultúrno-historického a religiózneho priestoru v interakciách národných a európskych hodnôt, o interdisciplinárny a konfrontačný výskum jazyka, ľudovej slovesnosti, materiálnej kultúry a dejín osídlenia v oblasti slovensko-poľských, slovensko-rusínsko-ukrajinských, slovensko-južnoslovanských a slovensko-nemeckých kontaktov.

Znakom Slavistického ústavu Jána Stanislava, v.v.i., je zlatá kniha, z ktorej vyrastá modrý dvojkríž na bielom (striebornom, transparentom) pozadí.

 

 

Orgány a organizačná štruktúra Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v. v. i., tvorí riaditeľ, správna rada, vedecká rada a dozorná rada pracoviska. Vzťahy jednotlivých orgánov a organizačnú štruktúra pracoviska vyjadruje náčrt organizačnej štruktúry pracoviska.

 

Riaditeľ je štatutárnym orgánom verejnej výskumnej inštitúcie, ktorý ju riadi a koná v jej mene a zastupuje ju navonok.
Správna rada je volený orgán, ktorej predsedom je riaditeľ organizácie a tvoria ju ďalší štyria členovia volení spomedzi zamestnancov organizácie.
Vedecká rada organizácie určuje vedeckú profiláciu organizácie a koncepciu jej ďalšieho rozvoja v súlade s jej zakladacou listinou a po predchádzajúcom vyjadrení zakladateľa. Členmi vedeckej rady organizácie sú významní odborníci z oblastí, v ktorých organizácia uskutočňuje svoju vedeckovýskumnú činnosť.
Dozorná rada má troch členov, ktorých vymenúva zakladateľ (teda Slovenská akadémia vied). Prostredníctvom dozornej rady zakladateľ vykonáva dohľad nad činnosťou a hospodárením verejnej výskumnej inštitúcie, nakladaním s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie a dodržiavaním zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie a vnútorných predpisov zakladateľa (základné normy organizácie TU).

 

 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

 

 

Profil verejného obstarávania

Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i., je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

 

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní sú zákazky podľa finančných limitov:

1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania;

2. zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania;

3. zákazky podprahové podľa § 99, § 95, § 25 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejňuje vo svojom profile na svojej webovej stránke: www.sav.sk

4. zákazky s nízkymi hodnotami

 

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

1. verejná súťaž (VS)

2. užšia súťaž (US)

3. rokovacie konanie (RK)

4. súťažný dialóg (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics